BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ładysz Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Polewiak Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Planowanie partycypacyjne rozmieszczenia elektrowni wiatrowych na przykładzie powiatu wieluńskiego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 196-212, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Elektrownie wiatrowe, Rozwój regionalny, Projekty inwestycyjne, Konferencja naukowa
Windfarms, Regional development, Investment project, Scientific conference
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Powiat wieluński
Abstrakt
Energetyka wiatrowa odgrywa znaczącą rolę w wytwarzaniu tzw. "czystej", "zielonej" lub "ekologicznej" energii. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania samorządów gminnych pozyskiwaniem energii z wiatru. Ogólnie pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych uznaje się za mniej uciążliwe, niż pozyskiwanie energii metodami konwencjonalnymi. Jednak budowa i eksploatacja elektrowni wiatrowych wiąże się z negatywnymi efektami zewnętrznymi, m.in. uciążliwościami dla człowieka i środowiska naturalnego. Wybór najkorzystniejszych miejsc dla lokalizacji elektrowni wiatrowych może zminimalizować straty wynikające z ich negatywnego oddziaływania. Najkorzystniejsza lokalizacja takich inwestycji powinna także uwzględniać interesy społeczności lokalnych. Jak zauważa H. Brandenburg3, władze samorządowe przed podjęciem decyzji o realizacji danego projektu powinny przeprowadzić szerokie konsultacje ze wszystkimi aktorami rozwoju lokalnego, ponieważ brak akceptacji z ich strony może być przyczyną niepowodzenia projektu. Powiat wieluński posiada korzystne warunki rozwoju aeroenergetyki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (dostęp: 22.12.2015).
 2. Barzyk G., Grunwald A., Własna elektrownia wiatrowa, http://www.darvin.eu/aip_5-l.html (dostęp: 4.11.2015).
 3. Brandenburg H., Projekt badawczy pt. "Sukces projektu publicznego i jego uwarunkowania" - wyniki studiów literaturowych i program realizacji projektu [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 4. Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, raport końcowy zamówiony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonany przez Instytut OZE sp. z o.o., Kielce 2013.
 5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, część druga -jesień, zima, Warszawa 2013.
 6. Jankowska A., Siczek A., Jasińska D., Korzyści z budowania elektrowni wiatrowych oraz opłacalność tego przedsięwzięcia, http://www.gumienny.edu.pl/projekty/ energia_odnawialna/elektrownie%20wiatrowe.pdf (dostęp: 4.11.2015).
 7. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 706.
 8. Portal Agroenergetyka.pl, http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=102 (dostęp: 4.12.2015).
 9. Biuro ekspertyz elektromagnetycznych, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Wieluń 2004-2020, Łódź, marzec 2004 r.
 10. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie siłowni wiatrowych w gminie Pątnów (maszynopis w posiadaniu autorów).
 11. RDOS, Rejestr form ochrony przyrody, www.rdos.lodz.pl (dostęp: 11.09.2015).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektromagnetycznego, Dz.U. nr 93, poz. 623.
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. z 2008 r., nr 120, poz. 826.
 14. Serwis informacyjny energetycznej spółki inwestycyjnej Power4Power, http://windnet. pl/symulacja (dostęp: 4.11.2015).
 15. Stryjecki M., Mielniczuk K., Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej, GDOŚ, Warszawa 2011 r., http://www.gdos.gov.pl/ files/artykuly/5434/Wytyczne wzakrcsie prognozowania oddziaływań na środo wisko_farm_wiatrowych.pdf (dostęp: 1.04.2016).
 16. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchlas, przyjęte na podstawie uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Wierzchlas z 23 sierpnia 2012 r.
 17. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnożyły, załącznik do uchwały nr XXV/104/2012 Rady Gminy Czarnożyły z 16 października 2012 r.
 18. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała, załącznik Nr XXXII/398/13 RM w Wieluniu z dnia 12 września 2012 r.
 19. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek, przyjęta uchwałą Nr XIII/87/2011 r. Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 grudnia 2011 r.
 20. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieluń, załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/398/13 RM w Wieluniu z dnia 12 września 2013 r.
 21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.
 23. WBU, Aktualizacja Studium Przestrzennych Uwarunkowań Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim 2011, Wrocław, grudzień 2011.
 24. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., II SA/Bk 371/13.
 25. Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014-2020, załącznik do Uchwały nr XL/269/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu