BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobol Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Krakowiak-Drzewiecka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Partycypacja obywateli w polityce rozwoju śląskich miast
Citizen participation in the policy-making of silesian cities
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 121-131, Bibliogr.28 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Rozwój zrównoważony, Gmina, Zaangażowanie obywateli
Civic society, Sustainable development, District, Citizen involvement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Rybnik
Abstrakt
Zagadnienie partycypacji mieszkańców nabiera na znaczeniu w praktyce działania polskich miast. Należy jednak zauważyć, że podejmowane inicjatywy w tym zakresie mogą mieć charakter fakultatywny bądź wynikający z regulacji ogólnokrajowych. Doświadczenia poszczególnych ośrodków miejskich w kierunku angażowania mieszkańców i uspołecznienia procesu rozwoju lokalnego są zatem bardzo zróżnicowane. W celu propagowania dobrych praktyk niezbędne jest usystematyzowanie wiedzy w przedmiotowym obszarze badań oraz diagnoza dokumentów strategicznych poszczególnych samorządów i realizowanych inicjatyw w praktyce. Artykuł ma na celu przynajmniej częściowe wypełnienie luki w przedstawionym obszarze badawczym, zawężając perspektywę badawczą do granic administracyjnych województwa śląskiego. Zaprezentowano w nim znaczenie partycypacji obywatelskiej w polityce lokalnej, odwołując się do praktyk wybranych śląskich miast: Rybnika, Częstochowy oraz Dąbrowy Górniczej. (abstrakt oryginalny)

The issue of inhabitants' participation in policy making is becoming more and more important in the practice of Polish cities. It should be noted, however, that the undertaken initiatives can be both optional or resulting from the national regulations. Therefore the experience of different cities in terms of citizen involvement and empowerment of the process of local development are very diverse. In order to promote good practices we need to systematize knowledge relating to the topic in question. We also need to analyze strategic documents elaborated by cities and initiatives realized in practice. The article aims - at least partially - to fill in the gap existing in the presented scientific field, based on examples from the region of Silesia. It focuses on civic participation in the local policy in selected Silesian cities: Rybnik, Częstochowa and Dąbrowa Górnicza. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnstein S.R., 1969, A ladder of citizen participation, "Journal of the American Institute of Planners" vol. 35, No. 4, 10.1080/01944366908977225 (dostęp 14 lutego 2017).
 2. Biała księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce. Dokument przyjęty w wyniku konsultacji propozycji wypracowanych przez Partnerstwo projektu "Decydujmy razem", 2014, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, http://www.decydujmyrazem.pl/files/Biala_Ksiega[2].pdf, (dostęp 15 stycznia 2017).
 3. Borek A., Fenrych P., Margol K., 2010, Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 4. Castells M., 1983, The city and the grassroots, University of California Press, Berkeley.
 5. Diagnoza społeczna 2015, 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/ (dostęp 20 stycznia 2017).
 6. Foster-Fishman P.G., Pierce S.J., Van Egeren L.A., 2009, Who participates and why: Building a process model of citizen participation, "Journal of Health Education and Behaviour" vol. 36, No. 3, 550-569, DOI: 10.1177/1090198108317408 (dostęp 14 lutego 2017).
 7. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. Śliwa, L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 8. Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mączyński M., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Surówka K., Szymczak R., Zachariasz I., Zawicki M., 2014, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 9. Kębłowski W., 2014, Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 10. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań, 2016, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://www.klon.org.pl/ (dostęp 20 stycznia 2017).
 11. Kooiman J., Van Vliet M., 1993, Governance and public management, [w:] Managing public organisations, eds. K. Eliassen, J. Kooiman, Sage, London.
 12. Krakowiak-Drzewiecka M., 2015, Skutki i perspektywy przeobrażeń komunikacji w środowisku lokalnym, [w:] Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, red. E. Zeman- -Miszewska, A. Jakubowska, M. Krakowiak-Drzewiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 13. Mapa wspierania aktywności obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, 2014, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej, Warszawa, http://www.instytutobywatelski.pl/ wp-content/uploads/2014/07/budzet-partycypacyjny-web.pdf (dostęp 20 stycznia 2017).
 14. Michels A., De Graff L., 2010, Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy, "Local Government Studies" vol. 36., iss. 4.
 15. Olech A., 2013, Kiedy mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji, [w:] Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. 2, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 1699, 30 sierpnia 2013, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/FAD897F9D8FE723AC1257BE300319B45/ File/1699. pdf (dostęp 15 stycznia 2017).
 17. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu, przeł. J. Szacki, Znak, Warszawa.
 18. Sobol A., 2013, Rola społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju - przykład miasta Rybnika, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 19. Sobol A., 2014, Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] Gospodarka regionalna i międzynarodowa, red. B. Kryk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. Zeszyty Naukowe nr 826, t. 2.
 20. Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020, http://www.subregion.pl/strategia_subregionu_ zachodniego_ver2.0.pdf (dostęp 20 stycznia 2017).
 21. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", 2013, Urząd Marszałkowski, Katowice, http:// slaskie.pl/ (dostęp 20 stycznia 2017).
 22. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020, 2015, Urząd Miasta, Rybnik, http://rybnik. pl/ (dostęp 20 stycznia 2017).
 23. Swianiewicz P., 2012, Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich, [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 24. Uchwała nr 715/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy, http://konsultacje.czestochowa. pl/?page_id=252 (dostęp 12 lutego 2017).
 25. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 28. Wouters M., Hardie-Boys N., Wilson C., 2011, Evaluating public input in National Park Management Plan reviews: Facilitators and barriers to meaningful participation in statutory processes, "Science for Conservation" 308, http://www.doc.govt.nz/documents/science-and-technical/sfc308.pdf (dostęp 14 lutego 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu