BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Zygmunt (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Maciąg Justyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych
The Possibility of the Employing of ISO 18065:2015 Standard for Quality Management of Tourist Services in the Polish Cultural Parks
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 1, s. 184-201, rys., tab., netogr., bibliogr. s. 199-200
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Wdrażanie systemu ISO, Turystyka kulturowa
Quality management, Implementation of ISO quality system, Cultural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Norma ISO 18065:2015 (Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities - Requirements) dotyczy turystyki i usług z nią powiązanych w obszarach chronionej przyrody, może jednak z powodzeniem znaleźć zastosowanie w zarządzaniu parkami kulturowymi. Model zarządzania zaproponowany w normie stawia określone wymagania wobec miejsc chronionych w zakresie planu użytkowania publicznego obszaru, (w tym pracowników), realizacji usług (dostęp i recepcja, informacje, edukacja przyrodnicza i interpretacja, rezerwacje i zarządzanie reklamacjami), różnych udogodnień, outosurcingu, bezpieczeństwa, zarządzania odpadami, sprzątanie, utrzymania. W artykule autorzy opisują normę oraz wskazują na możliwości stworzenia skutecznych modeli zarządzania jakością produktów turystycznych w polskich parkach kulturowych. Traktując park kulturowy jako szersza formę ochrony dziedzictwa niż uznanie za zabytek wskazano na problemy ich tworzenia i funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

The ISO 18065:2015 standard (Tourism and related services -Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities -Requirements) applies to tourism and services associated with them in the areas of protected nature, however, can successfully be used in the management of cultural parks. The management model proposed in the standard sets specific requirements for sites protected in terms of the plan used in the public area (including employees), service delivery (access and reception, information, environmental education and interpretation, reservations and management of complaints), various facilities, out-sourcing, security , waste management, cleaning and maintenance. In the article the authors describe the norm and indicates the capacity to create successful models of quality management of tourism products in the Polish cultural parks. Treating the cultural park as a wider form of heritage protection than the recognition as a monument pointed out the problems of their creation and functioning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko R., Kotowski R., 2010, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność. Muzeum Narodowe w Kielcach
 2. Borrie W., Freimund W., Davenport M., Manning R., 2001, Crossing Methodological Boundaries: Assessing Visitor Motivations and Support for Management Actions at Yellowstone National Park Using Quantitative and Qualitative Research Approaches. Managing Recreational Use. The George Wright Forum 18(3): 72-84
 3. Gajdzik B., 2008, Zintegrowane zarządzanie. "Problemy Jakości" 2008, nr 7
 4. Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN Warszawa
 5. Gryszel P., 2004, Działania Lokalnej Organizacji turystycznej na rzecz kształtowania jakości produktu turystycznego regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki. Warszawa
 6. Hewison R., 1989, Heritage: an interpretation, [w:] D. L. Uzzell (red.), Heritage Interpretation: The natural and Built Environment, Belhaven, London
 7. Jaremen D.E., 2004, Jakość produktu turystycznego regionu, [w:] Koćwin L. (red.) Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław
 8. Crompton J.L., MacKay K.J., Fesenmaier D.R., 1991, Identifying Dimensions of Service Quality in Public Recreation. Journal of Park and Recreation Administration, 9(3)
 9. Kachniewska M., 2002, Zarzadzanie jakością usług turystycznych, Difin Warszawa
 10. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. Proksenia Kraków
 11. Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego - wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa nr 3
 12. Maciąg J., 2010, System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice
 13. Maciąg J., 2015, Jakość sieciowego produktu turystycznego - definiowanie, wymiary i cechy jakości. "Studia Ekonomiczne" - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 215, s. 40-57
 14. Middleton J., Thomas L., 2003, Guidelines for Management Planning of Protected Areas. World Commission on Protected Areas (WCPA). Best Practice Protected Area Guidelines Series No.10.IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK
 15. Molina-Castillo F. J., Manuera-Aleman J. L., Calantone R. J., 2011, Product Quality and New Product Performance: The Role of Network Externalities and Switching Cost. Journal of Product Innovation Management
 16. Myczkowski Z., (2007), Park kulturowy Jako forma obszarowej ochrony zabytków, "Ochrona zabytków" nr 2, www.kobidz.pl/idm,886,ochrona-zabytkow.html
 17. Panasiuk A., 2004, Jakość produktu turystycznego jako warunek kształtowania marki turystycznej regionu, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki. Warszawa
 18. Pedersen A., 2002, Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. UNESCO World Heritage Centre, 2002
 19. Łańcucki J. (red), 2006, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań
 20. Prentice R.C. 1993, Tourism and Heritage Attractions, Routledge, London
 21. Rapacz A., 2004, Znaczenie przywództwa w procesie kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Gremium Ekspertów Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa
 22. Sakowicz J., Miasto tkaczy w Zgierzu. Park kulturowy jako instrument ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego [on-line:] http://www.nid.pl/upload/iblock/d8b/d8bf9d0f03ce539d1a53fd5c4763621d.pdf
 23. Smertha J., Burski K., Utworzenie przez radę gminy parku kulturowego jako forma ochrony zabytków.[w:] Piotr Dobosz, Michał Adamus, Dominika Guzek, Anna Mazur (red.), Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie, Kraków 2015, s. 120-144
 24. Urbaniak M., 2006, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa
 25. Wasowicz E., 2004, Produkt turystyczny i jego jakość, [w:] Markowe produkty turystyczne. Panansiuk A. (red.) Praca zbiorowa, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 26. Zalasińska K., 2010 , Prawna ochrona zabytków w Polsce, Oficyna, Warszawa
 27. Zarzadzanie Światowym Dziedzictwem Kulturowym, 2013, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
 28. Zeidler K., 2007, Prawo ochrony dziedzictwa, Oficyna, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu