BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowski Szymon (czasopismo naukowe "Turystyka Kulturowa")
Tytuł
Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu
The Heritage Tourism and Controlling in the Management
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 134-144, rys., bibliogr. s. 143-144
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Zarządzanie turystyką, Turystyka kulturowa
Cultural heritage, Tourism management, Cultural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest kwestii zarządzania w turystyce dziedzictwa poprzez proces kontrolowania. Punktem wyjścia do rozważań będzie analiza różnych sposobów odnoszenia się do terminu dziedzictwa oraz wpływ zmieniających się sposobów postrzegania tego pojęcia na rozwój i kształtowanie się turystyki kulturowej. Następnie podkreślone zostanie znaczenie kontrolowania w zarządzaniu destynacjami turystyki dziedzictwa. Rzeczony proces jest ściśle połączony z etapem planowania. Powinien sprawdzać stopień realizacji wstępnych założeń i wpływać na ich ewentualną modyfikację. Jednocześnie organizatorzy turystyki dziedzictwa muszą dążyć do głębszego poznania oczekiwań i opinii odbiorców, w celu kreowania, odpowiadającej im oferty. Kwestią łączącą obie części artykułu będzie założenie, iż regularne wykorzystanie informacji zwrotnej od uczestników wyprawy, prócz możliwości lepszego dopasowania produktu turystycznego względem potrzeb zwiedzających, pozwoli także na dokładniejsze zrozumienie istoty dziedzictwa i jego funkcji. Kluczową kwestią jest poznanie emocji zachodzących pomiędzy turystą a prezentowanymi treściami. Zdaniem autora jest to cecha wyróżniająca turystykę dziedzictwa spośród innych typów podróży. Dlatego organizatorzy omawianej formy wypraw kulturowych, powinni regularnie kontrolować to, czy spełniają zaprezentowane kryteria. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of managing through controlling in heritage tourism. The starting point for my work is the analysis of various ways of referring to the term 'heritage' as well as the influence of the changes in the understanding of this term on the development and shaping of heritage tourism. Next, the importance of controlling in heritage tourism destination management will be highlighted. The named process is strictly connected with the planning stage. It should check the degree of execution of the preliminary premises and influence their possible modification. In the same time the organizers of heritage tourism should aim at a deeper understanding of customers' expectations and opinions in order to create a suitable offer. The issue connecting two parts of the article will be the assumption that using customer's feedback on a regular basis, apart from giving the possibility of tailoring the product to the tourists' needs, would also allow for a better understanding of the core of heritage and its functions. The key issue here is acquainting the field with the emotions arising between a tourist and the presented content, because, in author's opinion, it is a feature that makes heritage tourism stand out from a group of various forms of travelling. For this reason the organizers of heritage tourism should control and assess the execution of the premises of their actions regularly and systematically. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 2. Barańska K., 2004, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 3. Batko R., 2009, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 4. Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań
 5. Drucker P., Zarządzanie XXI w., Wyd. MT Biznes, Warszawa 2009
 6. Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 7. Griffin R. W., 1999, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 8. Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
 9. Hausmann A., 2012, Creating 'buzz': opportunities and limitations of social media for arts institutions and their viral marketing, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing Int. J. Nonprofit Volunt. Sect. Mark." 17, p.173-182
 10. Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 11. Klaś J., 2016, Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum - po co jak ją tworzyć, "Zarządzanie w Kulturze", 17, z. 1, s. 1-8
 12. Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 13. Murzyn M., 2016, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na podstawie wartości, "Zarządzanie w Kulturze", 17, z. 3, s. 195-213
 14. Purchla J. 2007, Wstęp, [w:] M. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo kulturowe XXI wieku. Szanse i wyzwania, Wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków s. 9-12
 15. Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, "Turystyka Kulturowa", nr 11, s. 6-24
 16. Vollmuth H. J., 1993, Controling. Planowanie, Kontrola, Zarządzanie, Wyd. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu