BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku), Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego - postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty
Efficient Financial Management of Local Government Units: Postulates of Economic Doctrine and Instruments
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 126-146, tab., bibliogr. 58 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Nowe zarządzanie publiczne, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie finansami, Finanse publiczne, Ekonomia instytucjonalna
Local government, Local finance, New public management, Public governance, Financial management, Public finance, Institutional economics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H83, H70, D73, B52
summ., streszcz.
Abstrakt
Nowe uwarunkowania i wyzwania pojawiające się przed sektorem publicznym wymagają reorientacji systemu zarządzania finansami publicznymi. Dotyczy to również finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorki opracowania, szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kształtować system efektywnego zarządzania finansami lokalnymi, odnoszą się do postulatów doktryny ekonomicznej, wykorzystując w tym aspekcie dorobek nowego zarządzania publicznego (New Public Management), koncepcji współzarządzania publicznego (Public Governance), a także wybranych koncepcji teoretycznych nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej (New Institutional Economics). (abstrakt oryginalny)

New conditions and challenges emerging in front of the public sector require the public finances management system to be reorganized. It also applies to the finances of local government units. The authors of the elaboration, while seeking to answer the question of how to shape the system of efficient management of local finances, refer to the demands of the economic doctrine, using, in this aspect, the achievements of New Public Management (NPM), the concept of Public Governance (PG), as well as selected theoretical concepts of the model of New Institutional Economics (NIE). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol, M. (2013). Przyczyny trudności we współpracy sektora publicznego i prywatnego. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 129, 59-67.
 2. Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, 97(2).
 3. Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4 (16), 386-405, http://dx.doi. org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
 4. Commons, J.R. (1957). Legal Foundations of Capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.
 5. Cooter, R. i Ulen, T. (2016). Law and Economics, 6th edition. Berkeley Law Books, (2).
 6. Curtin, D. i Meijer, A.J. (2006). Does Transparency Strengthen Legitimacy? Information Polity. The International Journal of Government & Democracy in the Information Age, 11(2), 109-122.
 7. Dyląg, B. (2016). Samorządy sabotują wdrażanie funduszy unijnych? Od 2017 r. przyspieszenie inwestycji. Pozyskano z: http://www.portalsamorzadowy.pl/drukuj/87354.html (01.02.2017).
 8. Filipiak, B.Z. (2016). Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wiadomości Statystyczne, 11(666), 13-33.
 9. Hausner, J. (2010). W kierunku rządzenia interaktywnego. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki i I. Zachariasz (red.). Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 93-103). Warszawa: Liber.
 10. HM Treasury. (2004). The Orange Book. Management of Risk - Principles and Concepts. Norwich: HM Treasury UK.
 11. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69(1), 3-19, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x.
 12. Hood, C. i Heald, D. (red.) (2006). Transparency: The Key to Better Governance? Oxford: Oxford University Press for The British Academy.
 13. Huges, O.E. (1994). Public Management and Administration. An Introduction. London: Macmillan Press.
 14. Kettl, D.F. (2000). The Global Public Management Revolution. Washington: Brookings Institution Press.
 15. Kickert, W.J.M. (1993). Complexity, Governance and Dynamics: Conceptual Explorations of Public Network Management. W: J. Kooiman (red.), Modern Governance (s. 191-204). London: Sage.
 16. Kickert, W.J.M. (1997). Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo- American 'Managerialism'. Public Administration, 75(4), 731-752, http://dx.doi. org/10.1111/1467-9299.00084.
 17. Krynicka, H. (2006). Koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego w sektorze publicznym (New Public Management). Studia Lubuskie, 2, 193-202.
 18. Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 19. Mandl, U., Dierx, A. i Ilzkovitz, F. (2008). The Effectiveness and Efficiency of Public Spending. European Economy. Economic Papers, 301, 1-36.
 20. Marsh, D. i Rhodes, R.A.W. (red.) (1992). Policy Networks in British Government. Oxford: Clarendon.
 21. Musialik, G. i Musialik, R. (2013). Związek sektora publicznego i rynkowego. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 156, 293-301.
 22. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 23. North, D.C. (1994). Economic Performance Through Time. American Economic Review, 84(3), 359-368.
 24. North, D.C. (2010). Understanding the Process of Economic Change. New Jersey: Princeton University Press.
 25. Oliver, D. (1991). Government in the United Kingdom: The Search for Accountability, Effectiveness and Citizenship. Milton Keynes: Open University Press.
 26. Osborne, D. i Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Addison-Wesley.
 27. Osborne, D. i Plastrik, P. (1997). Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. Harlow: Addison Wesley.
 28. Osborne, S.P. (2010) Introduction. The (New) Public Governance: A Suitable Case for Treatment? W: S.P. Osborne (red.), The New Public Governance Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance (s. 1-10). New York-London: Routledge.
 29. Ouda, H. (2006). Cash Accounting and the Backwardness of Government Accounting and Related Systems. Public Fund Digest, 6(1), 55-65.
 30. Parto, S. (2005). Economic Activity and Institutions: Taking Stock. Journal of Economic Issues, 39(1), 21-52, http://dx.doi.org/10.1080/00213624.2005.11506779.
 31. Poniatowicz, M. (2014). Instrumenty nowoczesnego zarządzania finansami w kontekście efektywności, sprawności i skuteczności działania jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne. Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, (7-8), 5-12.
 32. Poniatowicz, M. (2015). Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Nauki o Finansach, 1(22), 11-30.
 33. Postuła, M. i Perczyński, P. (2010). Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 34. Rada Ministrów. (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 35. Rhodes, R.A.W. (1996). The New Governance: Governing without Government. Political Studies, 44, 652-667, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x.
 36. Rosenbloom, D.H., O'Leary, R. i Chanin, J. (1996). Public Administration and Law. Florence: Routledge.
 37. Rosińska, M. (2008). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w oparciu o teorie instytucjonalne - koncepcja "instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw". Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 21.
 38. Rowe, G. i Frewer, L.J. (2005). A Typology of Public Engagement Mechanisms. Science, Technology, & Human Values, 30(2), 251-290, https://doi.org/10.1177/0162243904271724.
 39. Rudolf, W. (2015). Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego. Zarządzanie Publiczne, 2(30), 110-118, http://dx.doi.org/10.446 7/20843968ZP.15.010.3581.
 40. Ruśkowki, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M. i Zawadzak-Pąk, U. (red.). (2013). Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries. Białystok: Temida.
 41. Savas, E.S. (2000). Privatization and Public-Private Partnerships. New York: Chatham House Publishers/Seven Bridges Press.
 42. Sokołowicz, M.E. (2013). Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne. W: A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka (s. 59-92). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 43. Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, (2), 28-46.
 44. Szewczuk, J. (2016). Przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy i dlaczego muszą współpracować? W: T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju (s. 13-26). Poznań: Związek Miast Polskich.
 45. Szmitka, S. (2012). Teoretyczne uwarunkowania wyższości własności prywatnej nad publiczną. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, (4), 121-135.
 46. Tomkins, C. (1987). Achieving Economy, Efficiency and Effectiveness in the Public Sector. Edinburgh: The Institute of Chartered Accountants of Scotland.
 47. United Nations. (2009) What is Good Governance? Pozyskano z: http://www.unescap. org/sites/default/files/good-governance.pdf (01.02.2017).
 48. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
 49. Veblen, T.B. (1899/1912). The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. London: The Macmillan Company & CO.
 50. Wawrzyniec, R. (2015). Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego. Zarządzanie Publiczne, 2(30).
 51. Williamson, O.E. (1979). Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations. Journal of Law and Economics, 22 (2), 233-261, http://dx.doi. org/10.1086/466942.
 52. Williamson, O.E. (1998a). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 53. Williamson, O.E. (1998b). Transaction Cost Economics. How It Works. Where is Headed. The Economist, (1).
 54. Woźniak-Jęchorek, B. (2014). J.R. Commons vs. O.E. Williamson - dwie szkoły instytucjonalne i ich dorobek z punktu widzenia rynku pracy. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCII, 391-408.
 55. Zalewski, A. (red.). (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu