BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janikowski Ryszard (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Tytuł
Polityka spójności jako determinanta przyspieszenia percepcji kultury zrównoważonego rozwoju w Polsce
Cohesion Policy as a Determinant of Perception Culture of Sustainable Development in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 60-75, rys., bibliogr. s. 73-75
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka spójności, Struktura instytucjonalna
Sustainable development, Cohesion policy, Institutional structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest osią cywilizacji euroatlantyckiej. Polski system instytucjonalny państwa był i jest mało aktywny w upowszechnianiu i wdrażaniu kultury zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do innych państw unijnych jest on opóźniony w procesie: promowania, budowania i aktywnego kształtowania. We wszystkie cele działania Unii Europejskiej jest wpisana istota zrównoważonego rozwoju. Tym samym kultura polityczna Wspólnot Europejskich dzięki polityce spójności determinująco oddziałuje na kultury narodowe. W ten sposób, co udokumentowano w artykule, zachodzi bardzo korzystny proces, który powoduje polityka spójności i wdrażanie kultury zrównoważonego rozwoju w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable development is central for Euro-Atlantic civilization. Polish institutional system of the wasn't and isn't active in promoting and implementing sustainable development culture. In relation to other EU countries it is delayed in the process of promoting, building and actively shape. In all the objectives of the EU's action is inscribed sustainability. Thus, the political culture of the European Communities through cohesion policy determining impact on national cultures. Thus, as documented in the work, there is a very positive process, caused by cohesion policy, the implementation of sustainable development culture in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baek K. H., Ko N., 2015, Lost in Translation: Problems of Rendering the Term Sustainable Development into Non- Western Languages as Demonstrated in the Case of South Korea, "Problems of Sustainable Development", vol. 10, no. 2.
 2. Ciepiela D., 2014, Piechociński powołał Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, 03.10.2014, http://energetyka.wnp.pl/piechocinski-powolal-rade-ds-zrownowazonego-rozwoju-energetyki,235429_1_0_0.html (data wejścia: 28.10.2014).
 3. Ekspertyza dotycząca Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, 2012, Raport Końcowy, Zespół Konsultantów iTTi, Poznań.
 4. ESDN, European Sustainable Development Network, http://www.sd-network.eu/?k= country%20profiles (data wejścia: 15.07.2015).
 5. Janikowska O., 2007, Challenges and obstacles for the practical implementation of sustainable development in higher education, [in:] Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems,Promises and Good Practice, W.L. Fiho, E.I. Manolas, M.N. Sotirakou, G.A. Boutakis (eds.), Environmental Education Center of Soufli, Soufli.
 6. Janikowski R., 2004, Rozwój zrównoważony czy stały?, "Ekonomia i  Środowisko", nr 2 (26).
 7. Janikowski R., 2005, Nieład instytucjonalno-polityczny a trwały i zrównoważony rozwój, [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, S. Czaja (red.), Biblioteka "Ekonomia i  Środowisko", Nowa Ruda.
 8. Janikowski R., 2005, Paradygmaty trwałego i zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i  Środowisko", nr 2 (28).
 9. Janikowski R., 2006, Tereny poprzemysłowe a zrównoważony rozwój, "Czasopismo Techniczne. Architektura", z. 8-A.
 10. Janikowski R., 2006, Zrównoważony rozwój jako przedmiot kształcenia ogólnego, [w:J Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra-Białystok.
 11. Janikowski R., 2010, Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław-Poznań.
 12. Janikowski R., 2011, Die Bedeutung des Kulturkapitals für nachhaltige Entwicklung, [w:] Nachhaltige Entwicklung - transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa, G. Banse, R. Janikowski, A. Kiepas (red.), Edition Sigma, Berlin.
 13. Janikowski R., 2013a, Sustensywne doskonalenie przestrzeni publicznej miasta, [w:] Gospodarka regionalna i bkalna a rozwój zrównoważony, Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus (red.), Studia t. CLII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 14. Janikowski R., 2013b, Retardacja jako element konceptualizacji rozwoju zrównoważonego, "Inżynieria Ekologiczna", nr 34, s. 5-16.
 15. Jiricka A., Pröbstl U., 2013, The role of SEA in integrating and balancing high policy objectives in European cohesion funding programmes, "Environmental Impact Assessment Review", 38, 44- 53.
 16. Juknys R., 2012, Sustainability of Economic and Social Cohesion in the Extended European Union and Possibilities of Sustainable Growth, "Environmental Research, Engineering & Management", 60(2), 3-4.
 17. Kleiber M., Kleer J., Wierzbicki A.P., Galwas B., Kuźnicki L., Sadowski Z., Strzelecki Z., 2011, Raport Polska 2050, Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 18. Korkut U., 2008, Micro and Macro Developments in Hungary Under the Glance of EU Cohesion Funds, "East European Quarterly", 42(3), 285.
 19. Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, 2009, R. Janikowski, K. Krzysztofek (red.), Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.
 20. Odpowiedzi Ministra Środowiska Tomasza Podgajniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 10304 (2015) w sprawie działalności Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju, 2015.
 21. Polska na początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, 2012, K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska Akademia Nauk - Komitet Socjologii, Warszawa.
 22. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 2014, MIiR, Warszawa.
 23. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, 2014, MliR, Warszawa.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 roku.
 25. Szlachta J., 2014, Unijna polityka rozwoju - scenariusze prognoz strategicznych do roku 2050, [w:] Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy, A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 26. Szlachta J., Zaucha J., 2014, Wnioski dla polityki rozwoju regionalnego wynikające z polityki spójności Unii Europejskiej, [w:] Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 27. Traktat z  Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, Dz.Urz. UE 2007/C 306/01.
 28. UCLG, 2014, Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development, United Cities and Local Governments, Barcelona.
 29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Dz.U., 2001, nr 62, poz. 627, tekst ujednolicony.
 30. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1997, nr 133, poz. 885.
 31. Ustawa z dnia 31 stycznia 1981 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz.U., 1981, nr 3, poz. 6 z późn. zm.
 32. Wnuk-Lipiński E., 2005, Świat między epoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 33. Zimny A., Zawieja-Żurowska K., 2015, Distance Difficult to Overcome? Analysis of Norwegian and Polish Position on the Path to Sustainable Development, "Problems of Sustainable Development", vol. 10, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu