BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałązka Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Tytuł
Tourism in Kampinos National Park in the Opinion of Visitors
Turystyka w Kampinoskim Parku Narodowym w opinii odwiedzających
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 28-38, rys., bibliogr. 11 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Badania ankietowe, Badanie opinii, Wyniki badań
Tourism, Recreation, Questionnaire survey, Opinion research, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83, Z32
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Kampinoski Park Narodowy
Kampinos National Park
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: W artykule dokonano analizy badań przeprowadzonych wśród odwiedzających Kampinoski Park Narodowy m.in. w celu poznania opinii na temat najczęściej uprawianych form aktywności turystyczno-rekreacyjnej, a także poznania oczekiwań odwiedzających względem zarządzających obszarem chronionym w kwestii przygotowania Parku do udostępniania turystyczno-rekreacyjnego.
Materiały i metody: Badania zrealizowano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety jako narzędzia badań. Grupę badaną stanowiły osoby odwiedzające Kampinoski Park Narodowy.
Wyniki: Dla odwiedzających tereny Parku stanowią idealne miejsce do uprawiania głównie turystyki pieszej oraz rekreacyjnej jazdy na rowerze. Park odgrywa znaczącą rolę przede wszystkim w turystyce i rekreacji o charakterze weekendowym, stanowiąc miejsce koncentracji kilkugodzinnych spacerów czy pobytów mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Wnioski: Badania pokazały, że Kampinoski PN jest jednym z lepiej przystosowanych polskich parków narodowych do uprawiania turystyki i rekreacji, o czym świadczy m.in. jedna z gęstszych sieci szlaków turystycznych w kraju i bogata oferta dydaktyczno-przyrodnicza. W świetle przeprowadzonych badań można uznać, że tereny Kampinoskiego PN są dobrze przystosowane do uprawiania różnych form aktywności turystyczno-rekreacyjnej, a główne oczekiwania odwiedzających koncentrują się na odpowiednim dbaniu o środowisko przyrodnicze oraz rozwoju drobnego biznesu prowadzonego przez społeczność lokalną. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: This article analyses a survey of visitors in Kampinos National Park (henceforth also called Kampinos NP) in order to, among others, explore opinions on the most widely cultivated forms of tourist and recreational activity, as well as to learn about the expectations of visitors with regard to the management of the protected area in connection with the preparation of Park to ensure its accessibility for tourist and recreational purposes.
Materials and methods: The study was carried out by the means of the diagnostic survey method, using a questionnaire as an instrument of research. The study group consisted of people visiting Kampinos NP.
Results: For visitors, the Park terrain is an ideal place to practice mainly hiking or walking tours and recreational cycling. The park plays a significant role in primarily weekend tourism and recreation, providing a venue for recreational stays and several-hour walks taken by Warsaw agglomeration residents.
Conclusions: The research showed that Kampinos NP is one of the best Polish national parks with regard to adaptations for tourism and recreation, as evidenced by one of the densest networks of hiking trails in the country and a wide offer range in terms of natural history and education. In the light of the conducted surveys it can be concluded that the areas of Kampinos NP are well suited for a variety of active tourism and recreation, and the main expectations of visitors focus on appropriate care for the natural environment and small business development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gałązka M. (2008), Aktywność turystyczna mieszkańców Warszawy w polskich parkach narodowych, W: W. Siwiński, R. Dawid, E. Mucha-Szajek (red.), Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań, s. 199-210.
 2. GUS (1990), Raport o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska 1990. GUS, Warszawa.
 3. GUS (1998), Ochrona Środowiska 1998. GUS, Warszawa.
 4. GUS (2015), Ochrona Środowiska 2015. GUS, Warszawa.
 5. Herz L. (2003), Turystyka w Kampinoskim Parku Narodowym, W: R. Andrzejewski (red.), Kampinoski Park Narodowy. t. 2, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 173-199.
 6. Markowski M., Okołów G. (2009), Działalność Kampinoskiego Parku Narodowego i oferta dla społeczeństwa. Materiały z konferencji popularno-naukowej nt. "50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego - funkcje oraz znaczenie w środowisku przyrodniczym i społecznym", Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 43-47.
 7. Misiak J. (2009), Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego. Materiały z konferencji popularno-naukowej nt. "50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego - funkcje oraz znaczenie w środowisku przyrodniczym i społecznym". Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 19-24.
 8. Okołów G. (2003), Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym, W: R. Andrzejewski (red.), Kampinoski Park Narodowy. t. 2, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, s. 161-171.
 9. Osiński A. (2002), Turystyka w Kampinoskim Parku Narodowym, W: J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 239-246.
 10. Partyka J. (2010), Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, s. 252-263.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. , nr 229, poz. 2313).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu