BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeska Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Opinia z badania sprawozdań finansowych w Polsce - regulacje a praktyka polskich spółek publicznych
The Opinion on the Financial Statement Audit - Regulations and Practice of Polish Public Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 209-220, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rewizja finansowa, Badanie sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF)
Auditing, Audit of financial statement, International Standards of Finance Revision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rewizja sprawozdania finansowego stanowi o jego jakości oraz poświadcza, iż jest ono bezbłędne. W świetle zmiany regulacji krajowych w zawodzie biegłego rewidenta staje się ona dla polskiej praktyki bardzo aktualnym i ważnym problemem. Ma ona szczególne znaczenie dla właścicieli badanej jednostki i dla użytkowników informacji pochodzących z jej sprawozdania finansowego. Artykuł poświęcony jest roli audytu w funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Polsce. W celu jej określenia dokonano analizy produktów badania sprawozdań finansowych w spółkach publicznych, czyli opinii wystawianych przez niezależnych biegłych rewidentów. W artykule podkreślono odpowiedzialność biegłego rewidenta, w związku z prawidłowo sporządzoną dokumentacją z badania oraz redukcją ryzyka badania. W pierwszej części artykułu zaprezentowano rolę, jaką spełnia rewizja finansowa w gospodarce rynkowej. Następnie - na bazie regulacji rewizji finansowej - omówiono opinie z badania wskazując ich istotę, zakres oraz możliwe rodzaje. W kolejnej części artykułu porównano opinię z badania sprawozdań finansowych w trzech spółkach publicznych sporządzonych przez trzy różne firmy audytorskie z wymaganiami regulacji środowiskowych w tym zakresie. Niniejszy artykuł zamykają wnioski, które mogą pomóc spółkom publicznym przy wyborze firmy audytorskiej. (abstrakt oryginalny)

A financial statement audit authenticates the quality of the financial statement as well as confirms its faultlessness. In the light of the national regulatory developments in the audit profession becomes the Polish practice very current and important issue. Auditing is particularly important for owners of the audited entity and users of the information on audits. This paper discusses the role of audit in functioning of the capital market in Poland. In order to determine the role of audit the analysis of auditing products in public companies, that is independent auditors' opinions, was conducted. The paper highlights the statutory auditor's responsibility for a properly prepared audit documentation as well as the reduction of risk. In the first section of the paper the role of statutory financial revision in the market economy is presented. Then - on the basis of regulations on auditing also discussed, indicating their nature, scope and types. Further, the paper author compared of opinions on financial statement audit in three public companies, drawn up by three entities authorized to audit financial statements with the requirements of regulations in this area. The paper ends with conclusions that may help public companies in the selection of an audit firm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz W. (2010), Audyt sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Gackowska W. (2010), Jak współpracować z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania, INFOR, Warszawa.
  3. Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  4. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 700 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 (IAASB).
  5. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 705 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 (IAASB).
  6. Pfaff J. (2011), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu