BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Specjalne Strefy Włączenia - wyzwania rozwojowe a interwencje w ramach RPO WZP 2014-2020
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 174-187, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Projekty rozwoju gospodarczego, Rozwój regionalny, Dotacje, Konferencja naukowa
Economic development project, Regional development, Subsidies, Scientific conference
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Nowy okres programowania (2014-2020) wymagał od państw członkowskich Unii Europejskiej opracowania nowych strategii rozwoju i związanych z nimi programów operacyjnych, a nowe wytyczne dotyczące pomocy regionalnej wymagały przedłożenia i przyjęcia nowych map pomocy regionalnej oraz związanych z nimi systemów pomocy. Europejskie wsparcie dla lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych ma znaczenie absolutnie podstawowe w kontekście nie tylko osiągania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ale także ochrony spójności społecznej i terytorialnej. Nowa polityka regionalna na lata 2014-2020 przyjęta przez kraje Unii Europejskiej kładzie nacisk na inne niż dotychczas funkcje i zadania. Najważniejszym wyzwaniem dla polityki rozwoju staje się budowanie przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjności oraz kapitale intelektualnym i społecznym, przy wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionów. Jest jednocześnie prawie pewne, że dotychczasowy model UE, w którym kraje bogatsze szczodrze dzielą się swoimi zasobami z krajami biedniejszymi, będzie powoli wygasał, a napływ środków publicznych będzie po 2020 r. mniejszy niż dotychczas. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cullen B.T., Pretes M., The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science, "The Social Science Journal" 2000, Vol. 37, No. 2.
 2. Florida R., Toward the Learning Region, "Futures" 1995, Vol. 27, No. 5.
 3. Kozak M.W., Rewitalizacja w praktyce polityki spójności, "Problemy Rozwoju Miast" 2014, nr 11/2.
 4. Kryk B., Skubiak B., Tworzenie potencjału rozwojowego obszarów problemowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, artykuł oddany do druku w "Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu".
 5. Kryk B., Skubiak B., The Necessity of Formulating Sustainable Regional Policy in Problem Areas on the Example of West Pomeranian Province in Poland, "Transformations in Business & Economics" 2015, Vol. 14, No. 3C (36C).
 6. Leimgruber W., Marginality and Marginal Regions: Problems of Definition [w:] Chang-Yi (red.), Marginality and Development Issues in Marginal Regions. Proceedings of Study Group on Development Issues in Marginal Regions, IGU, Taipei 1994.
 7. Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetaiy Economics" 1988, Vol. 22, Issue 1.
 8. Mapa dotacji, http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=l 6&powiat=&fundusz=&program=&dzialanie=&beneficjent=&tytul=&lata=2007&zakonczone=on&sektor-45 (dostęp: 31.05.2016).
 9. Mehretu A., Mutambirwa Ch., Mutambirwa J., The Plight of Women in the Margins of Rural Life in Africa: the Case of Zimbabwe [w:] H. Jussila, R. Majoral, F. Delgado- Cravidao (red.), Globalization and Marginality in Geographical Space: Political, Economic and Social Issues of Development in the New Millennium, Ashgate, Aldershot 2001.
 10. Merton R.K., Succession of Goals [w:] D.L. Sills, R.K. Merton (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 11, The Macmillan Co. & The Free Press, New York 1998.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Raport strategiczny 2012. Strat20I2.pl, Warszawa 2012.
 12. Nelson R.R., Phelps E.S., Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth, "The American Economic Review" 1966, Vol. 56, No. 1/2.
 13. Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy> i wzrost zatrudnienia, http://ec.europa.eu/inforegio (dostęp: 30.05.2016).
 14. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 15. Pylak K., Wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego. Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych, Politechnika Lubelska, Lublin 2013.
 16. Sommers L.M., Mehretu A., Piggozi B.W., Globalization and Economic Marginalization: North - South Differences [w:] H. Jussila, R. Majoral, F. Delgado-Cravidao (red.), Globalization and Marginality in Geographical Space: Political, Economic and Social Issues of Development in the New Millennium, Ashgate, Aldershot 2001.
 17. Szablon Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem; Umowa Partnerstwa.; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady LIE dotyczące perspektywy 2014-2020 dostępne na stronie: http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014 2020/strony/start.aspx (dostęp: 30.05.2016).
 18. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Szczecin 2015.
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego, Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych, Szczecin 2014.
 20. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Dz.U. z 2008 r., nr 216, poz. 1370.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu