BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Studzińska Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Protecting the interests of the group (collective) in the jurisdiction of courts of common pleas and the Supreme Court in Poland
Ochrona interesów grupy (roszczenia zbiorowe) w jurysdykcji sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w Polsce
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 162-186, bibliogr. 23 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Konsument, Postępowanie cywilne
Law, Legal regulations, Consumer, Civil proceedings
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym regulująca postępowanie sądowe w sprawach, w których dochodzone są roszczenia co najmniej 10 osób, jest swoistym novum w prawie polskim. Niewątpliwie jest aktem prawnym usprawniającym i unowocześniającym polskie postępowanie cywilne. Jednakże powinno się zwrócić uwagę na nowe rozwiązania i brak ich doprecyzowania, a co za tym idzie znaczenia wydanych już w tych sprawach orzeczeń Sądu Najwyższego. Z tego względu przedstawione i przeanalizowane zostało dotychczasowe orzecznictwo w tym przedmiocie dotyczące dookreślenia zakresu przedmiotowego, pojęcia i zakresu ujednolicenia roszczeń, a także pojęcia i wymogów reprezentanta grupy.(abstrakt oryginalny)

The Act of 17 December 2009 on pursuing claims in class actions regulating court proceedings in cases which involve claims of at least 10 people, is a kind of novelty in Polish law. Undoubtedly, it is a legal act improving and modernizing Polish civil proceedings. However, one should pay attention to new developments and the lack of their clarification, and therefore to the importance of already issued judgments of the Supreme Court. For this reason, existing jurisdiction on this subject has been presented and analyzed, which allows to precise the subjective scope, the term and extent of the unification of claims, as well as the concept and requirement of a representative of the collective.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobowska A., Pracownicy nie wytoczą powództw zbiorowych, "Gazeta Prawna" 2009, 245.
 2. Budzowska J., Pozwy zbiorowe - co przepis to wątpliwość, "Rzeczpospolita" PCD, 9.07. 2010.
 3. Flaga-Gieruszyńska K., in: A. Zieliński (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2008.
 4. Grzegorczyk P., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka, 2011.
 5. Jagielska J., Odpowiedzialność za produkt, "Monitor Prawniczy", 8, 2000.
 6. Jaworski T., Radzimierski P., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, 2010.
 7. Jodłowski J., Siedlecki W. (eds.), Postępowanie cywilne. Część ogólna, 1968.
 8. Lemkowski M., Pozwy zbiorowe nie w każdej sprawie, "Rzeczpospolita" 2001, 178.
 9. Kulski R., Powództwo grupowe w świetle amerykańskiego federalnego prawa procesowego cywilnego, [in] H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska (eds.), Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, 2009.
 10. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, 2001.
 11. Miśkiewicz A., Pozwy grupowe, "Służba Pracownicza" 2012, 17.
 12. Ostaszewski W., Postępowanie grupowe a prawo pracy, PiZS 2011, 2.
 13. Pogonowski P., Postępowanie grupowe - podstawowe założenia teoretyczne na tle istniejących unormowań proceduralnych, [in:] H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska (eds.), Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, 2009.
 14. Rejdak M., Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym, PPH 2010, 24.
 15. Rejdak M., Konsumenci wystąpią o odszkodowania w pozwie zbiorowym, "Tygodnik Prawa Gospodarczego Gazety Prawnej", 15.06.2010.
 16. Rejdak M., Pozwy zbiorowe nie dla roszczeń o ochronę dóbr osobistych, "Tygodnik Prawa Gospodarczego Gazety Prawnej", 6.07.2010.
 17. Rejdak M., Pietkiewicz P., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, 2011.
 18. Rutkowska E., Sieradzka M., Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców-konsumentów. Part I, "Pr. Bankowe" 2008, 2.
 19. Sieradzka M., Postępowanie grupowe - kolejny krok w kierunku wzmocnienia ochrony interesu wielu podmiotów w jednym postępowaniu, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, 4.
 20. Sieradzka M., Glosa do postanowienia SN z dnia 28 stycznia 2015 r., I CSK 533/14, LEX/el 2015, No. 257226.
 21. Sieradzka M., Glosa do uchwały SN z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 28/11, 7 M.Prawn. (2014).
 22. Sieradzka M., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, 2010.
 23. Weitz K., Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, [in:] T. Wiśniewski (ed.), System prawa handlowego, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.125
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu