BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeszutko Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany struktur wytwórczych w rolnictwie krajów UE jako efekt procesów integracyjnych
Changes in Agricultural Structures EU Countries as a Result of Integration
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 224-237, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rolnictwo, Struktura gospodarcza, Statystyczna analiza strukturalna
Agricultural production, Agriculture, Economic structure, Statistical structural analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy, Dania, Niemcy, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Estonia, Polska
Czech Republic, Denmark, Germany, Lithuania, Latvia, Hungary, Slovak Republic, Estonia, Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zmian struktury ekonomicznej rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej o podobnej strukturze asortymentowej produkcji rolnej w warunkach integracji z UE. Wyboru krajów dokonano na podstawie analizy skupień. Ponadto do wyznaczenia stopnia zróżnicowania struktury ekonomicznej i oceny jej zmian w czasie wykorzystano metody statystycznej analizy strukturalnej. Badanie przeprowadzono dla okresu 2005-2013 na podstawie danych EUROSTAT. Przeprowadzone badania wskazują na znaczne zróżnicowanie poziomu rozwoju struktury ekonomicznej między krajami oraz na pozytywny kierunek zmian. Wzrasta bowiem udział gospodarstw silnych ekonomicznie, zdolnych do rozwoju, przy czym przekształcenia zachodzą intensywniej w krajach, w których struktura ekonomiczna jest mniej korzystna.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to evaluate changes in economic structure of farms in selected EU countries with similar structure of production in terms of integration. Selection of the countries was based on cluster analysis. To indicate the level of differentiation of economic structure of farms and to evaluate the changes in this structure the structural analysis methods were used. The research was conducted within the years 2005-2013. EUROSTAT data were used. The research results indicates a significant differences in the level of development of the economic structure of farms between the countries and a positive direction of the changes. The share of economically strong, capable to develop farms is rising and the changes in the economic structure of farms occur more rapidly in the countries, where the structure is less favorable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. (2012), Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3(25), s. 13-23.
 2. Bański J. (2007), Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 3. Chmieliński P. (2008), Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a Wspólna Polityka Rolna [w:] T.G. Grosse, A. Gałek (red.), Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 97-118.
 4. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. (2006), Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Fabisiak A., Poczta W. (2012), Adaptacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 6. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2011), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, Część 1. Wyniki Standardowe, Wydawnictwo IERGiŻ-PIB, Warszawa.
 7. Kukuła K. (2010), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 8. Kulawik J. (1997), Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Małuszyńska E. (1993), Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych, "Zeszyty Naukowe - Seria II, Prace habilitacyjne", z. 132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Michna W. (2011), Wizja pożądanego rozwoju rolnictwa do 2020 roku [w:] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, Program Wieloletni 2011-2014, Raport 21, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 33-51.
 11. Poczta W. (2003), Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008 roku, Dz. Urz. UE L 321/14 z 1.12.2008.
 13. Rudnicki H. (2005), Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie w okresie transformacji systemowej [w:] B. Klepacki (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Prace Naukowe, tom 36, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 177-188.
 14. Rzeszutko A. (2014), Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 231.
 15. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 16. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, Tom 53, 30.03.2010.
 17. [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 1.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu