BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka-Skowron Maria (Politechnika Częstochowska), Otola Iwona (Politechnika Częstochowska), Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Granice organizacji w strategii dywersyfikacji a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw
Boundaries of Organiztion in Strategies of Activity Diversification and Company Performance
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 571-582, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Strategia dywersyfikacji, Analiza regresji, Badania empiryczne
Diversification strategy, Regression analysis, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Każda organizacja ma granice oddzielające ją od otoczenia. Wyznaczenie granic organizacji pozwala na określenie poziomów, na których działa dany podmiot. Jednak granice organizacji nie mają jednolitego charakteru i cechują się niestabilnością. W literaturze przedmiotu znajdują się nie tylko różnorodne klasyfikacje granic, ale także podejścia, które sugerują możliwość zarządzania granicami organizacji. W tym kontekście wydaje się uzasadnione odwoływanie się do pojęcia zarządzania strategicznego, ponieważ kierunki i metody rozwoju strategicznego danej organizacji są nieodłącznie związane z określeniem linii między wnętrzem organizacji a jej otoczeniem. Przyjmuje się, że jedna z ważnych koncepcji zarządzania strategicznego - strategia dywersyfikacji - wykracza poza procesy objęte istniejącym łańcuchem wartości, a tym samym wpływa na rozszerzenie istniejących granic organizacji. Celem pracy jest zbadanie relacji między strategią dywersyfikacji jako strategią określającą granice przedsiębiorstwa a wynikami ekonomicznymi. Badania przeprowadzone zostały na próbie 74 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2008-2014. (abstrakt oryginalny)

Each organization has boundaries that separate it from the environment. Thus the determination of boundaries allows to identify the levels on which a given entity operates. However the organization boundaries are not of uniform character, also they are not stable but volatile. In the literature of the subject there are not only the classification of numerous types and divisions of those boundaries, but also the approaches that suggest the possibility of the organization boundaries management. In this context it seems justified to refer to the concept of strategic management, as the directions and methods of strategic development of a given organization are inherently associated with the determination of the line between the organization interior and its environment. It is assumed that one of the significant concepts of strategic management - the diversification strategy - goes beyond the processes covered by the existing value chain, therefore affecting the expansion of existing organization boundaries. The purpose of this paper is to study the relation between the diversification strategy and the company performance. The sample for this research is a set of 74 companies listed at the Warsaw Stock Exchange in the period of 2008-2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcik, A., Dziwiński, P., Jakubiec, M. (2015). Management of enterprise in the 21st century. Conditions and perspectives of growth. Warszawa, Difin.
 2. Berger, P.G., i Ofek, E. (1999). Causes and effects of corporate refocusing programs. Review of Financial Studies, 12(2), 311-345.
 3. Christiningrum, M.F. (2015). Effect of Diversification Strategy, Leverage and IOS on Multi Segment Corporate Performance in Indonesia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(5 S5), 157.
 4. Cyfert, S. (2012). Mechanizmy zarządzania granicami - propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie, (3), 17-24.
 5. Delios, A. i Beamish, P.W. (1999). Geographic scope, product diversification and the corporate performance of Japanese firms. Strategic Management Journal, 20, 711-721.
 6. Delmar, F., Davidsson, P., i Gartner, W.B. (2003). Arriving at the high-growth firm. Journal of Business Venturing, 18(2), 189-216.
 7. De Wit, B., i Meyer, R. (2010). Strategy synthesis: Resolving strategy paradoxes to create competitive advantage. Cengage Learning EMEA.
 8. Grabowska-Skowron, B. (2013). Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstw dla ich klientów i interesariuszy, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 12, 7-18.
 9. Hakansson, H., i Snehota I., (1989). No business is an island: the network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 5(3), 187-200.
 10. Hitt, M.A., Hoskisson, R.E. i Ireland, R.D. (1994). A mid-range theory of the interactive effects of international and product diversification on innovation and performance. Journal of Management, 20, 297-326.
 11. Hitt, M.A., Hoskisson, R.E. i Kim, H. (1997). International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms. Academy of Management Journal, 40, 767-777.
 12. Hoskisson, R.E i Hitt, M.A. (1990). Antecedents and Performance Outcomes of Diversification: A Review and Critique of Theoretical Perspectives. Journal of Management 16(2), 461-509.
 13. Jacobides, M.G. i Billinger, S. (2006). Designing the boundaries of the firm: From "make, buy, or ally" to the dynamic benefits of vertical architecture. Organization Science, 17(2), 249-261.
 14. Lu, J.W. i Beamish, P.W. (2001). The internationalization and performance of SMEs. Strategic Management Journal, June-July Special Issue 22: 565-586.
 15. Martin, J.D., i Sayrak A. (2003). Corporate diversification and shareholder value: a survey of recent literature. Journal of Corporate Finance, 9(1), 37-57.
 16. Menéndez-Alonso, E.J. (2003). Does diversification strategy matter in explaining capital structure? Some evidence from Spain. Applied Financial Economics, 13(6), 427-430.
 17. Mesjasz-Lech, A. (2009). Koncentracja rynku energii elektrycznej w Polsce. W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Red. Żelazny, R. Wydawnictwo Uczelniane, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 18. Nachum, L., i Zaheer, A. (2005). The persistence of distance? The impact of technology on MNE motivations for foreign investment. Strategic Management Journal, 26, 747-767.
 19. Nowodziński P. (2012). Strategia dywersyfikacji jako przejaw przedsiębiorczości. Studium przypadku. W: Przedsiębiorczość szanse i wyzwania. Red. Kościelniak, H. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 160-174.
 20. Pachura, P., (2016). Management and Space - Introduction to Conceptualization, Przegląd Organizacji Nr 1.
 21. Pfeffer, J., i Salancik, G.R. (1978). Social control of organizations. The external control of organizations: A resource dependence perspective. New York: Harper and Row.
 22. Pieniacka, E.M., (2016). Przesłanki strategii dywersyfikacji. Perspektywa wybranych szkół zarządzania strategicznego. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy 33(1), 108-129.
 23. Purkayastha, S., Manolova, T.S., i Edelman, L.F. (2012). Diversification and performance in developed and emerging market contexts: A review of the literature. International Journal of Management Reviews, 14(1), 18-38.
 24. Raei, R., Tehrani, R., i Farhangzadeh, B. (2015). A Study on Relationship between Diversification Strategy, Firm Performance and Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science, 6(1), 112-118.
 25. Rajzer, M. (2001). Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Ramanujam, V. i Varadarajan, P.R. (1989). Research on corporate diversification: a synthesis. Strategic Management Journal, 10, pp. 523-551.
 27. Ramirez-Aleson, M., i Espitia-Escuer, M.A. (2001). The effect of international diversification strategy on the performance of Spanish-based firms during the period 1991-1995. Management International Review, 41, 291-315.
 28. Robins, J.A., i Wiersema, M.F. (2003). The measurement of corporate portfolio strategy: Analysis of the content validity of related diversification indexes. Strategic Management Journal, 24(1), 39-59.
 29. Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Ruigrok, W., i Wagner, H. (2003). Internationalization and performance: An organizational learning perspective. Management International Review, 43, 63-73.
 31. Santos, F.M., i Eisenhardt, K.M. (2005). Organizational boundaries and theories of organization. Organization Science, 16(5), 491-508.
 32. Skowron-Grabowska, B. (2013). Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstw dla ich klientów i interesariuszy, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 12, 7-18.
 33. Sudoł, S. (2011). Otoczenie przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J. i Sudoł, S. PWE, Warszawa.
 34. Tilly, C. (2004). Social boundary mechanisms. Philosophy of the Social Sciences, 34(2), 211-236.
 35. Yiğit, İ., i Tür, Ş. (2012). Relationship between diversification strategy applications and organizational performance according to Herfindahl Index criteria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 118-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu