BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Mielnicki Marek (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Romański Leszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Komarnicki Piotr (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Impact of the Irrigation Dose Amount on the Wheat Yield
Wpływ wielkości dawki nawadniania na plon pszenicy
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 2 (162), s. 33-47, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja zboża, Zboża, Eksploatacja, Nawadnianie
Agriculture, Corn productions, Corn, Exploitation, Irrigation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę wpływu wielkości dawki nawadniania na plon pszenicy ozimej Bystra, która jest rekomendowana do uprawy w Polsce. Jest odmianą pszenicy niskopiennej o wysokim plonowaniu. Do nawadniania użyto deszczowni szpulowej wyposażonej w komputer do sterowania parametrami jej pracy, którą zasilano wodą ze stawu. Badania przeprowadzono na pięciu poletkach, na których stosowano cztery dawki nawadniania: 15, 20, 25, 30 mm. Zmiana pogody podczas badań w maju i czerwcu spowodowała konieczność czterokrotnego nawadnianie pola. W czasie badań mierzono wielkość dawki irygacji za pomocą deszczomierzy na każdym z badanych poletek w pięciu punktach pomiarowych. Jedno z poletek było poletkiem kontrolnym, które nie było nawadniane. W czasie zbioru dokonano charakterystyki badanej pszenicy. Badania dowiodły, że wielkość dawki nawadniania ma wpływ na plon pszenicy. Plon ziarna między poletkiem kontrolnym, a poletkiem o największej dawce nawadniania wzrósł 2-krotnie. Dodatkowo dokonano analizy kosztów poniesionych w trakcie deszczowania.(abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of the impact of irrigation dose on the winter wheat Bystra yield, which is recommended for cultivation in Poland. It is a low-growing high-yield wheat cultivar. A reel sprinkler equipped with a computer for control of parameters of its operation, which was supplied with pond water was used for irrigation. Test were carried out on five fields, where four irrigation doses were used: 15, 20, 25, 30 mm. A change of weather during research in May and June caused the need to irrigate a field four times. During research, the size of the irrigation dose was measured with rain gauges on each of the investigated fields in five measurement points. One of the fields was a control field, which was not irrigated. The investigated wheat was characterized during harvesting. Research proved that the size of the irrigation dose influences the wheat yield. The grain yield between a control field and a field with the highest irrigation dose increased by twofold. Moreover, analysis of costs incurred during sprinkling were analysed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarniakowska, M. (2008). Legalne nawadnianie. Farmer, 13, 40-42.
 2. Jeznach, J. (2009). Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 83-94.
 3. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; Ministerstwo Środowiska, (2010). Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Załącznik 1 do Projektu Polityki wodnej państwa 2030, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 4. Lisowski, A. (2011). Deszczownie i nawadnianie. Wiadomości Rolnicze Polska, 4(77), 28.
 5. Łabędzki, L. (2016). Agroklimatyczne uwarunkowania potrzeb melioracji nawadniających. Inżynieria Ekologiczna, 47, 199-204.
 6. Mielnicki, M. (2015). Projekt deszczowni do nawadniania pól uprawnych. Praca inżynierska wykonana w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016, M.P. 2015, nr 0, poz. 815.
 8. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne).
 9. Treder, W. (2011). Najnowsze badania i rozwiązania techniczne stosowane w nawadnianiu roślin. Ekspertyza, AgEngPol, Skierniewice. Maszynopis.
 10. Żarski, J. (2009). Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 29-42.
 11. Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierak-Tomaszewska, R. (2011). Potrzeby i efekty nawadniania ziemniaka na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 175-182.
 12. Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R., Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2013). Prognozowa-nie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2185-2203.
 13. http://www.portalhodowcy.pl
 14. http://www.nawadnianie.inhort.pl
 15. http://www.mapy.geoportal.gov.pl
 16. http://www.imgw.pl
 17. http://www.eldom.eu
 18. http://www.nafta.wnp.pl
 19. http://www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu