BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważone społeczeństwo informacyjne
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 11-355, rys., tab., bibliogr.477 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwo
Information society, Public administration, Enterprises
Abstrakt
Głównym celem podjętych i opisanych w niniejszej monografii badań była konceptualizacja zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego wraz z jej operacjonalizacją, które zasadzają się na dwóch zasadniczych komponentach, tj. wykorzystaniu ICT i zrównoważeniu społeczeństwa informacyjnego oraz relacjach między nimi. Tak postawiony cel podstawowy wymagał nakreślenia celów szczegółowych. W obszarze teoriopoznawczym za takie uznano: rozwinięcie i opisanie koncepcji zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, sprecyzowanie miejsca ICT w zrównoważonym społeczeństwie informacyjnym oraz zidentyfikowanie teoretycznych wymiarów wykorzystania ICT i zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego z uwzględnieniem trzech głównych interesariuszy zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, tj. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Celami teoriopoznawczymi było także zaproponowanie modelowego ujęcia zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego uwzględniającego relacje pomiędzy wykorzystaniem ICT a zrównoważeniem społeczeństwa informacyjnego oraz jego operacjonalizacja. W obszarze empirycznym skoncentrowano uwagę na: weryfikacji teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego, zbadaniu siły i kierunku zależności pomiędzy wykorzystaniem ICT a zrównoważeniem społeczeństwa informacyjnego, oszacowaniu wpływu wymiarów wykorzystania ICT na zrównoważenie społeczeństwa informacyjnego oraz ocenie poziomów wykorzystania ICT i zrównoważenia społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do głównych interesariuszy zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W., Rainer A., Franczyk B. (2016). Proceedings of Business Information Systems - 19th International Conference, BIS 2016. "Lecture Notes in Business Information Processing", 255
 2. Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa
 3. AG (2010). Australian government ICT sustainability plan 2010-2015. Commonwealth of Australia, Canberra, https://www.environment.gov.au/system/files/resources/ 0478ab3c-032f-4bcd-8e7d-2df70fel73417files/ict-plan.pdf (dostęp: 30.03.2016)
 4. Allyn M.R., Yun S. (2005). Computers and human capital potentiation. "Journal of Business and Economic Studies", 11(2),
 5. Alshibly H., Chiong R., Bao Y. (2016). Investigating the critical success factors for implementing electronic document management systems in governments: Evidence from Jordan. "Information Systems Management", 33(4),
 6. Altinay Z., Ossiannilsson E., Kalaę M.O., Baęan G., Aktepebaęi A., Altmay F. (2016). Establishing a framework on OER practices for ICT competence of disabled citizens. "Turkish Online Journal of Educational Technology", 15(3),
 7. Anaya L.A. (2014). Developing business advantages fi-om the technological possibilities of enterprise information systems. "International Journal of Information Systems and Project Management", 2(2)
 8. Angelopoulos S., Kitsios F., Papadopoulos T. (2010). New sendee development in e-government: identifying critical success factors. "Transforming Government: People, Process and Policy", 4(1)
 9. Antonopoulos C., Sakellaris P. (2009). The contribution of information and communication technology investments to Greek economic growth: An analytical growth accounting fi-amework. "Information Economics and Policy", 21(3)
 10. Avgerou C. (2003). The link between ICT and economic growth in the discourse of development. W: Organizational information systems in the context of globalization. Eds. M. Korpela, R. Montealegre, A. Poulymenakou. Springer, New York,
 11. Avgerou C. (2010). Discourses on ICT and development. "Information Technologies and International Development", 6(3),
 12. Axelsson K., Melin U., Lindgren I. (2013). Public e-services for agency efficiency and citizen benefit - Findings fi-om a stakeholder centered analysis. "Government Information Quarterly",
 13. Axelsson R., Angelstam P., Degennan E., Teitelbaum S., Andersson K., Elbakidze M., Drotz M.K. (2013). Social and cultural sustainability: Criteria, indicators, verifier variables for measurement and maps for visualization to support planning. "Ambio. A Journal of the Human Environment", 42
 14. Babik W. (2012), Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy. "Zagadnienie Informacji Naukowej", 2(100),
 15. Babik W. (2016), Ekologia informacji: zadania w społeczeństwie informacji i wiedzy. W: Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i in- formatologii. Red. S. Cisek. Biblioteka Jagiellońska, Kraków,
 16. . Babis H., Czapiewski R. red. (2011). Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektymy rozwoju i ograniczenia. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 651(68), t. II.
 17. Banaszyk P., Cyfert S. (2007). Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 18. Barney J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. "Journal of Management", 17(1),
 19. Bartkowiak P., Koszéi M. (2015). Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego. "Przegląd Organizacji", 9,
 20. Batko K. (2015). Tworzenie portali korporacyjnych dla organizacji z sektora ochrony zdrowia. "Studia Ekonomiczne", 232
 21. BatorowskaH. (2013). Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozwwżania o dojrzałości informacyjnej. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa
 22. Bauman S., Yoon J. (2014). This issue: Theories of bullying and cyberbullying. "Theory Into Practice", 53(4)
 23. Bell D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. Basic Books, New York
 24. Benijts T. (2014). A business sustainability model for government corporations. A Belgian case study. "Business Strategy and the Environment", 23(3)
 25. Berleur J., Hercheui M.D., Hilty L.M. eds. (2010). What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience. W: Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conference, HCC9, and Ist IFIP TC 11 International Conference, CIP 2010 Held as Part ofWCC 2010, IFIP. Springer, Brisbane
 26. Bertalanffy L. (1969). General system theory: Foundations, development, applications. George Braziller, New York
 27. Biagi F. (2013). ICT and productivity: A review of the literature. European Commission. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Seville. Digital Economy Working Paper 2013/09
 28. Bieniok H. (2011). Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola. Placet, Warszawa
 29. Bieniok H. red. (2003). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Katowice
 30. Bimba A.T., Idris N., Al-Hunaiyyan A., Mahmud R.B., Abdelaziz A., Khan S., Chang V. (2016). Towards knowledge modeling and manipulation technologies: A survey. "International Journal of Information Management", 36(6)
 31. Bitterlin I.F. (2011). Sustainability for and by information communications technology (ICT). The white paper. British Standards Institution, http://shop.bsigroup.com/ Green-IT (dostęp: 15.09.2016)
 32. Bliźniuk G., Nowak J.S. red. (2006). Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice
 33. Bogdanienko J. (2016). Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi. "Przegląd Organizacji", 2,
 34. Boonsiritomachai W., McGrath G.M., Burgess S. (2016). Exploring business intelligence and its depth of maturity in Thai SMEs. "Cogent Business & Management", 3, doi: 10.1080/23311975.2016.1220663,
 35. Borowiecki R., Dziura M. (2016). Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji. "Przegląd Organizacji", 5,
 36. . Borowiecki R., Czekaj J. red. (2010). Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Difin, Warszawa.
 37. Borys T. (2003). Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju. W: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok,
 38. Borys T. (2005b). Zrównoważony rozwój jako przedmiot badań pomiaru wskaźnikowego. W: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok,
 39. . Borys T. (2012). Sustainable development - How to recognize integrated order. "Problems of Sustainable Development", 6(2),
 40. Borys T. red. (2005a). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 41. Bouckaert G., Halligan J. (2008). Managing performance: International comparisons. Routledge, London.
 42. Boyer R.H.W., Peterson N.D., Arora P., Caldwell K. (2016). Five approaches to social sustainability and an integrated way forward. "Sustainability", 8, 878, doi: 10. 3390/su8090878
 43. Boyer R.H.W., Peterson N.D., Arora P., Caldwell K. (2016). Five approaches to social sustainability and an integrated way forward. "Sustainability", 5, s. 2152-2177. http://www.mdpi.eom/2071-1050/5/5/2152 (dostęp: 23.09.2016)
 44. Bratnicki M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 45. Bratnicki M. (2000). Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
 46. Bratnicki M., Olszak C.M. (2015). Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności. "Studia Ekonomiczne", 229
 47. Bratnicki M., Olszak C.M., Kisielnicki J. (2014). Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej. "Informatyka Ekonomiczna", 31(1)
 48. Bratnicki M., Strużyna J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 49. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 50. Brock D.M. (2012). Building global capabilities: A study of globalizing professional service firms. "The Service Industries Journal", 32(10,
 51. vom Brocke J., Seidel S., Recker J. (2012). Green business process management: Towards the sustainable enterprise. Springer, New York
 52. Bugdol M. (2011). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa
 53. Carson R. (1962). Silent spring. Fawcett, Grenwich
 54. Castells M. (1996). The information age: Economy, society and culture. The rise of network society. Vol. 1. Blackwell Publishers, Oxford
 55. Castells M. (1997). Tlie information age: Economy, society and culture. The rise of network society. Vol. 2. Blackwell Publishers, Oxford
 56. Castells M. (1998). The information age: Economy, society and culture. The rise of network society. Vol. 3. Blackwell Publishers, Oxford
 57. Castells M. (2013). Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 58. Cater-Steel A. (2009). Information technology governance and management: Frameworks and adaptations. IGI Global, Hershey
 59. Cellary W. (2013). Ekonomia twórczości i wolnego czasu. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 60. Cellary W. red. (2002). Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego: Raport o rozwoju społecznym. UNDP Poland, Warszawa
 61. Chatzoglou P., Chatzoudes D. (2016). Factors affecting e-business adoption in SMEs: An empirical research. "Journal of Enterprise Information Management", 29(3)
 62. Chatzoglou P., Chatzoudes D., Apostolopoulou G. (2017). Examining the antecedents and outcomes of ERP implementation success: An explanatory study. "Lecture Notes in Business Information Processing", 277. Information technology for management: New ideas and real solutions, ed. E. Ziemba,
 63. Chen H., Zhou Y., Reid E.F., Larson C.A. (2011). "Information Systems Frontier", 13(1). Special Issue on Terrorism Informatics
 64. Cheng J.H. (2011). Inter-organizational relationships and information sharing in supply chains. "International Journal of Information Management", 31(4)
 65. Chmielarz W. (2015). Information technology project management. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 66. Chmielarz W. red. (2016). Mobilne aspekty technologii informacyjnych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 67. Chmielarz W., Łuczak K. (2015). Usługi mobilne aplikacji bankowych dla użytkownika indywidualnego. "Przegląd Organizacji", 8
 68. Chomiak-Orsa I. (2013). Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji -podejście modelowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 69. Choudrie J., Vyas A., Voros T., Tsitsianis N. (2013). Comparing the adopters and nonadopters of online social networks: A UK perspective, W: Proceedings of 46th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 2823-2832. Wailea, Maui, USA, January
 70. Concha G., Astudillo H., Porrúa M., Pimenta C. (2012). E-Government procurement observatory, maturity model and early measurements. "Government Information Quarterly", 29
 71. Cordelia A., Lannacci F. (2010). Information systems in the public sector: The e-government enactment framework. "Journal of Strategic Information Systems", 19
 72. Correa L. (2006). The economic impact of telecommunications diffusion on UK productivity growth. "Information Economics and Policy", 18 (4)
 73. Cruz-Cunha M.M., Silva J.P., Gonęalves J.J., Fernandes J.A., Ávila P.S. (2016). ERP selection using an AHP-based decision support system. "Information Resources Management Journal", 29(4)
 74. Curry E., Donnellan B. (2012). Understanding the maturity of sustainable ICT. W: Green business process management - Towards the sustainable enterprise. Eds. J. vom Brocke, S. Seidel, J. Recker. Springer
 75. Cyfert S. (2007). Strategiczne doskonalenie architektury procesów jako źródło sukcesu organizacji. "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2
 76. Cyfert S. (2010). Metody definiowania procesów w organizacji. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 94
 77. Cyfert S. (2012). Granice organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 78. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014). Subdyscy- pliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. "Organizacja i Kierowanie", 1(161)
 79. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2015). Model procesu odnowy organizacyjnej. "Management Forum", 3(1)
 80. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2016). The role of opportunity-sensing and learning processes in shaping dynamic capabilities in Polish enterprises. "Management", 20(1)
 81. Czakon W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 82. Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H. (2010). Ekonomika informacji v. infonomika. W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Red. R. Borowiecki, J. Czekaj. Difin, Warszawa
 83. Dahiya D., Mathew S.K. (2015). Impact of ICT infrastructure capability on e-governance performance: proposing an analytical framework. "Advances in In-telligent Systems and Computing", 337
 84. Daniel D.R. (1961), Management information crisis. "Harvard Business Review", 39(5),
 85. Davenport D.L., Hosapple C.W. (2011). Knowledge organizations. W: Encyclopedia of knowledge management. IGI-Global, Hershey
 86. Davenport T.H. (2015). Process management for knowledge work. W: Handbook on business process management: Introduction, methods, and information systems. Eds. J. vom Brocke, M. Rosemann. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
 87. Davenport T.H., Eccles R.G., Prusak L. (1992). Information politics. "Sloan Management Review", Fall
 88. Dehue F. (2013). Cyberbullying research: New perspectives and alternative methodologies. Introduction to the special issue. "Journal of Community & Applied Social Psychology", 23(1)
 89. Delak B., Olegas V., Marko B. (2017). Novelties within the fiwneworkfor information system Due Diligence. "Journal of Computer Information Systems", 57(1)
 90. DigitalEurope (2010). A transformational agenda for the digital age. DIGITAL EUROPE'S Vision 2020. http://www.kigeit.org.pl/userfiles/file/dae/DE V20 20 Full EN.pdf (dostęp: 30.10.2014).
 91. Doktorowicz K. red. (2002). Społeczeństwo informacyjne - wyzwania dla gospodarki, polityki i kultury. Wydawnictwo Śląsk, Katowice
 92. Domański C. (1980). Testy statystyczne. PWE, Warszawa
 93. Dong-Young K., Gerald G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration. "Journal of Systems and Information Technology", 12(3)
 94. Donnellan B., Sheridan C., Curry E. (2011). A capability maturity fiwneworkfor sustainable information and communication technology. "IT Professional", 13(1)
 95. Drelichowski L. (2013). Zastosowanie technologii Business Intelligence w organizacjach gospodarczych i zarządzaniu regionalnym. "Oeconomica", 299(70)
 96. Drucker P.F. (1993). Post-capitalist society. Harper Business, New York
 97. Dudycz H. (2013). Mapa pojąć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroclaw
 98. Durdik Z., Klatt B., Koziołek H., Krogmann K., Stammei J., Weiss R. (2012). Sustainability guidelines for long-living software systems. W: Proceedings of the 28th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM), s. 517-526. http://www.proceedings.com/16824.html (dostęp: 15.09.2016)
 99. Dwivedi Y., Alalwan A.A., Rana N., Williams M. (2015). Jordanian customers' intention towards and use of Internet banking: Exploring demographic differences on their perception. W: UK Academy for Information Systems Conference Proceedings 2015. http://aisel.aisnet.Org/ukais2015/9 (dostęp: 12.02.2017)
 100. Dwiwedi Y.K., Williams M.D., Lal B., Mustafeei N. (2010). An analysis of literature on consumer adoption and diffusion of information system/information technol-ogy/information and communication technology. "International Journal of Electronic Government Research", 6(4)
 101. Dyduch W. (2013). Twórcza strategia organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 102. Dyson L.E. (2008). Managing the environmental impact of information technology). W: Encyclopedia of information ethics and security. Eds. M. Quigley. IGI Global, Hershey
 103. Dz.U. (2017). Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2017 poz. 570
 104. Dziuba D. (2007). Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difm, Warszawa
 105. Easterbrook S. (2014). From computational thinking to systems thinking: A conceptual toolkit for sustainability computing. W: Proceedings of the 2nd international Con-ference on Information and Communication Technologies for Sustainability (ICT4S). Stockholm, Sweden, August 24-27. http://www.cs.toronto.edu/~sme/papers /2014/Easterbrook-ICT4S-2014.pdf (dostęp: 12.06.2016).
 106. EC (2011). Open data: An engine for innovation, growth and transparent governance. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 12.12.2011, COM(2011) 882 final. http://www.europarl.europa.eu/Reg Data/docs_autres_institutions/commission_europe enne/com/2011/0882/COM_COM (201 l)0882_EN.pdf (dostęp: 03.08.2016)
 107. EC (2016). Digital economy and society. European Commission, Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database (dostęp: 10.01.2016).
 108. Echeverri M., Abels E.G. (2008). Opportunities and obstacles to narrow the digital divide: Sharing scientific knowledge on the Internet. W: Building the knowledge society on the Internet. Sharing and exchanging knowledge in networked environments. Ed. E. Bolisani. IGI Global, Hershe,
 109. Eco U. (1996). Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 110. Edgeman R., Eskildsen J. (2014). Modeling and assessing sustainable enterprise excellence. "Business Strategy and the Environment", 23(3)
 111. Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapital intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 112. Elliot J. (2006). Introduction to sustainable development. Routledge, London
 113. Erdal B.M. (2012). Evaluation of human development index and ICT development index, comparative analysis of the OECD and the European members and Turkey. "International Journal of Business Research", 12(2). http://www.freepatentsonline.com/article / Intemational-Joumal-Business-Research/293813075.html (dostęp: 12.11.2014)
 114. European Commission (2010). Digitizing public services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark Measurement. Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTI
 115. Eurostat (2014). Measuring digital skills across the EU: EU wide indicators of digital competence, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/measuring-digital- skills-across-eu-eu-wide-indicators-digital-competence (dostęp: 12.01.2017)
 116. Evan W.M., Freeman R.E. (1999). Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji udziałowców zewnętrznych: kapitalizm kaniowski. W: Wprowadzenie do etyki biznesu. Red. G.D. Chryssides, J.H. Kaler. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 117. Fazlagic J., Sikorski M., Sala A. (2014). Portale internetowe. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji. Politechnika Gdańska, Gdańsk
 118. Ferris S.P. (2012). Teaching, learning and the net generation: Concepts and tools for reaching digital learners. IGI Global, Hershe.
 119. Ferro E., Dwivedi Y.K., Gil-Garcia J.R., Williams M.D. eds. (2010). Handbook of research on overcoming digital divides: Constructing an equitable and competitive information society. IGI Global, Hershey
 120. Fiedor B. (2003). Instimmenty ekonomiczne i rynkowe w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
 121. Fiedor B. (2016). Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu tynkowego. "Przegląd Organizacji", 1
 122. Field A. (2005). Discovering statistics. Reusing SPSS. Sage Publications, London
 123. Flammer C., Luo J. (2016). Corporate social responsibility as an employee governance tool: Evidence from a quasi-experiment. "Strategic Management Journal", 38(2)
 124. Flasiński M. (2007). Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 125. Floyd S.W., Shennan H.D., Sigismund H.A., Terjesen S. (2011). Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 126. Fomell C., Larcker D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. "Journal of Marketing Research", 18(1)
 127. Frączkiewicz-Wronka A. (2009). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa
 128. Freeman R.E. (2010). Strategie management: A stakeholder approach. Cambridge University Press, Cambridge
 129. Fuchs Ch. (2006). Sustainability and the information society. W: IFIP International Federation for Information Processing. Vol. 223. Social informatics: An information society for all? In remembrance of Rob Kling. Eds. T. Berleur, M.I. Numinen, T. Impagliazzo. Springer, Boston
 130. Fuchs Ch. (2008). The implications of new information and communication technologies for sustainability. Environment, Development and Sustainability", 10(3),
 131. Fuchs Ch. (2009a). Sustainable information society as ideology. Part I. "Információn Társadalom", 9(2)
 132. Fuchs Ch. (2009b). Sustainable information society as ideology. Part II. "Információn Társadalom", 9(3)
 133. Fuchs Ch. (2010). Theoretical foundations of defining the participatoiy, co-operative, sustainable information society. "Communication & Society", 13(1)
 134. Garcia-Murillo M., Annabi H. (2002). Customer knowledge management. "Journal of the Operational Research Society", 2002, 53(8)
 135. Garvin D.A., Edmondson A.C., Gino F. (2008). Is yours a learning organization? "Harvard Business Review", March, 2008. https://www.researchgate.net/publication/ 5440662_Is_Yours_a_Leaming_Organization (dostęp: 12.12.2016).
 136. Gatnar E. (1998). Analiza czynnikowa - teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 137. Gefen D., Straub D. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-graph: Tutorial and annotated example. "Communications of the Association for Information Systems", 16(5)
 138. Gil-Garcia J.R., Helbig N. (2007). Exploring e-government benefits and success factors. W: Encyclopedia of digital government. Eds. A.V. Anttiroiko, M. Mälkiä. Idea Group Reference, Hershey
 139. Glińska-Neweś A., Godziszewski B. (2010). Zarządzanie zasobami. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 140. Godbole N.S., Lamb J. (2015). Using data science & big data analytics to make healthcare green. W: 12th International Conference and Expo on Emerging Technologies for a Smarter World, CE WIT 2015. Melville, United States, October
 141. Goldsmith E.B., Goldsmith R.E. (2011). Social influence and sustainability in households. "International Journal of Consumer Studies", 35(2)
 142. Goliński, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne. Geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 143. Gołuchowski J. (2007). Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 144. GovTech (2015). ICT and Sustainability. The Government Technology Agency of Singapore, Singapore. http://www.ida.gov.sg/~/media/Files/Infocomm Landscape/ Technology/TechnologyRoadmap/ICTandSustainability.pdf (dostęp: 05.02.2015).
 145. Grajek M. (2012). ICTfor growth: A targeted approach. "Bruegel Policy Contribution", 10,
 146. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004
 147. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Difin, Warszawa
 148. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2008). Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "e-mentor",5
 149. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltex, Warszawa
 150. Guillemette M.G., Páré G. (2012a). Toward a new theory of the contribution of the IT function in organizations. "MIS Quarterly", 36(2)
 151. Guillemette M.G., Parć G. (2012b). Transformation of the information technology function in organizations: A Case Study in the manufacturing sector. "Canadian Journal of Administrative Sciences", 29
 152. GUS (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010- 2014. Główny Urząd Statystyczny, Szczecin.
 153. GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011- 2015. Główny Urząd Statystyczny, Szczecin, http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-infonnacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2011- 2015,1,9.html (dostęp: 15.09.2016).
 154. GUS (2016). Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc- statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/ miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-reiestrze-regon/ (dostęp: 12.07.2016)
 155. Hair J.F. Jr., Ringle C.M., Sarstedt M. (2013). Partial least squares structural euation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. "Long Range Planning", 46
 156. Halachmi A., Greiling D; (2013). Transparency, e-government, and accountability. Some issues and considerations. "Public Performance & Management Review", 36(4), .
 157. Hales C.F. red. (2010). Społeczeństwo informacyjne: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 158. Hameed T. (2015). ICT as an enabler of socio-economic development. Information & Communications University, Daejeon, http://www.itu.int/osg/spu/digitalbridges/ materials/hameed-paper.pdf (dostęp: 12.06.2015).
 159. Hamel G., Breen B. (2007). The future of management. Harvard Business School, Boston
 160. Hannah S.T., Lester P.B. (2009). A multilevel approach to building and leading learning organizations. "Leadership Quarterly", 20 (1)
 161. Hansmann R. (2010). 'Sustainability Learning': An Introduction to the concept and its motivational aspects. "Sustainability", 2
 162. Haręża A. (2012). Rola elektronicznej skrzynki podawczej w bezpiecznej komunikacji organu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego. W: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e usług. Red. G. Szpor, W. Wie- wiórowski. C.H. Beck, Warszawa
 163. Hartman C.L., Hofman P.S., Stafford E.R. (1999). Partnerships: A path to sustainability. "Business Strategy and the Environment", 8(5)
 164. Hayer F.A. (1945). The use of knowledge in society. "The American Economic Review" XXXV, http://www.kysq.org/docs/Hayelc_45.pdf (dostęp: 12.02.2017).
 165. Hejduk I.K. (2016). Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus. "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 46(2)
 166. Hejduk I.K. red. (2014). Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 167. Hejduk I.K., Grudzewski W.M. (2014). Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania. W: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania. Red. I.K. Hejduk. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 168. Hejduk I.K., Turek A. (2008). Organizational culture in knowledge management of public administration. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 6(701)
 169. Henseler J., Ringle C.M., Sarstedt M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. "Journal of the Academy of Marketing Science", 43
 170. Hilty L.M. (2008). Information technology and sustainability: Essays on the relationship between information technology and sustainable development. Empa, Norderstedt
 171. Hilty L.M. (2009). Environmental informatics and the vision of a sustainable information society. "Információs Társadalom", 9(3)
 172. Hilty L.M., Aebischer B. (2015). ICT for sustainability: An emerging research field. W: ICT innovations for sustainability. "Advances in Intelligent Systems and Com-puting", 310, eds. L.M. Hilty, B. Aebischer. Springer, Zurich
 173. Hilty L.M., Aebischer B., Andersson G., Lohmann W. (2013). Proceedings of the First International Conference on Information and Communication Technologies for Sustainability. ETH Zurich, February
 174. Hilty L.M., Hercheui M.D. (2010). ICT and sustainable development. What kind of information society? W: Wliat kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience. Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conference, HCC9, and 1st IFIP TC 11 International Conference, CIP 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, eds. J. Berleur, M.D. Hercheui, L.M. Hilty. Springer
 175. Hilty L.M., Seifert E.K., Treibert R. eds. (2005). Information systems for sustainable development. Idea Group Publishing, Hershey
 176. Hinton P.R., Brownlow C., McMurvay I., Cozens B. (2004). SPSS Explained. Routledge, East Sussex
 177. Holodnik D., Perechuda K. (2016). Odsieciowianie. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 421
 178. Hopwood P., Mellor M., O'Brien G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. "Sustainable Development", 13
 179. Houghton J.W. (2010). ICT and the environment in developing countries: A Review of Opportunities and Developments. W: What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience. Proceedings of 9th IFIP TC 9 International Conference, HCC9, and 1st IFIP TC 11 International Conference, CIP 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, September 20-23, eds. J. Berleur, M.D. Hercheui, L.M. Hilty. Springer
 180. Hulland J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. "Strategic Management Journal", 20(2)
 181. ICC (2010). ICTs and environmental sustainability. International Chamber of Commerce. Document No. 373/494 (6 October 2010).
 182. IlfSD (1992). Business strategy for sustainable development: Leadership and accountability for the 90s. International Institute for Sustainable Development, Deloitte & Touche and the World Business Council for Sustainable Development, 1992. https://www.iisd.org/business/pdl7business_strategy.pdf (dostęp: 05.02.2017).
 183. Ilczuk D., Krzysztofek K. (2011). Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału intelektualnego Europy. Fundacja Pro Cultura, Warszawa
 184. Isenmann R. (2008). Sustainable information society. W: Encyclopedia of information ethics and security. Ed. M. Quigley. IGI Global, Hershey
 185. Isenmann R., Bey C., Welter M. (2007). Online reporting for sustainability issues. "Business Strategy and the Environment", 16(7)
 186. Iskender G., Ozkan S. (2013). E-government transformation success. An assessment methodology and the preliminary results. "Transforming Government: People, Process and Policy", 7(3)
 187. ITU (2014). Measuring the information society. Report 2014. International Telecommunication Union, Geneva. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf (dostęp: 12.02.2016).
 188. ITU (2015). Measuring the information society. Report 2015. International Telecommunication Union, Geneva. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf (dostęp: 30.09.2016)
 189. Jabłoński A. (2014). Modele zrównoważonego biznesu oparte na innowacjach. W: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania. Red. I.K. Hejduk. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 190. Jalava J., Pohjola M. (2007). ICT as a source of output and productivity growth in Finland. "Telecommunications Policy", 31(8-9)
 191. Jansson G., Erlingsson G.Ó. (2014). More e-government, less street-level bureaucracy? On legitimacy and the human side of public administration. "Journal of Informa-tion Technology & Politics", 11
 192. Januszewski A. (2016). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 193. Jasińska K., Szapiro T. (2014). Realizacja projektów w sektorze ICT. W: Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT. Red. K. Jasińska, T. Szapiro. Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 194. Johnston P. (2006). Towards a knowledge society and sustainable development: deconstructing the WSIS in the European policy context. W: Towards a sustainable in-formation society. Deconstructing WSIS. Eds. J. Servaes, N. Carpentier. Intellect, Portland
 195. Jorgenson D., Vu K. (2010). Potential growth of the world economy. "Journal of Policy Modeling", 32 (5)
 196. Jorgenson D., Vu K. (2011). The rise of developing Asia and the new economic order. "Journal of Policy Modeling", 33 (5)
 197. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2016). Kultura organizacyjna la-eatorem kapitału ludzldego. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 422
 198. Jung B., Kasza J. (2013). Między teorią a praktyką: nowe modele pracy w gospodarce kreatywnej. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Red. Z. Zieliński. Wydawnictwo WSH, Kielce
 199. Jung B. (2014). Nowy lad czasowy gospodarki 24/7? Próba weryfikacji emphycznej na przykładzie alokacji czasu w USA w 2008 r. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 113(2),
 200. Jurán J.M., De Feo J.A. (2010). Juran's quality handbook. Sixth edition. McGraw-Hill, New York
 201. Kaiser H.F. (1974).An index of factorial simplicity. "Psychometrica", 39
 202. Kaiser H.F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. "Educational and Psychological Measurement", 20
 203. Kania K. (2013). Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 204. Kania K. red. (2010). Technologie informatyczne firmy 2.0. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 205. Karvalics L.Z. (2007). Information society - what is it exactly? W: Information Society. From theory to political practice. Ed. R. Pintér. Network for Teaching information Society, Budapest
 206. Kelemen R. (2014). ERF systems in public sector. W: Proceedings of 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), May 26-30, Opatija, Croatia
 207. Kędzior Z. (1992), Gospodarsko domowe-podmiot gospodarujący. IRWiK, Warszawa
 208. Khali Moghaddam B., Khatoon-Abadi A. (2013). Factors affecting ICT adoption among rural users: A case study of ICT Center in Iran. "Telecommunications Policy", 37
 209. Khan R. (2016). How frugal innovation promotes social sustainability. "Sustainability", 8, 1034. http://www.mdpi.eom/2071-1050/8/10/1034 (dostęp: 12.09.2016).
 210. Khoung V.M. (2014). Information and communication technology (ICT) and Singapore 's economic growth. National University of Singapore, Singapore
 211. Kieltyka L. (2013). Wykorzystanie systemów eksperckich w zarządzaniu wiedzą. "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie", 53
 212. Kieltyka L., Kucęba R., Smoląg K. (2014). Wybrane czynniki kreowania organizacji uczącej się. W: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania. Red. I.K. Hejduk. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 213. Kieżun W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 214. Kilenthong W.T., Odton P. (2014). Access to ICT in rural and urban Thailand. "Telecommunications Policy", 38
 215. Kim J., Mueller C. (1978). Factor analysis: Statistical methods and practical issues. CA: Sage, Beverly Hills
 216. KIP (1994). Raport: Strategia rozwoju informatyki w Polsce. I Kongres Informatyki Polskiej, Poznań 1994. http://www.kongres.org.pl/on-line/l-szy_Kongres/index. html (dostęp: 12.04.2008)
 217. Kira M., van Eijnatten F.M. (2010). Socially sustainable work organizations and systems thinking. "Systems Research and Behavioral Science", 27(6)
 218. Kisielniclci J. (2005a). Szkoła zarządzania informacją i wiedząjako nowy kierunek rozwoju nauk organizacji i zarządzania. "Problemy Zarządzania", 1(7)
 219. Kisielnicki J. (2005b). Zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa
 220. Kisielnicki J. (2009). Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm. W: Informatyka dla przyszłości. Red. J. Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 221. Kisielnicki J. (2010). Friendly administration project of the procedure for personal income tax payment. Suggested changes and the role of information technology. "Polish Journal of Management Studies", 1
 222. Kisielnicki J. (2014a). Zarządzanie i informatyka. Placet, Warszawa
 223. Kisielnicki J. (2014b). Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 224. Kisielnicki J. (2015). Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagania systemu zarządzania - analiza trendów. "Problemy Zarządzania", 13, 2(52), 1
 225. Kisielnicki J., Turyna J. red. (2012). Decyzyjne systemy zarządzania. Difin, Warszawa
 226. Kobyliński A. (2005). Modele jakości produktów i procesów programowych. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 227. Kobyliński A. (2015). Ewolucja norm jakości produktu programowego. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 36(5)
 228. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. red. (2005). Inżynieria w e-gospodarce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 229. Korczak J., Dyczkowski M., Łukasik-Makowska B. (2013). Informatyka ekonomiczna. Cz. II. Informatyzacja obiektu gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-nomicznego, Wrocław
 230. Kotarbiński T. (1974). Abecadłopraktyczności. WP, Warszawa
 231. Kotarbiński T. (1982). Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Zakład im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
 232. Kowal W. (2013). Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji. "Organizacja i Kierowanie", 4(157)
 233. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą: Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa
 234. Koziołek H., Weiss R., Durdik Z., Stammei J., Krogmann K. (2011). Towards software sustainability guidelines for long-living industrial systems. W: Proceedings of Software Engineering. 3rd Workshop. Long-living Software Systems (L2S2)
 235. Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa
 236. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2016). Inter-organisational coordination for sustainable local governance: Public safety management in Poland. "Sustainability", 8(2), 123, doi:10.3390/su8020123.
 237. Krzakiewicz K. (2007). Od organizacji uczącej się do organizacji inteligentnej. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice,
 238. Kubiak B.F. (2009a). Strategy of laiowledge and intellectual capital management. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 85
 239. Kubiak B.F. (2009b). Strategia zarządzania wiedzą i kapitalem intelektualnym w polskich organizacjach. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. "Studia Informatica", 24
 240. Kulisiewicz T. (2015). Systemy e-zdrowia - architektury informacyjne a oczekiwania społeczne. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 38
 241. Kuo R.Z., Lee G.G. (2011). Knowledge management system adoption: Exploring the effects of empowering leadership, task-technology fit and compatibility. "Behaviour and Information Technology", 30(1)
 242. Lachiewicz S., Nogalski B. (2010). Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 243. Lavie D., Rosenkopf L. (2006). Balancing exploration and exploitation in alliance formation. "Academy of Management Journal", 49(4)
 244. Lavie D., Stettner U., Tushman M.L. (2010). Exploration and exploitation within and across organizations. "The Academy of Management Annals", 4(1)
 245. Law C.C.H., Chen C.C., Wu B.J.P. (2010). Managing the full ERP life-cycle: Considerations of maintenance and support requirements and IT governance practice as integral elements of the formula for successful ERP adoption. "Computers in Industry", 61(3)
 246. Léié S.M. (1991). Sustainable development: A critical review. "World Development", 19(6)
 247. Lichtarski J.M. (2005). W poszukiwaniu elastyczności: Kierunki przekształceń współczesnych przedsiębiorstw. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1092
 248. Liebowitz J. ed. (2016). Successes and failures of laiowledge management. Morgan Kaufinan, Burlington
 249. Lin H.F. (2013). Examining the factors influencing laiowledge management system adoption and continuance intention. "Knowledge Management Research and Practice", 11(4)
 250. Lin H.F., Lee G.G. (2005). Impact of organizational learning and knowledge management factors on e-business adoption. "Management Decision", 43(2)
 251. Lisiecka K. (2002). Kreowanie jakości. Uwarunkowania - strategie - techniki. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 252. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011). Public governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 253. Lisiecki M. (2011). Sprawność a jakość w zarządzaniu organizacjami publicznymi, funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli. "Zeszyty Naukowe SGSP", 42
 254. Listwan T. (2010). Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogal- ski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 255. Litwiński P. (2012). Anonimowość w sieci. Zagadnienia udostępniana ni danych osobowych. W: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e usług. Red. G. Szpor, W. Wiewiórowski. C.H. Beck, Warszawa,
 256. Liu P.L. (2011). Empirical study on influence of critical success factors on ERP Icnowl- edge management on management performance in high-tech industries in Taiwan. "Expert Systems with Applications", 38(8)
 257. Loach K., Rowley J., Griffiths J. (2016). Cultural sustainability as a strategy for the survival of museums and libraries. "International Journal of Cultural Policy", 11 June
 258. Loeser F., Recker J., vom Brocke J., Molla A., Zamekow R. (2017). How IT executives create organizational benefits by translating environmental strategies into Green IS initiatives. "Infonnation Systems Journal", 27(2), doi: 10.1111/isj.12136.
 259. Lorens P. (2003). Zrównoważony rozwój a gospodarka przestrzenna. W: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
 260. López-Gamero M.D., Zaragoza-Säez P., Claver-Cortés E., Molina-Azorín J.F. (2010). Sustainable development and intangibles: building sustainable intellectual capital. "Business Strategy and the Environment", 20(1)
 261. Luftman J., Brier T. (1999). Achieving and sustaining business-IT alignment. "California Management Review", 42(1)
 262. Luo X., Lu Y., Polgar M., Cao Y. (2010). Social network analysis of a criminal hacker community. "Journal of Computer Infonnation Systems", 51(2),
 263. Lobejko S. (2009). Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce. EMAR Reserch Marketing, Warszawa
 264. Łobos K. (2005). Organizacje sieciowe. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbu- lentnym otoczeniu. Ku superrealistycznej organizacji. Red. R. Krupski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 265. Ma L. (2016). Performance management and citizen satisfaction with the government: Evidence from Chinese municipalities. "Public Administration", http://online library.wiley.com/doi/10.111 l/padm,12275/full (dostęp: 05.02.2017)
 266. Maas S., Reniers G (2014). Development of a CSR model for practice: Connecting five inherent areas of sustainable business. "Journal of Cleaner Production", 64(1)
 267. Madden P., Weißbrod I. (2008). Connected ICT and sustainable development. Forum for the Future, London
 268. MAiC (2013). Strategia sprawne państwo. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, http://administracja.mac.gov.pl/adm/departament-administra/strategia- sprawne-panst/8085,Strategia-Sprawne-Panstwo-2020.html (dostęp: 15.03.2016).
 269. Maier C., Laumer S., Eckhardt A. (2011). Technology adoption by elderly people - An empirical analysis of adopters and non-adopters of social networking sites. W: Proceedings of 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik. Zurich, Switzerland, February
 270. Malhotra A., Melville N.P., Watson R.T. (2013). Spurring impactful research on information systems for environmental sustainability. "MIS Quarterly", 37(4)
 271. Małachowski A. (2010). Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów. Witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów. "Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług", 598(58)
 272. Mani V., Agarwal R., Gunasekaran A., Papadopoulos T., Dubey R., Childe S J. (2016). Social sustainability in the supply chain: Construct development and measurement validation. "Ecological Indicators", 71
 273. Mansei R. ed. (2009). The information society. Critical concepts in sociology. Routledge, London
 274. Mansei R., Wehn U. ed. (1998). Knowledge societies: Information technology! for sustainable development. Oxford University Press, Oxford
 275. Martinez D., Rodriguez J., Torres J. (2008). The productivity paradox and the new economy: The Spanish case. "Journal of Macroeconomics", 30(4)
 276. Masuda Y. ed. (1980). The information society as post-industrial society. Institute for the Information Society, Tokyo
 277. Mateos A., Rosenberg J. (2011). Chmura obliczenioM'a. Rozwiązania dla biznesu. Helion, Gliwice
 278. MC (2016). Program zintegrowanej informatyzacji państwa. Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa, https://mc.gov.pl/fiies/prograin_zintegrowanej_inforniatyzacji_panstwa.pdf (dostęp: 30.09.2016).
 279. McCrindle M. (2014). The ABC ofXYZ. Understanding the global generations. McCrin- dle Research Pty, Bella Vista
 280. Meier J., Austin S.F., Crocker M. (2010). Generation Y in the workforce: Managerial challenges. "The Journal of Human Resource and Adult Learning", 6(1)
 281. Michalik K. (2014). Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 282. Michniewicz-Wanik K. (2011). Wzajemne oddziaływanie kultury organizacyjnej i kultury informacyjnej bibliotek naukowych - 'sprzężenie zwrotne'. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 19(1-2)
 283. Mikołajczyk Z. (2014). Zmiany warunkiem funkcjonowania i rozwoju organizacji. W: Zarządzanie współczesnymi organizacjami. Red. J. Różański, J. Czarnecki. WZ UL, Łódź
 284. Mikuła B. (2000). Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 3
 285. Mikuła B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Akademia Ekonomiczna, Kraków
 286. Mikuła B. (2015). Knowledge management as a tool for improving the growth potential of enterprises. "Herald of Kyiv National University of Trade and Economics", 6
 287. Mikuła B. (2016). Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, "e-mentor", 1
 288. Miller B., Atkinson R.D. (2014). Raising European productivity growth through ICT. The Information Technology and Innovation Foundation, Washington, https://itif.org/ publications/2014/06/02/raising-european-productivity-growth-through-ict (dostęp: 12.09.2016)
 289. Miller B., Atkinson R.D. (2014). Raising European productivity growth through ICT. "The Information Technology and Innovation Foundation", June
 290. Mintzberg H. (1983). Structure in fives: Designing effective organizations. Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New York
 291. More A., Kanungo P. (2016). Various e-governance applications, computing architecture and implementation barriers. "Advances in Intelligent Systems and Computing", 439
 292. Morone M., Giorgi G" Fiz-Pérez J. (2016). Emotional and organizational competency for success at work: A review. "Quality - Access to Success", 17(152)
 293. MPICT (2015). The ICT framework. San Francisco: City College of San Francisco. Accessed January 8, 2015. http://www.mpict.org/ict_iramework.html (dostęp: 30.01.2017)
 294. MSW (2015). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa
 295. MSWiA (2008). Strategia rozwoju społeczeństwu informacyjnego w Polsce do roku 2013. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa. http://www.mswia.gov.pl/strategia/ (dostęp: 12.03.2010).
 296. Murugesan S. (2008). Harnessing green IT: Principles and practices. "IT Professional", 10(1)
 297. Neugebauer S., Forin S., Finkbeiner M. (2016). From life cycle costing to economic life cycle assessment - Introducing an economic impact pathway. "Sustainability", 8, 428. http://www.mdpi.eom/2071-1050/8/5/428 (dostęp: 23.05.2016)
 298. Ngwenya B. (2015). Realigning governance: From e-government to e-democracy for social and economic development. W: Digital solutions for contemporaiy democracy and government. Eds. K.J. Bwalya, S. Mutula. IGI Global, Hershey
 299. Nicolette J., Burr S., Rockel M. (2013). A practical approach for demonstrating environmental sustainability and stewardship through a net ecosystem service analysis. "Sustainability", 5, s. 2152-2177. http://www.mdpi.eom/2071-1050/5/5/2152 (dostęp: 23.05.2016)
 300. Niedźwiedziński M., Klepacz H., Nowak-Jamróz E. (2014). Projekt Picture jako sposób walld z korupcją w obszarze inwestycji ICT. "Roczniki Kolegium Analiz Eko-nomicznych", 33,
 301. Niehaves B., Plattfaut R. (2011). The MATH of Internet adoption: Comparing different age-gronps. W: Proceedings of 10th International Conference on Wirtschaftsinformatik. Zurich, Switzerland, February
 302. Nogalski B., Szpitter A. (2010). Zarządzanie wiedzą - wyzwania i realia badawcze. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogal- ski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 303. Nogalski B., Rutka R. (2007). Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity). Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice
 304. Nogalski B., Śniadecki J. (2007). Zachowania etyczne przedsiębiorców w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami - ujęcie kontekstowe. W: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. Red. P. Ku- lawczuk, A. Poszewiecki. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa
 305. Nolin J. (2010). Sustainable information and information science. "Information Research" 15(2), paper 431. http://InformationR.net/ir/15-2/paper431.html (dostęp: 10.08.2016).
 306. Nord J.H., Lee T.R.J.S., ęetin F., Atay Ö., Paliszkiewicz J. (2016). Examining the impact of social technologies on empowerment and economic development. "Interna-tional Journal of Information Management", 36(6)
 307. Nowak A.J. (2015). Globalisation as a macroeconomic megatrend. W: Global financial turbulence in the euro area. Polish perspective. Ed. A.Z. Nowak. Peter Lang, Frankfurt
 308. Nowicki A., Kapeliński W., Burko B. (2015). Wykorzystanie technologii cloud computing w procesie operacyjnego planowania produkcji. W: Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne. Red. I. Pawełoszek, C. Stępniak. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa,
 309. Nycz M. (2012). Przetwarzanie w chmurze: Rewolucja czy ewolucja w przetwarzaniu danych. "Studia Ekonomiczne", 113
 310. Nyström T., Mustaquim M.M. (2015) Finding sustainability indicators for information system assessment. W: Proceedings of the 19th International Academic MindTrek Conference. Ed. M. Turunen. Association for Computing Machinery ACM, New York
 311. Obłój K. (2000). Strategia sukcesu finny. PWE, Warszawa
 312. OECD (2015). Measuring the information economy. Organization for Economic Cooperation and Development, http://www.oecd.org/sti/ieconomy/measuringthe informationeconomy.htm (dostęp: 15.09.2016).
 313. Olejniczak K. red. (2012). Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 314. Oleński J. (2003). Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa
 315. Oleński J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa
 316. Oleński J. (2010). Teoria informacji. W: Informatyka gospodarcza. T. 1. Red. J. Zawiła- -Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 317. Olszak C.M. (2016). Toward better understanding and use of Business Intelligence in organizations. "Information Systems Management", 33(2)
 318. Olszak C.M., Kisielnicki J., Bratnicki M. (2016). Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej. "Przegląd Organizacji", 3
 319. Olszak C.M., Ziemba E. (2012). Critical success factors for implementing business intelligence systems in small and medium enterprises on the example of Upper Silesia, Poland. The use of ICT for economic development in Silesian region in Poland. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", 7
 320. Olszak C.M., Ziemba E. red. (2010). Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 321. Olszewska B., Czarnecki M., Piwoni-Krzeszowska E. (2013). Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 322. Oni A.A., Ayo C.K., Oni S., Mbarika V.W. (2016). Strategie framework for e-democracy development and sustainability. "Transforming Government: People, Process and Policy", 10(3)
 323. Opolski K., Modzelewski P. (2009). Pomiar skuteczności i efektywności w urzędach administracji samorządowej - podejście metodologiczne. "Mazowsze. Studia Re-gionalne", 2
 324. Orosz I., Orosz T. (2012). Business process reengineering project in local governments with ERP. W: 7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, SACI2012. Timisoara, Romania, May 24-26
 325. Ostasius E., Petraviciute Z. (2010). Applying e-service model in assessment and comparison of services. W: IFIP Advances in Information and Communication Tech-nology, Collaborative Networks for a Sustainable World, 336. Eds. L.M. Cama- rinha-Matos, X. Boucher, H. Afsarmanesh. Springer
 326. Otcenaskova T., Bures V., Cech P., Racz F. (2015). The emergence of public intelligence: Penetration of business intelligence into the public administration realm. W: Proceedings of 21st International Conference on Information and Software Technologies (ICIST). Eds. G. Dregvaite, R. Damasevicius. Druskininkai, Lithuania, 15-16 October
 327. Ozkan B., Mishra A. (2015). A curriculum on sustainable information communication technology. "Problems of Sustainable Development", 10(2)
 328. Paliszkiewicz J. (2013). Zaufanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 329. Paliszkiewicz J., Koohang A. (2016). Social media and trust: A multinational study of university students. Informing Science Press, Santa Rossa
 330. Pandey S.C., Shukia M.K., Maurya U.K. (2014). Managing customer knowledge in service economy: Proposing a conceptual model of CKM for sendees. W: Handbook of research on sti'ategic business infrastructure de\>elopment and contemporaiy issues in finance. Eds. N. Ray, K. Chakraborty. IGI Global, Hershey
 331. Pankowska M. (2001). Zarządzanie zasobami informatycznymi. Difin, Warszawa
 332. Pankowska M. (2015). Government 2.0: Innovation for e-democracy. W: Economics: Concepts, methodologies, tools, and applications. Ed. M. Khosrow-Pour. IGI Global, Hershey
 333. Pankowska M., Sroka H. (2009). Podstawy zarządzania w organizacjach wirtualnych. "Informatyka Ekonomiczna", 13(55)
 334. Papińska-Kacperek J. red. (2008). Społeczeństwo informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 335. Partridge H. (2007). Establishing the human perspective of the information society. Queensland University of Technology, Brisbane
 336. Payne A., Frow P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. "Journal of Marketing", 69(4)
 337. Pearce D., Turner R.K. (1990). Economics of natural resources and the environment. Harvester Wheatsheaf, New York.
 338. Penc J. (2011). Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 339. Perechuda K. (2004). CSR jako instrument rekonfiguracji architektury korporacji (nowe modele biznesu a CSR. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocła-wiu", 5(43)
 340. Perechuda K. (2006). Dyfuzja wiedzy' jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą. "Współczesne Zarządzanie", 2
 341. Perechuda K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 342. Perechuda K., Chomiak-Orsa I. red. (2015). Wiedza i informacja w akceleracji biznesu. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 343. Pernici B., Aiello M., vom Brocke J., Brian D., Gelenbe E., Rretsis M. (2012). What IS can do for environmental sustainability: A report from CAiSE'll. "Communications of the Association for Information Systems", 30
 344. Pernici B., Aiello M., vom Brocke J., Donnellan B., Gelenbe E., & Kretsis M. (2012). What IS can do for environmental sustainability: A Report from CAiSE'll Panel on Green and Sustainable IS. Communications of the Association for Infonnation Systems (CAIS), 30, Article 18. http://aisel.aisnet.org/cais/vol30/issl/18 (dostęp: 15.08.2016).
 345. Pesämaa O., Shoham A., Khan M.L., Muhammad I.J. (2015). The impact of social net- worldng and learning orientation on performance. "Journal of Global Marketing", 28(2)
 346. Phelps C., Heidi R., Wadhwa A. (2012). Knowledge, networks, and knowledge networks. "Journal of Management", 38(4)
 347. Piątkowski M. (2004). The impact of ICT on growth in transition economies. "TIGER Working Paper Series" 59 (1. My)
 348. Pietro G.D. (2007). The effect of computer use on earnings in Italy. "Empirical Economics", 33
 349. Pietruszka M., Niedźwiedziński M. (2014). Third dimension of e-commerce. "Informatyka Ekonomiczna", 2(32)
 350. Ping-Ju W.U., Straub D.W., Liang T. (2015). How information technology governance mechanisms and strategic alignment influence organizational performance: insight from a matched survey of business and IT managers. "MIS Quarterly", 39(2), s. A1-A7 (Appendices)
 351. Piontek F., Piontek B. (2005). Alternatywne koncepcje wdrażania rozwoju i ich skutki dla kategorii kapital. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 6
 352. Pocztowslci A. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wynvań. W: Osiągnięcia i perspelctywy> nauk o zarządzaniu. Red. S. La- chiewicz, B. Nogalski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 353. Popper M., Lipshitz R. (2000). Organizational learning: Mechanisms, culture, and feasibility. "Management Learning", 31(2)
 354. Porát M.U., Rubin M.R. (1977). The information economy. Nine Volumes. Department of Commerce Government Printing Office, Washington DC
 355. Porębski L. (2014). Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", 50
 356. Prawelska-Skrzypek G. (2011). Perspektywy rozwoju w Polsce uczenia się przez całe życie. W: Od standardów do jakości szkoleń w Malopolsce. Red. G. Prawelska- -Skrzypek, M. Frankowicz. WUP, Kraków
 357. Pszczołowski T. (1977). Celowość, skuteczność, efektywność. "Prakseologia", 3 (63)
 358. Raczkowski K. (2015). Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 359. Raisch S., Birkinshaw J., Probst G., Tushman M.L. (2009). Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance. "Organization Science", 20 (4)
 360. Rana N.P., Dwivedi Y.K., Williams M.D. (2013). Analysing challenges, barriers and CSF of egov adoption. "Transforming Government: People, Process and Policy", 7(2)
 361. Raport (1994). Raport Bangemanna. Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej, Bruksela, https://liistoriainfonnatyki.pl/ historia/raport-bangemanna-po-22-latach# (dostęp: 12.12.2016).
 362. Raport (1995). Strategia rozwoju informatyki w Polsce. Stan, perspektywy, zalecenia. Raport Kongresowy opracowany na podstawie wyników prac I Kongresu Informatyki Polskiej, który odbył się w dniach 1-3 grudnia 1994 roku w Poznaniu. Warszawa. http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=26203 (dostęp: 12.02.2017)
 363. Rockart J.F. (1979). Chief executives define their own data needs. "Harvard Business Review", 57(2)
 364. Rockart J.F., Bullen J.C. (1981). A primer on critical success factors. Center for Information Systems Research. Working Paper 69. Sloan School of Management, Cam-bridge
 365. Role B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 366. Rokita J. (2003). Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 367. Rokita J. (2007). Zarządzanie strategiczne - tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa
 368. Rokita J. (2011). Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 369. Romanowska M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. W: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki, M. Romanowska. Difin, Warszawa
 370. Romanowska M., Trocki M. (2004). Podejście procesowe w zarządzaniu. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 371. Rose J., Persson J.S., Heeager L.T., Irani Z. (2015). Managing e-government: value positions and relationships. "Infonnation Systems Journal", 25
 372. Rowley J. (2005). Customer knowledge management or consumer surveillance. "Global Business and Economics Review", 7(1)
 373. RPRM (2011). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm. § 2; 13.
 374. Rutkowski W. (2016). Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny. "Ekonomista", 2
 375. Ryznar Z. (2001). Nieodzowny wstęp do informacji. "CXO Magazyn Kadry Zarządzającej", 1
 376. Sagan A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. StatSoft Polska, Kraków, http://www.statsoft.p1/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf (dostęp: 12.12.2014).
 377. Salojärvi H., Sainio L.M., Tarkiainen A. (2010). Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships. "Industrial Marketing Management", 39(8)
 378. Schauer T. (2003). The sustainable information society - Vision and risks. The Club of Rome - European Support Centre, Vienna
 379. Scott A., Oates C., Young W. (2015). A conceptual framework of the adoption and practice of environmental actions in households. "Sustainability", 7
 380. Seidel S., Recker J., vom Brocke J. (2013). Sensemaking and sustainable practicing: functional affordances of information systems in green transformations. "MIS Quarterly", 37(4)
 381. Senge P.M. (2000). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
 382. Servaes J., Carpentier N. eds. (2006). Towards a sustainable information society. Deconstructing WSIS. Intellect, Portland
 383. Seufert S., Meier C. (2016). From eLearning to digital transformation: A framework and implications for L&D. "International Journal of Advanced Corporate Learning", 9(2)
 384. Sidorova A., Torres R., Beaye A. (2015). The role of information technology in business process management. W: Handbook on business process management: Introduction, methods, and information systems. Eds. J. vom Brocke, M. Rosemann. Springer- -Verlag, Berlin, Heidelberg
 385. Sienkiewicz P., Nowak J.S. red. (2009). Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kwoki wstecz. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice
 386. Silahtaroglu G., Alayoglu N. (2016). Using or not using business intelligence and big data for strategic management: An empirical study based on inteiviews with executives in various sectors. "Procedia - Social and Behavioral Sciences"
 387. Singh B., Dhanavanthan P., Mani T. (2004). SESYS: Statistical expert systems for information management. "IETE Technical Review", 21(2)
 388. Skrzypek E. (2012). Ekonomia wiedzy w warunkach nowej gospodarki. "Problemy Jakości", 7-8. http://www.sigma-not.pl/publikacja-69432-ekonomia-wiedzy-w-warunkach- nowej-gospodarki-problemy-jakosci-2012-7-8.html (dostęp: 14.04.2016)
 389. Skrzypek E. (2015). Miejsce e-learningu w zarządzaniu wiedzą. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 44(4), 2
 390. Skrzypek E. red. (2008). Wpływ zarządzanie procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo UMCS, Lublin
 391. Ślaus I., Jacobs G. (2011). Human capital and sustainability. "Sustainability", 3
 392. Smith N.C., Lenssen G. (2009). Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Studio EMKA, Warszawa
 393. Smuts I.C. (1927). Holizm and evolution. Macmillan and Co., Londyn. http://archive.org/details /holismandevoluti032439mbp (dostęp: 12.08.2012)
 394. SNZ (2013). Strong connection between ICT and business-growth activities. Statistics New Zealand, Wellington. Sobczak A. (2011). Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu intero- peracyjności w organizacjach publicznych. W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Red. M. Pankowska. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 395. Sobczak A. (2012). Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego. "Roczniki Kolegium Ana-liz Ekonomicznych", 24
 396. Sobczak A. (2013). Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych. "Roczniki Kolegium Analiza Ekonomicznych", 29
 397. Soete L. (2002). The emergence of a new scientific field: The International Institute Of Infonomics. "Technikfolgenabschätzung- Theorie und Praxis", 1(11)
 398. Soini K., Birkeland I. (2014). Exploring the scientific discourse of cultural sustainability. "Geoforum", 51
 399. Soini K., Dessein J. (2016). Culture-sustainability relation: towards a conceptual framework. "Sustainability", 8, 167. http.7/www.mdpi.com/2071-1050/8/2/167 (dostęp: 12.09.2016).
 400. Soini K., Dessein J. (2016). Culture-sustainability relation: Towards a conceptual fi-amework. "Sustainability", 8(2), 167, doi:10.3390/su8020167.
 401. Soja P. (2008). Examining the conditions of ERP implementations: Lessons learnt from adopter. "Business Process Management Journal", 14(1)
 402. Soja P. (2010). Understanding determinants of enterprise system adoption success: Lessons learned from full-scope projects in manufacturing companies. "Production Planning & Control", 21(8)
 403. Soltysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015). Rola portali informacyjnych w wyszukiwaniu informacji i pozyskiwaniu wiedzy w kontekście systemów e-zdrowia. "Studia Ekonomiczne", 216
 404. Sroka H. (2006). Wybrane aspekt)> nowej teorii organizacji i zarządzania w e-gospodarce. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. H. Sroka. Akademia Ekonomiczna, Katowice
 405. Sroka H. red. (2007). Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przed- siębiorstw e-gospodarki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 406. Stauffacher D., Kleinwachter W. (2005). The World Summit on the Information Society: Moving from the past into the future. United Nations, New York
 407. Stefanowicz B. (2015). Imepratywy kultiny informacyjnej. "Studia Informatica", 36(863)
 408. Stoner J., Freeman E., Gilbert D. (2011). Kierowanie. PWE, Warszawa.
 409. Sudolska A. (2006). Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. Dom Organizatora TNOIK, Toruń,
 410. Sudoł S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. "Organizacja i Kierowanie", 1(161)
 411. Sudoł S., Kożuch B. (2010). Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 412. Sultan A., AlArfaj K.A., AlKutbi G.A. (2012). Analytic hierarchy process for the success of e-government. "Business Strategy Series", 13(6)
 413. Sunna J. (2011). Business Intelligence. Making decisions through data analytics. Business Expert Press, New York
 414. Swacha J. (2016). Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora technologii informacyjnych na tle europejskich liderów. "Przegląd Organizacji", 1
 415. Szewczyk A. (2013). Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie. "Studia Informatica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 33(797)
 416. Szewczyk A. red. (2007). Społeczeństwa informacyjne. Problemy rozwoju. Difin, Warszawa
 417. Szpaderski A. (2006). Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykład zastosowań. "Organizacja i Kierowanie", 2(124)
 418. Szpor G. red. (2013). Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa
 419. Szpor G., Wiewiórkowski W. red. (2012). Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-uslug. C.H. Beck, Warszawa
 420. Szyjewski Z. (2004a). Informatyczne wspomaganie funkcjonowania organizacji wirtualnej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", 43(2)
 421. Szyjewski Z. (2004b). Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 422. Szyjewski Z. (2015). Model systemu kwalifikacji informatycznych. W: Profesjonalne kwalifikacje informatyczne. Red. Z. Szyjewski. Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Szczecin
 423. Szyjewski Z. (2016). Kwalifikacje informatyczne w administracji. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 42
 424. SCSI (2009). Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice. http://www.e-slask.pl/article/strategia_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego_ wojewodztwa_slaskiego_do_roku_2015 (dostęp: 27.07.2016)
 425. ŚCSI (2016). Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego 2020+. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice. http://www. e-slask.pl/article/strategia_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego_wojewodztwa _slaskiego_2020 (dostęp: 27.07.2016).
 426. Światowy G. (2012). Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych. "Konsumpcja i Rozwój", 2
 427. Tapscott D. (2009). Grown up digital: How the net generation is changing your word. McGraw-Hill, New York
 428. Tapscott D., Williams A.D. (2010). Macrowikinomics: Rebooting business and the world. Penguin Group, London.
 429. Tapscott D., Williams A.D. (2006). Wikinomics: How mass collaboration changes everything. Penguin Group, New York
 430. Toffler A. (1980). The Third Wave. Bantam Books, New York
 431. Tomczyk Ł. (2015). Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów. Difin, Warszawa
 432. Tomczyk Ł. (2017). Cyberbullying in 2010 and 2015 -A perspective on the changes in the phenomenon among adolescents in Poland in the context of preventive action. "Children and Youth Services Review", 75
 433. Trocki M. (2012). Wsparcie metodyczne zarządzania projektami. W: Nowoczesne zarządzanie projektami. Red. M. Trocki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-szawa
 434. UNDP (2014). Sustaining human progress: Reducing vulnerabilities and resilience. United Nations Development Programme, New York. http://www.arabstates. undp.org/content/dam/rbas/report/HDR-2014-English.pdf (dostęp: 08.08.2016).
 435. Urbaniak M. (2010). Perspektywy rozwoju systemowego zarządzania jakością. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 436. USK (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie śląskim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Urząd Statystyczny, Katowice
 437. USK (2016). Województwo śląskie w liczbach. Urząd Statystyczny, Katowice.
 438. Valdés G., Solar M., Astudillo H., Iribarren M., Concha G., Visconti M. (2011). Conception, development and implementation of an e-government maturity model in public agencies. "Government Information Quarterly", 28 (2)
 439. Van Grembergen W., De Haes S. (2008). Implementing information technology governance: Models, practices and cases. IGI Global, Hershey
 440. Venkatesh A. (2008). Digital home technologies and transformation of households. "Information Systems Frontiers", 10,
 441. Verdegem P., Fuchs Ch. (2013). Towards a participatory, co-operative and sustainable information society? A Critical analysis of Swedish ICT policy discourses. "Nordi- com Review", 34(2)
 442. Vyas A., Choudrie J. (2013). Online social networking in older individuals: A study of Hertfordshire. W: Proceedings of Twenty-First European Conference on Information Systems ECIS, Utrecht, Belgium, June 5-8. http://researchprofiles.herts.ac.uk/ portal/files/2053338/ecis_fmal.pdf (dostęp: 12.11.2016).
 443. Wachnik B. (2016). Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. PWE, Warszawa
 444. Wang Y.M., Wang Y.C. (2016). Determinants of firms' knowledge management system implementation: An empirical study. "Computers in Human Behavior", 64
 445. Watkin C., Hubbard B. (2003). Leadership motivation and the drivers of share price: The business case for measuring organisational climate. "Leadership & Organization Development Journal", 24(7)
 446. Watson R.T., Boudreau M.C., Chen A.J., Huber M. (2008). Green IS: Building sustainable business practices. W: Information systems: A Global Text. Ed. R.T. Watson. GA: Global Text Project, Athens, s. 1-17. https://dl.dropboxusercontent. com/u/31779972/Green IS English .pdf (dostęp: 23.03.2016).
 447. Webster F. (2002). Theories of the information society. Routledge, New York
 448. WEF (2010). Global Information Technology Report 2009-2010. ICTs for Sustainability. World Economic Forum, Geneva, https://www.itu.int/net/wsis/implementation/ 2010/fomm/geneva/docs/publications/GITR 2009-2010_Full_Report_fmal.pdf (dostęp: 30.09.2016).
 449. WEF (2015). Global Information Technology> Report 2015. ICTs for Inclusive Growth. World Economic Forum, Geneva. http://www3.wefomm.org/docs/WEF_GITR 2015.pdf (dostęp: 30.09.2016).
 450. Wemerfelt B. (1984). A resource-based view of the firm. "Strategic Management Journal", 5(2)
 451. Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 452. Wielki J. (2012). Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 453. Wiktor J.W. (2016). Marketing communication in hypermedia computer-mediated environments vs. the paradigm of a network society'. "International Journal of Business and Globalisation", 17(3)
 454. Worthington T. ed. (2011). 1CT Sustainability: Assessment and strategies for a low carbon future. LuLu, North Caroline State University
 455. Wrycza S. red. (2010). Informatyka ekonomiczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 456. WSIS (2013). Report on the World Summit on the Information Society Stocktaking. Geneva: International Telecommunication, http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/ S-POL-WSIS.REP 2013-E07-PDF-E.pdf (dostęp: 29.10.2014)
 457. Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008). Trying to prosumer: Toward a theoiy of consumers as co-creators of value. "Journal of the Academy of Marketing Science", 36
 458. Yeoh W., Koronios A. (2010). Critical success factors for Business Intelligence systems. "Journal of Computer Information Systems", 50(3)
 459. Zacher W. (2005). Wyłanianie się spoleczensUva informacyjnego (nowe komponenty', struktury, mechanizmy, cechy). "Problemy Zarządzania", 1(7)
 460. Zaucha J. (2012). Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym. Working Papers 001/2012, Institute for Development, Sopot
 461. Zbierowski P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 462. Zgodavova K., Kisela M., Sutoova A. (2016). Intelligent approaches for an organisation's management system change. "TQM Journal", 28(5)
 463. Zieleniewski J. (1974). Prakseologia a teoria organizacji. "Prakseologia", 2(50)
 464. Zieliński J.S. (2015). Internet of Everything (IoE) in smart grid. "Przegląd Elektrotechniczny", 1(3)
 465. Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 466. Ziemba E. (2011). Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji. W: Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania. Red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski. "Problemy Zarządzania", Zeszyt specjalny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 467. . Ziemba E. (2012). Transformacja zarządzania relacjami z klientami w kierunku zarządzania wiedzą klienta - kanony i technologie informatyczne. "Studia Ekonomiczne", 112
 468. Ziemba E. (2013a). Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 29
 469. Ziemba E. (2013b). The holistic and systems approach to a sustainable information society. "Journal of Computer Information Systems", 54(1)
 470. Ziemba E. (2013c). Conceptual model of information technology support for prosumption. W: Proceedings of International Conference on Management, Leadership and Governance, Bangkok University, February 7-8
 471. Ziemba E. (2015b). Examining critical success factors for sustainable information society - Lessons learned from Poland. W: Proceedings of Twenty-Third European Conference on Information Systems ECIS. Münster, Germany, May 27-29, doi: 10.18151/7217543.
 472. Ziemba E. (2015c). Czynniki sukcesu wdrożenia i stosowania ICTs w przedsiębiorstwach. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", XVI, 9(1)
 473. Ziemba E. (2016b). Concept and challenges of the sustainable information society. W: Towards a sustainable information society: People, business and public administration perspectives. Ed. E. Ziemba. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
 474. Ziemba E. (2016c). Factors affecting the adoption and usage of ICTs within Polish households. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", 10
 475. Ziemba E. (2017). The contribution oflCT adoption to the sustainable information society. "Journal of Computer Information Systems", doi:10.1080/08874417.2017. 1312635.
 476. Ziemba E. red. (2015a). Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informa- cyjno-komunikacyjnych w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 477. Ziemba E. ed. (2016a). Towards a sustainable information society: People, business and public administration perspectives. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
 478. Ziemba E., Obłąk I. (2012). Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo. "Problemy Zarządzania", 10
 479. Ziemba E., Obłąk I. (2013). Critical success factors for ERP systems implementation in public administration. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", 8
 480. Ziemba E., Obłąk I. (2014). The survey of information systems in public administration in Poland. "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", 9
 481. Ziemba E., Papaj T. (2012). E-government application at the regional level in Poland - the case of SEKAP. W: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Eds. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki. Wroclaw, Sepember 9-12
 482. Ziemba E., Papaj T. (2013). A pragmatic approach to the e-government maturity in Poland- implementation and usage of SEKAP. W: Proceedings of European Conference on - ECEG 2013. Eds. E. Ferrari, W. Caselnovo. University of Insubria, Varese, Como, June 13-14, s. 560-570.
 483. Ziemba E., Papaj T" Jadamus-Hacura M. (2015a). Critical success factors for adopting state and local e-government - Polish insights. W: Proceedings of the 13,h International Conference on e-Society 2015, s. 95-102. International Association for Development of the Infonnation Society. Madeira, Portugal, March 14-16.
 484. Ziemba E., Papaj T" Jadamus-Hacura M. (2015b). Czynniki sukcesu e-government - perspektywa Polski i województw. "Problemy Zarządzania", 13, 2(52)
 485. Ziemba E" Papaj T., Jadamus-Hacura M. (2015c). E-government success factors: A perspective on government units. "Issues in Information Systems", 16(2)
 486. Ziemba E., Papaj T" Żelazny R., Jadamus-Hacura M. (2016). Factors influencing the success of e-government. "Journal of Computer Information Systems", 56(2)
 487. Ziminski T.B., Demurjian S.A., Sanzi E., Agresta T. (2015). Toward integrating healthcare data and systems: A study of architectural alternatives. W: Maximizing Healthcare Delivery and Management through Technology Integration. Eds. T. Iyamu, A. Tatnall. IGI Global, Hershey,
 488. Zimniewicz K. (2014). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu