BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Concept of "Book Town" as an Innovative Way of Using Local Resources for Tourism Purposes
Koncepcja "miasta książek" jako innowacyjny sposób wykorzystania zasobów lokalnych na cele turystyczne
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 60-73, tab., bibliogr. 17 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Miasto, Atrakcyjność turystyczna, Rozwój miasta, Wizerunek miasta, Tożsamość miasta, Studium przypadku
City, Touristic attractiveness, City development, City image, Identity of the city, Case study
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z32
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Hay-on-Wye, Torup, Clunes, Paju
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie genezy oraz założeń koncepcji "miasta książek", uwarunkowań ich rozwoju oraz prezentacja różnych sposobów wykorzystania tej koncepcji w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej.
Materiały i metody: Pracę przygotowano na podstawie przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz metody studium przypadku. Prezentowane w artykule przykłady obejmują cztery "miasta książek", z różnych kontynentów (Hay-On-Way w Walii, Torup w Danii, Clunes w Australii oraz Paju w Korei Południowej).
Wyniki: Każde analizowane miasto ma unikalną tożsamość i swój własny pomysł na rozwój. Książka posłużyła za narzędzie budowy kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości (w szczególności w Torup) oraz kształtowania nowych destynacji turystycznych.
Wnioski: Koncepcja "miasta książek", która powstała w latach 60. XX w., nadal wzbudza zainteresowanie lokalnych społeczności oraz różnych grup odwiedzających, m.in. turystów, księgarzy, bibliofilów. Jej unikatowość polega na tym, że "miasto książek" oferuje nie tylko korzyści ekonomiczne lecz stanowi przede wszystkim narzędzie wszechstronnej interpretacji i ochrony lokalnej kultury. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: the aim of this paper is to present the origin and assumptions of the concept of "book towns", along with the conditions of its development and different ways of using this concept in shaping tourist attractiveness.
Materials and methods: this paper was prepared on the basis of domestic and foreign literature overview, as well as with the case study method. The examples presented in this article encompass four "book towns" from different continents (Hay-On-Wye in Wales, Torup in Denmark, Clunes in Australia and Paju in South Korea).
Results: each of the analysed towns has a unique identity and its own idea of development. A book served as a tool for building social capital, entrepreneurship development (particularly in Torup) and forming new tourist destinations.
Conclusions: the concept of "book town", which was created in the 60s of the twentieth century, still arouses the interest of local communities and various groups of visitors, including, among others, tourists, booksellers and bibliophiles. Its uniqueness lies in the fact that a "book town" offers not only economic benefits but is primarily a tool for comprehensive interpretation and protection of local culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczkowska K. (2009), Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej. Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 4, www.turystykakulturowa.org (data dostępu: 28.06.2016).
 2. Czapiewska G. (2012), Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 1, s. 109-123.
 3. Idziak W. (2009), Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodawanie jej wartości. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 12, s. 198-205.
 4. Idziak W. (2008), Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne. Wydawnictwo "Fundacja Wspomagania Wsi", Koszalin.
 5. Giorgi L. (2011), A celebration of the word and a stage for political debate: Literature festivals in Europe today. European Arts Festivals Strengthening cultural diversity. Studies and Reports, European Commission, s. 14, https://ec.europa.eu, (data dostępu: 28.06.2016).
 6. Gralak K., Sawicki B., (2005), Możliwości wykorzystania koncepcji "wiosek tematycznych" w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, W: B. Sawicki, J. Bergier (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. Wyd. PWSZ, Biała Podlaska, s. 268-273.
 7. Lane B. (2013), Industrial Heritage And Agri/Rural Tourism In Europe, A review of their development, socio- economic systems and future policy issues, Directorate-General For Internal Policies, Transport and Tourism, s. 29, www.europarl.europa.eu/ studies, (data dostępu: 28.06.2016).
 8. Landry Ch., Greene L., Matarasso F., Bianchini F. (1996), The art of regeneration. Urban Renewal through Cultural Activity, Comedia, London.
 9. Matthews A. (2007), Rural Development in the European Union: Issues and Objectives, www.tcd.ie (data dostępu: 06.2016).
 10. Portzline L. (2004), Bookstore Tourism: The Book Addict's Guide to Planning & Promoting Bookstore Road Trips for Bibliophiles & Other Bookshop Junkies. Bookshop Junkie Press, Harrisburg, www.larryportzline.com (data dostępu: 28.06.2016).
 11. Seaton A. V. (1999), Book towns as tourism developments in peripheral areas. International Journal of Tourism Research, nr 1, s. 392-394.
 12. www.dyssekilde.dk (data dostępu: 28.06.2016).
 13. www.torupbogby.dk (data dostępu: 28.06.2016).
 14. www.booktown.net (data dostępu: 28.06.2016).
 15. www.buecher-wiki.de (data dostępu: 28.06.2016).
 16. http://clunesbooktown.com.au (data dostępu: 28.06.2016).
 17. www.pajubookcity.org (data dostępu: 28.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu