BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Jarosław J. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przegląd publikacji naukowych dotyczących zintegrowanej sprawozdawczości
Integrated Report in the Light of Selected Polish Scientific Publications
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 195-208, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Systemy zintegrowane, Sprawozdawczość, Dyrektywy UE, Przegląd literatury
Integrated system, Reporting, EU directives, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy popularnej obecnie problematyki sprawozdawczości zintegrowanej spółek publicznych. Celem artykułu jest identyfikacja dotychczas poruszanych tematów w polskojęzycznych czasopismach i pracach zbiorowych dotyczących zintegrowanego raportowania oraz wskazanie głównych wniosków formułowanych przez ich autorów na podstawie badań empirycznych a także określenie obszarów badawczych wymagających pogłębienia z zastosowaniem szczegółowych badań empirycznych. Wyjaśniono także specyfikę tworzenia raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, będących specjalistycznymi opracowaniami wymaganymi przepisami prawa ochrony środowiska jako wiarygodnego źródła informacji niefinasowych o przyszłych inwestycjach przedsiębiorstwa. Mając na względzie dotychczas uzyskane wyniki badań empirycznych konieczny jest dalszy rozwój badań nad raportowaniem zintegrowanym szczególnie w kontekście określenia wiarygodnych źródeł informacji niefinasowych, o odpowiedniej jakości, które w powiązaniu z informacjami finansowymi będą użyteczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. (abstrakt oryginalny)

This paper concerns the currently popular issue of integrated reporting of public companies. The aim of the paper is to identify the previously discussed topics in the Polish-language journals and collective works on integrated reporting and to specify the main conclusions formulated by their authors on the basis of empirical research. The next aim of this paper is identification research areas that require deeper studies using detailed empirical methods. Also, the paper explains the specifics of creating an environmental impact assessment, which is specialized assessment required by environment protection law and is a reliable source of non-financial information about future investments of the company. In view of the results obtained so far, empirical research needs to be progressed on integrated reporting, particularly in the context of the determination of reliable sources of non-financial information of adequate quality, which - in conjunction with the financial information - will be useful when making investment decisions by investors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, (red.) B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Burchard-Dziubińska M. (1998), Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu, WEiŚ, Białystok.
 4. Burzyńska D., Fila J. (2007), Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin Sp. z o.o. Warszawa.
 5. Druckman P., Fries J. (2010), Integrated reporting: the future of corporate reporting? [w:] R.G. Eccles, B. Cheng, D. Saltzman (eds.), The Landscape of Integrated Reporting. Reflections and Next Steps, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts.
 6. Dyczkowska J. (2015a), Nowe wyzwania dla spółek w zakresie sprawozdawczości: ujawnienia finansowe i pozafinansowe według Międzynarodowych Ram Raportowania Zintegrowanego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 374.
 7. Dyczkowska J. (2015b), Raportowanie zintegrowane - obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, (red.) B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 8. Eccles R.G., Armbrester K. (2011), Integrated reporting in the cloud, "IESE Insight", first quarter, issue 8.
 9. Eljasiak E. (2011), W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118).
 10. Garstecki D. (2015a), Raportowanie zintegrowane w teorii oraz praktyce polskich spółek [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 11. Garstecki D. (2015b), Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Ginalska E. (2015), Zintegrowane sprawozdanie społecznie odpowiedzialnego podmiotu wydobywczego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1.
 13. Gregorczyk D. (2015), Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV) "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396.
 14. Kabalski P. (2009), Propozycja publikowania zintegrowanej informacji o wieloaspektowych dokonaniach przedsiębiorstwa a praktyka największych spółek giełdowych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 52 (108).
 15. Kobiela-Pionnier K. (2012), Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122).
 16. KPMG (2011), Integrated Reporting. Performance Insight through Better Business Reporting, issue 1, London, www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/road-to-integrated-reporting.pdf, (dostęp: 30.04.2016).
 17. Krasodomska J. (2012a), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku raportowania zintegrowanego na przykładzie spółek Novo Nordisk i Lotos [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 18. Krasodomska J. (2012b), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122).
 19. Krasodomska J. (2013b), Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne [w:] M. Remlein (red.), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 20. Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82 (138).
 21. Kwiecińska K. (2015), Wiarygodność zintegrowanego raportu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1.
 22. IIRC (2011), Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf, (dostęp: 30.04.2016).
 23. Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 266, s. 313-325.
 24. Matuszyk I. (2015), Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 74, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 25. Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 827 (69).
 26. Michalczuk G., Mikulska T. (2015), Raportowanie zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV) "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396.
 27. Paszkiewicz A. (2013), Raportowanie zintegrowane jako przejaw ewolucji sprawozdawczości finansowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 288.
 28. Remlein M. (2015), Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1.
 29. Rumniak P. (2013), Jeden raport, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 291.
 30. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 31. Sobańska I., Kabalski P. (2012), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, WUŁ, Łódź.
 32. Sobczyk M. (2012), Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, nr 1.
 33. Sobczyk M. (2013), Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 130.
 34. Szczepankiewicz E.I. (2013a), Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania [w:] Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 314/2013, Wrocław.
 35. Szczepankiewicz E.I. (2013b), Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 36. Szczepankiewicz E.I. (2014a), Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, [w:] P. Mućko (red.), Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 832, "Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr 71, Szczecin.
 37. Szczepankiewicz E.I. (2014b), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z interesariuszami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329.
 38. Szychta A. (2014), Historyczne i teoretyczne aspekty rachunkowości, materiały wykładowe.
 39. Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju. Studia Prawno-Ekonomiczne 91/2.
 40. Tatarska M. (2013), Sprawozdawczość zintegrowana na przykładzie Grupy Lotos S.A., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 314.
 41. Walińska E.M. (2015), Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 82 (138)
 42. Wyniki ankiety MF w ramach pre-konsultacji (2015), Portal MF, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=b30350fc-e9eb-433c-a1b5-0773008baf45&groupId=764034, (dostęp: 03.08.2016).
 43. Zuchewicz J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 314, Wrocław.
 44. Zyznarska-Dworczak B. (2015), Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno--informacyjnego paradygmatu rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu