BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez gminy - skala, zróżnicowanie i perspektywa
Investment Project Implementation by Communes - Scale, Diversity and Future Possibilities
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 161-172, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Gmina, Inwestycje gminne, Nierówności gospodarcze, Wydatki inwestycyjne, Przestrzenna analiza porównawcza
District, District investments, Economic inequality, Investment expenditures, Comparative spatial analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, H73
summ., streszcz., Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/03884
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie skali, zróżnicowania oraz możliwości dalszej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przez gminy. Posłużono się przykładem województwa wielkopolskiego. Przyjęto założenie, że wskaźnikiem świadczącym o wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych będzie poziom wydatków majątkowych inwestycyjnych na jednego mieszkańca. Zakres czasowy objął lata 2006-2015. Wyniki zestawiono w układzie administracyjnym. Różnice pomiędzy poziomem rozwoju gmin a wielkością realizowanych inwestycji zbadano za pomocą analizy wariancji ANOVA i testu post-hoc Tukeya. W celu ukazania perspektywy gmin odnośnie podjęcia dalszych inwestycji zestawiono wybrane wskaźniki dotyczące dochodów, możliwości finansowych, zadłużenia oraz aktywności w pozyskiwaniu środków UE. Materiał źródłowy pochodził z BDL GUS. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the scale, diversity and possibilities for further implementation of investment projects by communes. An example of communes of Wielkopolska Province was used. It was assumed that the level of capital expenditure investment per capita would be an indication of the size of investment. The time scope was 2006-2015. The results are summarized by administration type. The differences between the level of development of communes and the sizes of their investments were examined using ANOVA test and Tukey's post-hoc test. In order to show the prospects for communes to undertake further investment, selected indicators of income, financial capacities, debt and activity in obtaining EU funds were summarized. The source material came from BDL GUS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański, J. (2010). Przemiany polskiej wsi. Warszawa: IGiPZ PAN.
 2. Bartkowiak, N. i Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A. i Kozera, A. (2016). Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce. W: A. Czudec i Z.W. Wójcik (red.), Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020. Rzeszów: Regionalna Izba Obrachunkowa.
 4. Klimowicz, M. (2014). Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej. W: A. Pacześniak i M. Klimowicz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Wydawnictwo OTO.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 6. Poniatowicz, M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 7. Satoła, Ł. (2015). Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(35), 115-123.
 8. Satoła, Ł. (2016). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 15(64), 139-148.
 9. Standar, A. (2012). Wpływ zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 237-245.
 10. Standar, A. (2013). Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9(58), 479-490.
 11. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładzie z medycyny, tom III. Kraków: StatSoft Polska.
 12. Swianiewicz, P. i Łukomska, J. (2014). Fundusze europejskie. Ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014. Wydawnictwo Wspólnota.
 13. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., art.7. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 15. Wołoszyn, A. i Głowicka-Wołoszyn, R. (2015). Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu