BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska), Szewczuk-Stępień Marzena (Politechnika Opolska), Klemens Brygida (Politechnika Opolska)
Tytuł
Kapitał ludzki - zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji - oczekiwania interesariuszy projektu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 13-27, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie projektem, Interesariusze, Konferencja naukowa
Human capital, Project management, Stakeholders, Scientific conference
Abstrakt
Podejmując decyzję o przystąpieniu do projektu, każda organizacja musi zapewnić środki i zasoby na jego realizację. W toku planowania głównych założeń projektu, definiowania celów oraz konstruowania budżetu, jego "architekci" są przekonani o tym, iż projekt będzie w pełni efektywny. Szczegółowe zdefiniowanie celów projektu przyczyniło się do skutecznego opracowania założeń projektu oraz dopasowania zasobów do oczekiwanych rezultatów. W projektach skupiających się na efektywnym transferze wiedzy z nauki do przemysłu1 jednym z najważniejszych zadań w konstruowaniu dokumentacji projektu jest zaplanowanie potrzeb w obszarze niezbędnych zasobów kapitału ludzkiego. Wynika to z faktu, iż zarówno przedsiębiorstwa jako interesariusze projektu, jak i personel zarządzający projektem nie posiadają na etapie planowania kompletnej wiedzy co do swoich późniejszych potrzeb w zakresie jego wykorzystania. Działania projektowe odbywają się w konkretnym środowisku społeczno-ekonomicznym, które wymaga elastycznego dostosowywania się interesariuszy do jego wymagań. Te zaś w toku realizacji projektu niejednokrotnie ulegają istotnym zmianom, wynikającym chociażby ze zmiany priorytetów przedsiębiorstwa, rozszerzenia lub zawężenia planowanych działań, zmiany w dostępności zasobów itp. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M., Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw' na przykładzie województwa opolskiego, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2011, nr 4 (26).
 2. Adamska M., Kapitał intelektualny i wybrane uwarunkowania rynku jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2014, nr 2(40).
 3. Adamska M" Dymek Ł., Effective Transfer of Knowledge from Science to Industiy in the Opolskie Voivodeship - Synthesis of the Project Action Plan [w:] K. Malik, Ł. Dymek (red.), Effective Transfer of Knowledge from Science to Industiy in the Opolskie Voivodeship - Requirements for an Effective Cooperation, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2015.
 4. Adamska M., Dymek Ł., Szewczuk-Stępień M., Uwarunkowania sukcesu projektu w obszarze transferu wiedzy - studium przypadku [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Katowice 2015.
 5. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 6. Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2011.
 7. Chomiak-Orsa I., Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 8. Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wol- ters Kluwer Business, Kraków 2010.
 9. Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 10. IFC, Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbookfor Companies Doing Business in Emerging Markets, International Finance Corporation, Washington, D.C. 2007.
 11. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa - przesłanki, procedury, metody, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 12. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 13. Paliwoda-Matiolańska A., Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 14. Skalik J., Proces dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamiki zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 15. Szewczuk-Stępień M., Dancewicz P., Asystent innowacji - źródła inspiracji oraz efekty realizowanych projektów [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne - najlepsze praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 16. Szewczuk-Stępień M., Współpraca podmiotów gospodarczych oraz innych partnerów w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Studium województwa opolskiego - stan, szanse i bariery [w:] J. Foltys, M. Adamska (red.), Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
 17. Szewczyk M., Łobos K., Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej podmiotów z branży chemicznej w województwie opolskim w świetle wyników badań pilotażowych [w:] K. Malik, Ł. Dymek (red.), Know-how - efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, Opole 2012.
 18. Turek S., Najważniejsi klienci, czyli Key Account Management w praktyce, MT Biznes, Warszawa 2006.
 19. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu