BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitny Waldemar (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Analiza zasad korzystania ze stref płatnego parkowania jako elementu logistyki miejskiej dla wybranych grup użytkowników w największych miastach Polski
Analysis of Rules of Using Paid Parking Zones as the Element of Municipal Logistics, for Chosen Users' Groups in the Largest Cities of Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 369-396, rys., tab., bibliogr. 60 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Parkingi, Logistyka miejska, Studium przypadku
Car park, Urban logistics, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań
Warsaw, Cracow, Lodz, Gdansk, Wroclaw, Katowice, Poznan
Abstrakt
Podejście władz do zagadnienia płatnego parkowania w poszczególnych miastach jest różne. To też ważna decyzja zarządcza. Celem artykułu jest przedstawienie zasad funkcjonowania oraz analizy wykorzystania SPP dla kierujących pojazdami, którym z racji ich statusu przyznano określone preferencje. Badania przeprowadzono metodą case study, analiz statystycznych danych, dokumentów i analiz aktów prawnych dotyczących funkcjonowania stref w wybranych miastach Polski. W artykule przedstawiono wyniki funkcjonowania stref płatnego parkowania siedmiu największych miast w kraju, tj.: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Katowic i Poznania.(fragment tekstu)

The crowd of cities' centres with vehicles causes the necessity of limitations in accessibility to them. The control of accessibility to paid parking zones as well as the coercion of vehicles' rotation are an important element of balanced development of transportation in cities. Transport policies of cities assume the reduction of fumes, noise and motor difficulty as well as the introduction of zones of limited movement of vehicles. To end this one has presumed: limitation of accessibility of car parks in centres of cities, limitation of entrance, building of Park and Ride car parks and payment for parking in zones. The assumption mentioned above were formulated many years ago, but in principle none of presented means has not been fully realized or it does not fulfil its aim. The purpose of the article is presenting of the rules of functioning and analysis of using paid parking zones for drivers who - considering their status - have been awarded by some preferences. The investigations were conducted by method of case study, analyses of data, documents and legal deeds concerning the functioning of zones in chosen cities. There have been described results of functioning paid parking zones of 7 the largest cities in Poland: Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Katowice and Poznań. The executed analysis showed, that in spite of the same product which is a parking place, the approach of different cities to the principles of organization and zones' division are different, and ways of defining the users entitled to preferential using of paid parking zones, rules and payment for parking are various, too.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bluszcz M., Jacyna M. (2012), Koncepcja modelu obsługi logistycznej miasta, "Logistyka", nr 1.
 2. Dane dotyczące strefy płatnego parkowania Miejskiej Infrastruktury sp. z o. o. w Krakowie z 19.05.2016.
 3. Drogi publiczne na terenie miasta Poznania, na których tworzy się Strefę Płatnego Parkowania, Zał. 1 do uch. XXXIV/269/IV/2003 z 2.12.2003 w spr. ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
 4. Kauf S., Tłuczak A. (2015), Logistyka miasta i regionu, Difin, Warszawa.
 5. Kiba-Janiak M., Witkowski J. (2012), Interesariusze w procesie modelowania logistyki miejskiej, "Logistyka", nr 3.
 6. Kiba-Janiak M., Witkowski J. (red.) (2014), Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa.
 7. Obw. RM Wrocławia z 4.09.2014 w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uch. XLIX/1437/10 RM Wrocławia w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 17.09.2014, Wrocław.
 8. Parkitny W. (2004 a), Zarządzanie parkingiem jako magazynem pojazdów, "Logistyka", nr 5.
 9. Parkitny W. (2004 b), Symulacje systemów do zarządzania parkingami jako magazynami pojazdów, "Logistyka", nr 6.
 10. Parkitny W. (2013), Postrzeganie przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie", seria: "Materiały konferencyjne", nr 1 (100)/ 2013, Kraków.
 11. Parkitny W. (2016), Zasady funkcjonowania i analiza wydawanych abonamentów do stref płatnego parkowania w Krakowie, "Magazyn Autostrady", nr 7, Elamed, Katowice.
 12. Pismo RP 0452.1387.2016 ZDM w Poznaniu.
 13. Pismo ZDiT-TT.40173.77.2016, ZD i T, Łódź.
 14. Pismo ZDM Poznań RP0452.1387.01.2016 z 28.07.2016.
 15. Regulamin strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi, Zał. nr 3 do uch. XXI/478/15 RM w Łodzi z 9.12.2015.
 16. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, Zał. 1 do uch. XXXIV/269/IV/2003 z 2.12.2003 w spr. ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
 17. Rozp. z 31.07.2002 w spr. znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr 170, poz. 1393.
 18. Rozs. nadzór. Woj. Małopol. z 11.08.2011 nr WN.II.4131-1-57-11 stwierdzające nieważność uchwały w części t. j. w zakresie § 3 ust. 9 uch., Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2011, nr 410, poz. 3816.
 19. Rozs. nadzor. WN-II.4131.1.46.2014 Woj. Małopol. z 11.12.2014 w spr. stwierdzenia nieważności uchwały nr CXXI/1903/14 RM Krakowa z 5.11.2014 w sprawie zmiany uchwały XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z póź. zm. - zapisu § 1 ust. 2 pkt. 6 w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie pkt. 3 załącznika pkt. 3.2.1 d), a konkretnie jego części, tj. w zakresie słów: "zawartej w formie aktu notarialnego", Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2014, poz. 7130.
 20. Rydzykowski W., Wojewodzka - Król K. (red.) (2002), Transport, PWN, Warszawa.
 21. Saniuk S., Witkowski K. (2011), Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej, "Logistyka - nauka", nr 2.
 22. Szołtysek J. (2009), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 23. Tundys B. (2014), Logistyka miejska teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 24. Uch. IV/19/14 RM Katowic z 17.12.2014 zm. uch. w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice, Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 29.12.2014, poz. 6705.
 25. Uch. XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2011, nr 363, poz. 3099.
 26. Uch. XXI/478/15 RM w Łodzi z 9.12.2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania, Dz. Urz. Woj. Łódz, Łódź, z 14.01.2016.
 27. Uch. XXIII/526/12 RM Wrocławia z 15.03.2012 w spr. zm. uch. XLIX/1437/10 RM Wrocławia z 22.04.2010 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 28. Uch. XXIV/318/11 RM Krakowa z 14.09.2011 w spr. zm. uch. XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2011, nr 457, poz. 4398.
 29. Uch. XXXI/680/12 RM Gdańska z 29.11.2012 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat z poź. zm.
 30. Uch. XXXIV/269/IV/2003 z 2.12.2003 w spr. ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania z poź. zm.
 31. Uch. XXXIV/755/13 RM Katowic z 6.03.2013 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
 32. Uch. XXXVI/1077/2008 RM Stoł. Warszawa z 26.06.2008 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia pobierania tych opłat.
 33. Uch. LII/696/12 RM Krakowa z 11.07.2012 w spr. zm. uch. XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z póź. zm., Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2012, poz. 3882.
 34. Uch. LXI/1541/14 RM Wrocławia z 10.07.2014 zm. uch. XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 35. Uch. LXXII/1051/13 RM Krakowa z 24.04.2013 w spr. zm. uch. XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z póź. zm., Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2013, poz. 3375.
 36. Uch. XLVII/1103/14 RM Katowic z 26.03.2014 zm. uch. w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
 37. Uch. XLVIII/1168/13 RM Wrocławia z 19.09.2013 w spr. zm. uch. XLIX/1437/10 RM Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 38. Uch. XLIX/1437/10 RM Wrocławia z 22.04.2010 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, Zał. do Obw. RM Wrocławia z 4.09.2014.
 39. Uch. XCVI/1443/14 RM Krakowa z 29.01.2014 w spr. zm. uch. XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z póź. zm., Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2014, poz. 566.
 40. Uch. CXXI/1903/14 RM Krakowa z 5.11.2014 w spr. zm. uch. XXI/229/11 RM Krakowa z 6.07.2011 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z póź. zm., Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2014, poz. 6520.
 41. Ust. o drogach publicznych z 21.03.1985, Dz. U. 2015, poz. 460 j. t. z poź. zm.
 42. Ust. z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 108, poz. 908 z 2005 r. z poź. zm.
 43. Witkowski K. (2007), Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, "Studia Lubuskie", nr 3, Wyd. PWSZ, Sulechów.
 44. Witkowski K., Saniuk S. (2011), Aspekt logistyczny zarządzania infrastrukturą komunalną miasta, "Logistyka - nauka" ,nr 2.
 45. Witkowski K., Saniuk S. (2011), Logistyka miejska a jakość życia mieszkańców Zielonej Góry - wstęp do badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 234, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 46. Wyrok NSA z 8.10.2013, sygn. I OSK 1418/13.
 47. Wysokość opłat w strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi, Zał. nr 2 do uch. XXI/478/15 RM w Łodzi z 9.12.2015.
 48. Zakres terytorialny strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi, Zał. nr 1 do uch. XXI/478/15 RM w Łodzi z 9.12.2015.
 49. Zarz. 8/16 Dyrektora ZD i T w Łodzi z 27.01.2016 w spr. wprowadzenia wzorów biletów parkingowych, abonamentów parkingowych i wezwania do stawiennictwa celem przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
 50. Zarz. 34/14 Prezydenta Miasta Gdańska 10.01.2014 w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności na obszarze Głównego Miasta.
 51. Zarz. 6033/12 Prez. Wrocławia z 8.11.2012 r. 30.09.2010 zm. zarz. 9653/10 Prez. Wrocławia z 11.06.2010 w spr.e wykonania uch. XLIX/1437/10 RM Wrocławia z 22.04.2010 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 52. Zarz. 9653/10 Prez. Wrocławia z 11.06.2010 w spr. wykonania uch. XLIX/1437/10 RM Wrocławia z 22.04.2010 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 53. Zarz. 10588/10 Prez. Wrocławia z 30.09.2010 zm. treść Zarz. 9653/10 Prez. Wrocławia z 11.06.2010 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 54. ZDM_GPA.5547.147.2016/MGO (2016), ZDM, Warszawa.
 55. http://mi.krakow.pl dostęp: 4.06.2016.
 56. http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,37794,16052668,PEKA_tansza_dla_placacych_ podatki_w_Poznaniu_Ale.html dostęp: 19.07.2016.
 57. http://wroclaw.spp24.pl dostęp: 3.08.2016.
 58. http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/krakow-szykuje-ulgi-i-przywileje-dlaplacacych- w-miescie-podatki dostęp: 19.07.2016.
 59. http://www.se.pl/wiadomosci/polska/warszawa/nowosc-ulgi-dla-placacych-podatki-w-warszawie_356741.html dostęp: 19.07.2016.
 60. http://www.zdiz.gda.pl dostęp: 3.08.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu