BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Janusz Leszek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
The Activity of Agritourism Farms in Podlaskie Voivodeship in the Opinions of Their Owners
Działalność gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim w opinii ich właścicieli
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 39-49, rys., bibliogr. 13 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Badania ankietowe, Wyniki badań
Agrotourism, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z32
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była analiza i ocena działalności gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim przeprowadzona pod kątem ich struktury i funkcjonowania na rynku oraz możliwości korzystania z istniejącego w regionie systemu wsparcia doradczo - finansowego.
Materiały i metody: Badania miały charakter ankietowy, wykonano je w drugiej połowie 2014 roku na próbie 120 gospodarstw agroturystycznych, stanowiących ponad 13% wszystkich podmiotów znajdujących się w województwie podlaskim.
Wyniki: Większość gospodarstw agroturystycznych na obszarze województwa podlaskiego to takie, których powierzchnia nie przekracza 5 hektarów. Nastawione są one na przyjęcie gości indywidualnych oraz rodzin z małymi dziećmi. Przeważająca część właścicieli gospodarstw nie ma odpowiedniego doświadczenia w świadczeniu usług agroturystycznych. Działalność agroturystyczna gospodarstw opiera się głównie na kapitale własnym.
Wnioski: Lepsza edukacja i pełniejsze informacje o możliwościach i sposobach zdobywania środków wsparcia finansowego wydają się być kluczem do bardziej dynamicznego i efektywnego rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The purpose of this study was to analyse and evaluate the operation of argritourism farms in Podlaskie Voivodeship (voivodeship is an equivalent of province in Polish administration), conducted with regard to their structure and market functioning, and the possibility of using the advisory and financial support existing in the region.
Materials and methods: The research had a survey form and was conducted in the second half of 2014 on a sample of 120 agritourism farms, which constitutes more than 13% of all entities in Podlaskie Voivodeship.
Results: Most of the agritourism farms in the Podlaskie Voivodeship are ones that do not exceed the area of 5 hectares. They are focused on hosting individual guests and families with little children. The majority of farm owners do not have adequate experience in providing agritourism services. The activity of agritourism farms is based primarily on the proprietary capital.
Conclusions: Better education and more complete information about the possibilities and ways of obtaining financial support seem to be the key to a more dynamic and efficient development of agritourism in the rural areas of Podlaskie Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarkowska J. (2016), Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim zarejestrowanych do końca 2015 r., Dane PODR w Szepietowie z dnia 19.12.2016 r.
 2. Flanigan S., Blackstock K., Hunter C. (2014), Agritourism from the Perspective of Providers and Visitors: a Typology-based Study. Tourism Management, t. 40, s. 394-405.
 3. Jalinik M., Ziółkowski R. (2007), Agroturystyka stan i perspektywy rozwoju. Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania, Białystok.
 4. Jęczmyk A. (2015), Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 143-154.
 5. Otłowska A., Buks J., Chmieliński P., Sikorska A. (2006), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich-stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 6. Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce (2014) (oprac. pod kier. I. Majewskiej). Nałęczów, www.slowiniec.pl/Kategoryzacja-ver.8.0.pdf, (data dostępu: 29.08.2016).
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Sala S. (2015), Wpływ procesów globalizacji na innowacje w agroturystyce, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 34-48.
 9. Sikora J. (2016), Edukacja w agroturystyce, W: A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Tom I, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka Wiejska. Nauka - Edukacja - Praktyka, 9-10 czerwca 2016 r., Poznań, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., s. 9-18.
 10. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K. (2010), Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 39-57.
 11. Targalski J. (2008), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
 13. Zawadka J. (2015), Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Tom CLXIII, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 279-289.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu