BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Hawran Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szanse rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w polskim sektorze ochrony zdrowia
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 163-173, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ochrona zdrowia, Inwestycje, Konferencja naukowa
Public-Private Partnerships (PPP), Health care protection, Investment, Scientific conference
Abstrakt
W dobie rozwoju gospodarczego szczególnie ważne są inwestycje, które stanowią siłę napędową gospodarki. Dlatego wszelkie możliwości pozyskania kapitału na inwestycje są bardzo istotne. Formą takiego dofinansowania jest partnerstwo publiczno-prywatne. Jego istotą jest finansowanie zadań publicznych przy pomocy prywatnych środków finansowych, przez co pojawiają się szanse rozwoju strategicznych sektorów gospodarki, takich jak: ochrona zdrowia, energetyka czy szkolnictwo. Rozpoczęcie ery partnerstwa doprowadziło do zakończenia eiy zarządzania naukowo kontrolowanego1. Partnerstwo łączy w sobie możliwość pogodzenia interesu ogólnospołecznego z prywatnym. Taka kombinacja przynosi obydwu stronom korzyści, mimo że jak każde rozwiązanie posiada wady i zalety - zostały one przedstawione w tym opracowaniu. Ważną determinantą stymulującą rozwój PPP jest brak wystarczających środków finansowych w polskim sektorze ochrony zdrowia, wysoki stopień ryzyka, sytuacja polityczna i inne czynniki, o których szerzej w dalszej części artykułu. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści, jakie wynikają dla społeczeństwa ze współpracy między sektorem publicznym a prywatnym. Aby osiągnąć założony cel, przeprowadzono analizę literatury przedstawiającą dyskusję nad pojęciem PPP oraz dokonano prezentacji studium przypadku sektora ochrony zdrowia.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 2. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Seria: Monografie i Opracowania nr 566, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 3. Cieślak R., Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia, "Medical Maestro Magazine", Vol. 2, s. 149-296, http://medicalmaestro.pl (dostęp: 7.05.2016).
 4. Jaworzyńska M., Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa 2010.
 5. Książek E., Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 266.
 6. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa 2010.
 7. Lewandowska H., Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2010.
 8. Marcinowicz L., Grębowski R., Satysfakcja pacjentów w świetle polskich badań empirycznych - próba wyjaśnienia zagadki wysokiego poziomu zadowolenia z opieki, "Polski Merkuriusz Lekarski" 2005, t. 17.
 9. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 10. Portal Wolters Kluwer, PPP szansą dla tynku ochrony zdrowia, http://www.zamo wienia-publiczne.lex.pl/czytai/-/artykul/ppp-szansa-dla-rynku-ochrony-zdrowia (dostęp: 7.05.2016).
 11. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, www.ppp.gov.pl (dostęp: 7.05.2016).
 12. Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Sektorze Ochrony Zdrowia, Warszawa, 2012, http://ppp.parp.gov.pl (dostęp: 5.05.2016).
 13. Stańdo-Górowska H., Kształtowanie wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno-ekonomiczny, "Nierówność Społeczna a Wzrost Gospodarczy" 2012, z. 26, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Rzeszowski.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 zpóźn. zm.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1420.
 16. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 101.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu