BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jania Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ projektu osiedle Bulwary Rawy na rewitalizację dzielnicy Zawodzie w Katowicach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 119-138, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie projektem, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Konferencja naukowa
City, Project management, Town spatial development, Scientific conference
Kraj/Region
Katowice
Katowice
Abstrakt
Gospodarowanie przestrzenią miasta wymaga wprowadzania zmian w jej zakresie. Jednym z aktywnych podmiotów w tego rodzaju działalności są deweloperzy. Projekty deweloperskie w obszarze miasta mogą być sytuowane pośród istniejącej zabudowy lub na podmiejskich terenach niezurbanizowanych. Opierając się na miejskich doświadczeniach związanych z procesem urban sprawl oraz funkcjonującej kategorii - zrównoważona budowa, rekomendacji podlega działalność inwestycyjna inicjująca rewitalizację zurbanizowanej tkanki miejskiej. Wpływa ona bowiem na racjonalność gospodarowania ograniczonym zasobem w postaci przestrzeni miasta, jak również wydobywanie potencjału nieruchomości poprzez m.in. sukcesję ich dotychczasowej funkcji. Postrzeganie definicyjne pojęcia miasto jest uzależnione od perspektywy spojrzenia. Pośród definicji przedmiotowej kategorii istnieje określenie miasta jako przestrzeni. W konsekwencji przestrzeń jest postrzegana jako elementy składające się na całość, których suma generuje, poprzez efekt synergiczny, większy zasób interakcji, niż wynikałoby to z sumowania wyłącznie interakcji występujących w poszczególnych fragmentach przestrzeni. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 2. Bański J., Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, "Prace Geograficzne" 1999, nr 172, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
 3. Czornik M., Miasto i jego produkty [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 147.
 4. Domański B., Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [w:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000, s. 114-117 [za:] M. Kopeć, Finansowanie projektów rewitalizacji, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 5. Drobniak A., Polko A., Plac K., Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną, Katowice, grudzień 2014.
 6. Drobniak A., Polko A., Places and Institutions Performing the Role of Magnets ofthe Urban Agglomeration [w:] A. Klasik (red.), The Cities and Agglomerations Development Based on the Culture Sector and Creative Industries, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, "Studia Re- gionalia" 2011, Vol. 30.
 7. Farelnik E., Innowacyjność w procesie rewitalizacji obszarów miejskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 391.
 8. Freino H., Miejsca w przestrzeni miejskiej, http://www.pif.zut.edu.pl/pif-12_pdl7C- 03 Freino.pdf (dostęp: 27.11.2015).
 9. Gibas P., Użyteczność zasobów przestrzennych miast [w:] M. Czornik (red.), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w kwiecie ponowoczesnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 10. https://www.mr.gov.p1/media/l 1579/Krajowa_Polityka Miejska_2023.pdf (dostęp: 1.05.2016).
 11. https://www.katowice.eu/SiteAssets/miasto/o-mie cie/strategia-rozwoju-miasta/ raport-o-stanie-miasta-2013/Raport o stanie miasta 2013 web.pdf (dostęp:1.05.2016).
 12. Kopeć M., Finansowanie projektów rewitalizacji, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 13. Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa 2010.
 14. Minasowicz A., Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie, Poltext, Warszawa 2009.
 15. Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1996, nr 714.
 16. Pellicer E., Yepes V., Teixeira J.M.C., Moura H., Catalâ J., Zarządzanie budową, Poltext, Warszawa 2009.
 17. Rapior W., O gatunkach przestrzeni, "Człowiek i Społeczeństwo" 2012, Vol. XXXIII.
 18. Skodlarski J" Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.
 19. Sztando A., Strategia rozwoju gospodarczego gminy jako element lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",1997, nr 755.
 20. Szwedowski S., Motywacje i metody oddziaływania państwa na kierunki rozwoju przemysłu M' społecznej gospodarce rynkowej [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1994.
 21. Śmietana K., Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2014, Vol. 12, No. 4.
 22. Twardzik M., Kryteria alokacji zasobów przestrzennych [w:] M. Czornik (red.), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 23. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2015 r., poz. 1777.
 24. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Dz.U. z 1995 r., nr 133, poz. 654 z późn. zm.
 25. Zagóra-Jonszta U., Wokół problematyki ekonomicznej roli państwa - spojrzenie historyczne [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola państwa w społecznej gospodarce tynkowej. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1994.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu