BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubin Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zagraniczna pomoc finansowa i reformy gospodarcze w Grecji w walce z kryzysem oraz ich rezultaty
External Financial Aid and Economic Reforms in Greece as Anticrisis Measures and Their Effects
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 4, s. 434-456, tab., rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Polityka makroekonomiczna, Finanse publiczne, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Macroeconomic policy, Public finance, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E00, E60, F55, H60
streszcz., summ., rez., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00021
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Grecja to państwo UE najmocniej dotknięte następstwami światowego kryzysu gospodarczego; jest to państwo, które de facto zbankrutowało, a formalnemu ogłoszeniu niewypłacalności zapobiegła zagraniczna pomoc finansowa. Aby tę pomoc otrzymać, i w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą, Grecja od kilku lat radykalnie reformuje swoją gospodarkę. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są gospodarcze skutki tych reform oraz pomocy finansowej z zagranicy. W artykule omówiono reformy gospodarcze podjęte przez władze Grecji oraz przedstawiono zmiany w sytuacji gospodarczej tego kraju zachodzące pod wpływem tych reform oraz zagranicznej pomocy gospodarczej. Autor twierdzi, że rezultaty wprowadzanych od kilku lat reform, pomocy finansowej z zewnątrz czy umorzenia części zadłużenia Grecji jak do tej pory są bardzo skromne, a problem wyjścia Grecji z kryzysu gospodarczego ciągle pozostaje nierozwiązany. (abstrakt oryginalny)

Greece was most keenly hit by the global economic crisis among all EU countries. As a state, Greece has de facto become bankrupt; a formal declaration of insolvency has been avoided thanks to external financial aid received. In this connection, radical economic reforms have been introduced. The article tries to assess economic effects of these reforms and of financial aid from abroad. The article presents major economic reforms undertaken by the Greek government and assesses the changes in the country's economic situation. The author maintains that the results of those reforms and of financial aid received have been quite modest and the way out of the crisis has not been found as yet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Council of the European Union, Press release 593/15,17.07.2015, http://www.consilium. europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/17-efsm-bridge-loan-greece/ (odczyt: 28.12.2015).
 2. Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (2010/320/UE), "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" L 145,11.06.2010.
 3. Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania s'rodkow służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (wersja przekształcona) (2011/734/UE), "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej" L 296, 15.11.2011.
 4. Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B., Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów, "Ekonomista" 2015, nr 6.
 5. Eurogroup Statement, 21.02.2012; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ pressdata/en/ecofin/128075.pdf (odczyt: 27.12.2015).
 6. European Commission, Information from the European Commission on the Latest Draft Proposals in the Context of Negotiations with Greece; http://europa.eu/rapid/press-re-lease_IP-15-5270_en.htm (odczyt: 28.12.2015).
 7. Euro Summit Statement, Brussels, 26 October 2011; http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125644.pdf (odczyt: 27.12.2015).
 8. Featherstone K" The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in a Skewed Regime, "Journal of Common Market Studies" 2011, nr 49(2).
 9. Financial Assistance Facility Agreement between European Stability Mechanism and the Hellenic Republic and the Bank of Greece and Hellenic Financial Stability Fund, Athens-Luxembourg 19 August 2015; http://www.esm.europa.eu/pdf/2015-08-19 GR% 20- ESM - FFA publication version.pdf (odczyt: 28.12.2015).
 10. Goodhart Ch., The Financial Crisis and the Future of the Financial System, "Zeszyty BRE Bank CASE" 2009, nr 100.
 11. Gorzelak G., Chor-Ching Goh, Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 12. Gruszecki T., Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 13. IMF Reaches Staff-lev el Agreement with Greece on €30 Billion Stand-by Arrangement, IMF Press Release No. 10/176, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/prl0176.htm (odczyt: 27.12.2015).
 14. Kaczmarczyk M., Grecja wychodzi na prostą, "Gazeta Wyborcza" z 11.04.2014.
 15. Kaufmann H.M" European Economic and Monetary Union: Prospects and Pitfalls - is EMU Premature?, w: The European Union in a Changing World. A Selection of Conference Papers, Brussels 19-20 September 1996, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1998.
 16. Kołodko G., Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu, "Ekonomista" 2017, nr 2.
 17. Kołodko G., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 18. Krugman P, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, WW. Norton & Company, New York-London 2009.
 19. Kupisz P., Kryzys w Grecji - geneza, przebieg i konsekwencje, w: Kryzys i perspektywy strefy euro, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wroclaw 2014.
 20. Magnifico G., European Monetary Unification, Palgrave Macmillan, London 1973.
 21. Memorandum of Understanding between the European Commission Acting on Behalf of the European Stability Mechanism and the Hellenic Republic and the Bank of Greece, Athens-Brussels 19 August 2015, http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf (odczyt: 28.12.2015).
 22. Molle W, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 1995.
 23. Monitoring Tax Revenues and Tax Reforms in EUMember States 2010, "European Economy" 2010, no 6.
 24. Nawrot W, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa2009.
 25. Oręziak L., Integracja walutowa w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1991.
 26. Pietrucha J., Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym, w: Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa 2014.
 27. Preliminary Debt Sustainability Analysis for Greece, http://www.referendum2015gov.gr/wp-content/uploads/2015/06/P.S.A.pdf (odczyt: 28.12.2015).
 28. Reforms for the Completion of the Current Programme and Beyond, http://www.referen-dum2015gov.gr/wp-content/uploads/2015/06/REFORMS-FOR-COMPLETION-OF-CURRENT-PROGRAM-l.pdf (odczyt: 28.12.2015).
 29. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 30. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 31. Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments, http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf (odczyt: 09.11.2015).
 32. Sinn H.-W, Źle się dzieje w państwie europejskim, rozmowa z: Hans-Werner Sinn, "Gazeta Wyborcza" z 2-3.01.2016.
 33. Stevis M., Talley I., IMF Concedes It Made Mistakes on Greece, "The Wall Street Journal" z 05.06.2013.
 34. Szymański W, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 35. Tax Reforms in EU Member States 2011, "European Economy" 2011, nr 5.
 36. Tax Reforms in EU Member States 2012, "European Economy" 2012, nr 6.
 37. Tax Reforms In EU Member States 2013, "European Economy" 2013, nr 5.
 38. Tax Reforms in EU Member States. 2014, "European Economy" 2014, nr 6.
 39. Taylor J., Zrozumieć kryzys finansowyPWN, Warszawa 2010.
 40. The Economic Adjustment Programme for Greece, "European Economy", Occasional Papers 61, 2010.
 41. The Economic Adjustment Programme for Greece. Fifth Review - October 2011, "European Economy", Occasional Papers 87, 2011.
 42. The Second Economic Adjustment Programme for Greece, "European Economy", Occasional Papers 94, 2012.
 43. The Second Economic Adjustment Programme for Greece. Fifth Review -April 2014, "European Economy", Occasional Papers 192, 2014.
 44. Third Amendment Agreement Relating to Master Financial Assistance Facility Agreement between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic, Hellenic Financial Stability Fund and the Bank of Greece, 27 February 2015; http://www.efsf.euro-pa.eu/attachments/Third Amendment to Greek MFFA.pdf (odczyt: 28.12.2015).
 45. Transparency International, Corruption Perception Index 2008; http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2008 (odczyt: 09.11.2015).
 46. Transparency International, Corruption Perception Index 2014; http://www.transparency.org/cpi2014/results (odczyt: 09.11.2015).
 47. Vasilopoulou S., Halikiopoulou D" Exadaktylos T, Greece in Crisis: Austerity, Populism, and the Politics of Blame, "Journal of Common Market Studies" 2014, nr 52(2).
 48. Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu