BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polok Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kapias Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie kodeksów etycznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku decouplingu
Application of the Codes of Ethics as a Way of Counteracting the Phenomenon of Decoupling
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 604-615, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Kodeks etyki, Etyka biznesu
Ethics, Code of ethics, Business ethics
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zjawisko decouplingu, choć w swej istocie występujące od dawna, zostało zdiagnozowane stosunkowo niedawno, a w języku polskim nie znalazło jeszcze swego odzwierciedlenia. Pojawia się ono w momencie rozdwojenia pomiędzy tym co planowane, a realnym wykonaniem. W szczególności na gruncie nauk o zrządzaniu zauważono, iż niejednokrotnie pojawiają się sytuacje, gdzie planowane zmiany nigdy nie zostały wdrożone, albo gdy próbowano je zastosować, napotykały opór wśród osób, których miały dotyczyć. W konsekwencji nie realizowano zamierzonych celów. Z punktu widzenia etycznego wydaje się, że wielką pomocą w rozwiązaniu problemów decouplingu mogą być kodeksy etyczne. Ich normatywny charakter sugerujący właściwe, z punktu widzenia etyki, postawy człowieka stają się doskonałym wsparciem dla przezwyciężenia różnorakich problemów decyzyjnych. Kodeksy etyczne, pełniące także funkcję doradczą, wskazują, jak przejść od procesu decyzyjnego do ostatecznego wykonania zadania. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of decoupling, even though not new in its nature, has been diagnosed quite recently. Moreover the word decoupling itself still has no direct translation into Polish. Decoupling emerges in a situation of mismatch between the plan and delivery. In management research we often face situations when: the planned changes are never being implemented; or the implementation is obstructed by the stakeholders of the process. Consequently the objectives are never achieved. In the perspective of ethics, the application of the codes of ethics seems to be helpful in challenging decoupling. The normative character of the codes, underlining the right approaches, constitutes the sound support in counterfighting decision making dillemmas. The codes of ethics also have the advisory function. They show the pathway from decision making to delivery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, (1994), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Barcik A., Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, (2000), Katowice, Agencja Wydawnicza Trio.
 3. Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, (1983), Warszawa, PIW.
 4. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, (2003), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 5. Bromley P., Powell W. W., From Smoke and Mirrors Walking the Talk: Decoupling in the Contemporary World, The Academy of Management Annals, (June 2012), 6 (1), 483-530.
 6. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., (2005), Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław, Wyd. Kolonia Limited.
 7. Galarowicz J., Nowy elementarz etyczny, (2011), Kraków, wyd. Petrus.
 8. Gasparski W., Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzania i stosowanie (na wybranym przykładzie), (2000), Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 3, Łódź, 131-138.
 9. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulcewski G., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, (2002), [w:] pr. zb. pod red. W. Gasparski, A Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulcewski, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych - inicjatywy, programy, kodeksy, Warszawa, wyd. CIM.
 10. Haack P., Schoeneborn D., Is Decoupling Becoming Decoupled from Institutional Theory? A Commentary on Wijen, (2015), Academy of Management Review", 40 (2), 307-313.
 11. Kapias M., Polok G., Prawe sumienie człowieka - luksus czy powinność?, (2013), Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 12. Klimczak B., Etyka gospodarcza, (1996), Wrocław, wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 13. Kryk B., Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy, (2001), [w:] pr. zb. pod red. W. Gasparski, J. Dietl, Etyka biznesu w działaniu, Warszawa, PWN.
 14. Marek S., Białasiewicz M., (2008), Podstawy nauki o organizacji, Warszawa, PWE.
 15. Meyer J. W., Rowan B., Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, (1977), American Journal of Sociology, 83, 340-363.
 16. Stephan W. G., Stephen C. W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, (1999), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Strużyna J., Macierze relacji - struktura i strategia zarządzania zasobami ludzkimi, (2000), Humanizacja Pracy, 5, 25-38.
 18. Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu - wybrane problemy, (1994), Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 19. White L. A., Rozwój kultury, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (wybór), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, (1975), Warszawa, PWN.
 20. Winkler R., Gach D., Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów pracowniczych, (2003), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 626, 77-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu