BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza przestrzeni w kontekście wirtualizacji rynku
Analysis of Space in the Context of Market Virtualization
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 595-603, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Rynek, Cyberprzestrzeń, Konceptualizacja
Virtualization, Market, Cyberspace, Conceptualisation
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem publikacji jest prezentacja wyników badań polegających na konceptualizacji zagadnienia przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wirtualizacji rynku. Przyjęto założenie, iż zagadnienie przestrzeni w ogóle może stanowić interesującą platformę interpretacyjną dla wielu współczesnych zjawisk społeczno-gospodarczych. W artykule skoncentrowano się na analizie i znaczeniu wirtualizacji rynków, które związane są z procesami przekształceń zachowań konsumentów i wyłanianiu się swoistej "przestrzeni zachowań" w środowisku cyberprzestrzeni. Artykuł podejmuje również zagadnienie "produkcji przestrzeni" czyli wytwarzanie przestrzeni wirtualnej przez przedsiębiorstwa jako swoisty proces poszerzania rynku. Przyjęte podejście badawcze bazuje na studiach interdyscyplinarnych oraz modelowaniu konceptualnym. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present the results of research involving the conceptualization of space, with particular focus on the market virtualization. It is assumed that the issue of space in general, can be an interesting interpretation platform for many of today's socio-economic phenomenas. The article focuses on the analysis of markets virtualization, which are associated with the processes of consumer behavior transformation and the emergence of "space behavior" in an environment of cyberspace. Article also addresses the issue of "production of space", that it means the production of virtual space by the company as a process of markets expanding. The research approach is based on interdisciplinary studies and conceptual modeling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński W. (2015). Poszerzanie przestrzeni organizacyjnej - ICT i Augmented Reality jako narzędzia rozciągania łańcuchów wartości, [w:] K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa, (red.) Wiedza i informacja w akceleracji biznesu, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 2. Jelonek D., (2012). Przestrzeń internetowa w otoczeniu organizacji. Implikacje dla zarządzania strategicznego, Prace Naukowe WWSZiP, Nr 22 (2).
 3. Kiełtyka L. (2007). IT w organizacjach gospodarczych, Toruń, Wyd. "Dom Organizatora".
 4. Magruk A., (2016). Analiza niepewności w złożonych dynamicznych systemach - przypadek Internetu Rzeczy, Przegląd Organizacji, 1/2016, s. 53-59.
 5. Majchrzak M. (2014). Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1, 27-35.
 6. Manu A., (2012). Behavior space. Play, Pleasure and Discovery as a Model for Business Value, Gower Publishing.
 7. Pachura, P. (2016a). Management and Space - Introduction to Conceptualization, Przegląd Organizacji, 1/2016, 59-63.
 8. Pachura P., (2016b). O przestrzeni w zarządzaniu. Studium metodologiczne, Warszawa, PWN.
 9. Pachura P. (2016c). Przestrzeń a organizacja - przyczynek do konceptualizacji w perspektywie postmodernistycznej, [w:] Suszyński C., Leśniak-Łebkowska G. (red.). Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 10. Perechuda K. (2008). Tunelowanie międzyeventowe we współczesnych przestrzeniach społeczno gospodarczych, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Katowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 11. Perechuda K., Cieśliński W., Chomiak-Orsa I., (2012). Nielokalność inkrementalnej strategii zarządzania kapitałem relacyjnym w cyberprzestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw, Prace Naukowe WWSZiP, Nr 22 (2), 247-260.
 12. Sopińska M., (2014). Innowacyjne modele biznesu dla IT - wyzwania i perspektywy rozwoju, Informatyka ekonomiczna, Business informatics, 1/31.
 13. Sułkowski Ł., (2008). Mosty zamiast murów - integracja nauki wokół nowych pól badawczych, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (132).
 14. Suszyński C., (2014). Współtworzenie wartości jako proces przesuwający granice organizacji i zarządzania [w:] M. Romanowska, J. Cygler, (red) Granice zarządzania, Warszawa Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu