BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halama Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena wpływu zaangażowania interesariuszy na realizację celów planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 109-118, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka niskoemisyjna, Zarządzanie projektem, Interesariusze, Konferencja naukowa
Low-carbon economy, Project management, Stakeholders, Scientific conference
Kraj/Region
Czechowice-Dziedziice
Abstrakt
Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, wiąże się z koniecznością przyjęcia i realizacji szeregu zobowiązań, m.in. tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego UE oraz Strategii "Europa 2020", tj.: • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r., • zwiększenia do 20% udziału energii odnawialnej, • zmniejszenia zużycia energii o 20% w stosunku do tzw. scenariusza "BaU - Business As Usual. Jednym z instrumentów służących do osiągnięcia wymaganych celów pakietu są tworzone w gminach plany gospodarki niskoemisyjnej. Celem działań określonych w PGN jest ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w gminach. Aktywny udział interesariuszy, zarówno na etapie tworzenia, jak i realizacji PGN, jest jednym z kluczowych warunków osiągnięcia sukcesu (realizacji wyznaczonych celów). W artykule podjęta zostanie próba oceny wpływu zaangażowania interesariuszy na sukces planów niskoemisyjnych w Gminie Czechowice-Dziedzice. W uproszczonym zakresie przedstawiono główne założenia polityki klimatycznej UE, najczęściej stosowane przez mieszkańców metody przyczyniające się do redukcji zużycia energii i emisji C02, tj. termomodernizacja i odnawialne źródła energii, oraz główne cele tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Światowy, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europa i Azja Centralna, Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, luty 2011, http://siteresources.worldbank.org (dostęp: 10.05.2016).
  2. "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009, nr 05, http://www.ure.gov.pl/ftp/ Biuletyny_URE/2009/2009.09.01-biuletyn_nr5.pdf (dostęp: 10.05.2016).
  3. GUS, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 r., Warszawa 2014, www.stat.gov.pl (dostęp: 10.05.2016).
  4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice, grudzień 2015 r., http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/038/021 (dostęp:10.05.2016).
  5. Pstraś L., Metodyka analizy> rentowności inwestycji fotowoltaicznych, "Rynek Energii" 2014, nr 1 (110).
  6. Robakiewicz M., System doradztwa energetycznego w zakresie budynków, Fundacja Poszanowania Energii, Warszawa 2012.
  7. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2013 r., poz. 926.
  8. Uchwala nr XVI1/155/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice, http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/038/021 (dostęp:10.05.2016).
  9. Wyniki konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice, 16 grudnia 2015 r., http://www.czechowice- dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-1507-konsultacje_projektujplanu_gospodarki.html (dostęp: 10.05.2016).
  10. Żmijewski K., Z głową, ale chwilowo bez rąk, czyli rzecz o Polityce Energetycznej 2030, "Nowa Energia" 2009, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu