BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guth Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinants of Milk Production Diversity in the Macroregions of the European Union
Determinanty zróżnicowania produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 33-42, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Analiza czynnikowa, Analiza taksonomiczna
Milk production, Factor analysis, Taxonomic analysis
Uwagi
streszcz., summ., The project has been financed by the funds of National Science Centre on the basis of decision DEC-2013/11/N/HS4/03191.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie determinant produkcji mleka w skupieniach gospodarstw FADN podobnych do siebie pod względem areału wykorzystywanych użytków rolnych, liczby krów mlecznych oraz ich rocznej mleczności w świetle wybranych metod taksonomicznych, tj. analizy skupień i analizy czynnikowej. Zaobserwowane wzrastające zróżnicowanie większości cech gospodarstw mlecznych FADN (w 2011 roku względem 2004 roku) skłoniło do przemyśleń, że produkcja w gospodarstwach podobnych do siebie pod względem liczby krów mlecznych, ilości wykorzystywanych użytków rolnych i rocznej mleczności krów może być warunkowana przez podobne determinanty, różniące się w zależności od przynależności do określonych grup. Klasyfikacji grup regionów o gospodarstwach mlecznych podobnych pod względem wyróżnionych cech dokonano za pomocą analizy skupień, a zróżnicowanie determinantów produkcji zobrazowano na podstawie wyników analizy czynnikowej w wyróżnionych skupieniach. Celem określenia zmienności wyróżnionych determinant analizę wykonano dla dwóch okresów badawczych (lat 2011 i 2013). (abstrakt oryginalny)

The paper aims to distinguish economic determinants of milk production in clusters of FADN regions with farms similar to each other in terms of total utilized agricultural area, number of milk cows and annual milk yield in the light of selected taxonomic methods, i.e. cluster and factor analysis. Observed by the analysis of standard deviations and Gini coefficients, increasing diversity of the majority of characteristics of FADN dairy farms (in 2011 relative to 2004) led to think that production in farms similar to each other in terms of the number of dairy cows, the amount of utilized agricultural area and an annual milk yield can be conditioned by similar determinants, which may differ depending on the membership in a particular group. Classification of groups of regions with similar dairy farms was made using cluster analysis, and the diversification of production determinants was illustrated on the basis of factor analysis in the distinguished clusters. In order to determine the variability distinguished determinants analysis was performed for two research periods (years 2011 and 2013). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czopek, A. (2013). Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych - analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. [In:] J. Mika, K. Zeug-Żebro (Eds), Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 132, 7-23.
 2. Czyż, T. (1971). Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 3. Czyżewski, A. (1976). Miasta wielkopolski w Polsce Ludowej. Ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970. PWN, Warszawa - Poznań.
 4. Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski. PWN, Warszawa.
 5. Grontkowska, A. (2012). Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, 99, 1, 58-69.
 6. Guth, M. (2015). Diversity of FADN milk farms in milk farms in the regions of the European Union in 2011. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), 17 (3), 119-124.
 7. Guth, M. (2016). Determinants of milk production in FADN dairy farms in the regions of the European Union with predominance of intensive production in 2011. Management (in print).
 8. Matuszczak, A. (2012). Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 - próba określenia czynników prowzrostowych. [In:] K. Pająk, T. Różanski (Eds), Determinanty rozwoju regionów w Europie. Społeczeństwo, gospodarka, turystyka. Poli Druk Poznań, Piła, 156-174.
 9. Migdał-Najman, K., Najman, K. (2013). Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej. Zarządzanie i Finanse 11, 3, cz. 2, 179-194.
 10. Okoń, J. (1964). Analiza czynnikowa w psychologii. PWN, Warszawa.
 11. Parzonko, A. (2006). Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa 93, 1, 83-91.
 12. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Poczta, W., Sadowski, A., Średzińska, J. (2008). Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, 95, 1, 42-56.
 14. Sass, R. (2007). Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, 93, 2, 71-79.
 15. Seremak-Bulge, J. (2011). Rynek mleka na progu 2011 r. Polska Izba Mleka, Białystok.
 16. Siudek T. (2006). Badanie regionalnego zróżnicowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 58, 41-53.
 17. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.
 18. Świtłyk, M., Ziętara, W. (Eds) (2012). Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego. Raport 2012. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Wójcik, A. (2012). Koszty i dochodowość produkcji mleka w europejskich gospodarstwach utrzymujących do 50 krów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, 99, 1, 100-107.
 20. Ziętara, W. (2010). Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, 97, 1, 53-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu