BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celińska-Mysław Maria (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Wiatr Tomasz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Planowanie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu zrównoważonym
Planning of Construction Investment Projects in Sustainable Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 16-25, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Rozwój zrównoważony, Cykl życia, Cykl życia produktu, Budownictwo
Investment project, Sustainable development, Life cycles, Product life cycle, Construction
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L74, M11, O22
streszcz., summ.
Abstrakt
Budownictwo, jako istotny dział gospodarki, wymaga wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju opartego na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Konieczna jest obecnie zmiana podejścia do planowania przedsięwzięć budowlanych, w tym szczególnie projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań cyklu ich życia. W artykule przedstawiono metodykę szacowania kosztów w cyklu życia (LCC) na przykładzie budynku mieszkalnego, dokonując analizy rozwiązań wariantowych. Szczególną uwagę zwrócono na przydział składników kosztów do poszczególnych faz cyklu życia, uwypuklając problematykę trwałości elementów obiektu budowlanego i konsekwencji z tego wynikających. W celu przeprowadzenia analizy LCC z wykorzystaniem dyskontowania posłużono się programem Primavera Pertmaster wspomagającym planowanie przedsięwzięć. Podjęcie tak sformułowanego problemu jest szczególnie ważne ze względu na konieczność dostosowania standardów dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie do potrzeb analizy w ujęciu LCC. Na mocy nowego ustawodawstwa prawa zamówień publicznych w Polsce podejście LCC stało się obowiązujące, jednakże o formie implementacji zadecydują dopiero szczegółowe rozporządzenia wykonawcze.(abstrakt oryginalny)

Construction, as an important branch of national economy, requires the implementation of sustainable development strategy based on three pillars: economic, social and environmental. It is necessary to change the current approach to the planning of construction projects, including in particular the design of buildings whith taking into account the conditions of their life cycle. This article presents a methodology of lifecycle costing (LCC) through the example of a residential building as analysis of alternative solutions. Particular attention was directed to the allocation of the cost elements for different phases of the life cycle, highlighting the issue of the durability of the building elements and the consequences resulting of this fact. Primavera Pertmaster, a project planning tool, was used to the LCC with using of discounting. Attempts to resolve such problems are especially significant because of the necessity of adapting the design and estimation standards in construction industry to the needs of the LCC analysis. Under new legislation on public procurement law in Poland, an LCC approach has been made mandatory, but implementating regulations will decide on the form of its detail solution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz A. (2011), Aspekty trwałości i wpływu na środowisko w projektowaniu konstrukcji betonowych. "Przegląd Budowlany", nr 2.
 2. Bochen J. (2014), Prognozowanie trwałości tynków zewnętrznych na podstawie zmian właściwości fizycznych w procesie starzenia, "Izolacje", nr 4.
 3. Brand S. (1994), How buildings learn. What Happens After They're Built, Penguin Books, New York.
 4. Cicha A., Jędrzejak P. (2014), Analiza przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie kosztów realizacji i eksploatacji, praca dyplomowa (inżynierska) pod kierunkiem M. Celińskiej- Mysław, Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 5. Czarnecki L., Kaproń M., Piasecki M., Wall S. (2012), Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości, "Inżynieria i Budownictwo", nr 1.
 6. Efektywność energetyczna. Analiza kosztów cyklu życia - Podstawy (2015), Forte, http://leonardo-energy.pl/article/analiza-kosztow-cyklu-zycia-podstawy (data dostępu 30.04.2017).
 7. Ibrahim I. (2015), Towards Balanced Sustainable Design, International Conference on IT, Architecture and Mechanical Engineering, Dubai.
 8. Marghescu, T. (2005), Greening the Lisbon Agenda? Greening of The Lisbon Agenda Conference, EPSD, Strasbourg - materiały niepublikowane.
 9. Michalik K. (2014), Zużycie techniczne budynków i budowli, Prawo i Budownictwo, Chrzanów.
 10. Norma (2004), PN-EN 1990: 2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 11. Norma (2005), PN-ISO 15686: 2005 Budynki i budowle - Planowanie okresu użytkowania.
 12. Norma (2008), ISO 15686-5: 2008 Buildings and constructed assets - Service - life planning - Part 5 Life - cycle costing.
 13. Norma (2012), PN-EN 15978: 2012 Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków - Metoda obliczania.
 14. Norma (2014), PN-EN 15804+A1: 2014-04 Zrównoważoność obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
 15. Norma (2014), PN-EN 16309+A1: 2014-12 Zrównoważoność obiektów budowlanych - Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków - Metodyka obliczania.
 16. Norma (2015), PN-EN 16627: 2015-10 Zrównoważoność obiektów budowlanych - Ocena ekonomicznych właściwości użytkowych budynków - Metody obliczania.
 17. Pieniążek A., Szeląg J., Żurawski J. (2015), Izolacje termiczne dachów skośnych, "Izolacje", nr 2.
 18. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (1994), Dz.U. z dnia 3 marca 2016 r., poz. 290.
 19. Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (2004), Dz.U. z dnia 14 lipca 2016 r., poz. 1020.
 20. Wall S. (2011), Nowe kierunki normalizacji europejskiej związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie, "Materiały Budowlane" nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu