BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chabiera Joanna (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Tytuł
Na uboczu? Zarządzanie ruchem turystycznym w Radrużu - planowanie działań rozwojowych przez właściciela zabytku i gospodarzy gminy
Off the beaten track? Tourism Traffic Management in Radruż - Planning Development Activities by Both the Owner of Monument and the Municipality
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 171-183, bibliogr. s. 182-183
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Zarządzanie turystyką, Turystyka kulturowa, Turystyka religijna
Tourist movement, Tourism management, Cultural tourism, Religious tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Radruż, Roztocze
Roztocze Region
Abstrakt
Wpisanie cerkwi św. Paraskewy na listę światowego dziedzictwa UNESCO spowodowało zwiększenie ruchu turystycznego w Radrużu, małej roztoczańskiej wsi. Właściciel obiektu, lubaczowskie Muzeum Kresów, wraz z gminą Horyniec - Zdrój (gospodarzem terenu) prowadzą działania związane z przystosowaniem obiektu do wymogów nowej sytuacji. Jednocześnie Muzeum realizuje w okolicach inne działania, związane z zachowaniem lokalnego dziedzictwa i jego promocją. Oznacza to nie tylko działalność na rzecz rozwoju turystyki kulturowej, ale także edukację lokalnej społeczności. Muzeum współpracuje z miejscowym samorządem, ale działania prowadzi na poziomie powiatu i regionu. Dlatego cerkiew i wieś zostają wpisane w sieć produktów turystycznych dostępnych na Roztoczu, związanych z turystyką kulturową opartą o zabytki drewnianej architektury, zwłaszcza sakralnej, oraz o dziedzictwo niematerialne i przyrodnicze. Ani wieś, ani gmina nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić odpowiednich działań. Zintegrowanie działań różnych instytucji pozwala na aktywne planowanie rozwoju i reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość. (abstrakt oryginalny)

Inscription of the St. Paraskeva Tserkva in the UNESCO World Heritage List resulted in increase of the tourist folks in Radruż, little village in Roztocze region. The owner of the site, Eastern Borderlands Museum in Lubaczów, along with Horyniec -Zdrój municipality (self government of the area), are running activities of the site adaptation to the requirements of the new situation. Simultaneously, the Museum runs other activties in this region, in order to save the local heritage and to promote it. The goal is not only the cultural tourism development, but also inhabitants education. Museum cooperates with local self government, but its work is of county and region level. Thus, the tserkva and the village are inscribed in the regional net of touristic products available in Roztocze, and linked to the cultural tourism based on Woodem architecture monuments, mostly sacral, and on intangible and natural heritage. Neither the village, nor the municipality are able to run proper activities by themselves only. Integrated approach and common activities of several institutions allows an active planning of development and proper reaction to the changing reality. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chabiera A., Kozioł A., Skaldawski B. (red.), 2016, Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
  2. Czuba M., 2013, Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa, s. 43 - 45
  3. Dziedzic E. (red.), 2015, Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, s. 65 - 80
  4. Kozioł A., Einen A., 2016, Znaczenie dziedzictwa kulturowego - polsko-norweskie badanie społeczne, [w:] A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski (red.), Dziedzictwo obok Mnie - inspiracje do działań lokalnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, s. 27 - 31
  5. Krukowska - Bania B., 2016, Czy biznes to bajka? Wyzwania dla przedsiębiorców, wyzwania wobec zabytków, [w:] A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski (red.), Dziedzictwo obok Mnie - inspiracje do działań lokalnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, s. 60 - 61
  6. Makara S., Woch B., 2008, Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnieńskie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów
  7. Meyer B., 2010, Aktywność samorządu lokalnego jako element, potencjału turystycznego na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Zeszyty naukowe nr 590, Ekonomiczne problemy usług nr 52, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 23 - 32
  8. Novy J., 2016, The selling (out) of Berlin and the de- and re-politicization of urban tourism in Europe's 'Capital of Cool', [in:] C. Colomb, J. Novy (ed.) Protest and Resistance in the Tourist City. Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility, Routledge, Abingdon, s. 52 - 72
  9. Strategia promocji i rozwoju gminy Horyniec - Zdrój na lata 2015 - 2020, Horyniec - Zdrój 2015
  10. Apetyt na region. Podkarpackie. Ogólnopolskie badania opinii publicznej, 2013, CityBell Consulting dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu