BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janeczek Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 376 s., rys., tab., wykr. bibliogr. 326 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing, Moralność
Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing, Morality
Abstrakt
Celem poznawczym pracy jest identyfikacja uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na zakres orientacji społecznej w działalności marketingowej firm. Wśród czynników wewnętrznych, przedmiot dociekań koncentruje się wokół wpływu kapitału intelektualnego na wymiar etyczny marketingu, znajdujący swój wyraz w systemie deklarowanych wartości (wymiar formalny) oraz w rzeczywistych postawach menedżerów. Charakterystyka uwarunkowań zewnętrznych skupia się na weryfikacji roli procesów internacjonalizacji i globalizacji w ewolucji marketingu ku odpowiedzialności oraz wpływu interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem konsumenta, na realizację CSR w marketingu. Komplementarnym celem poznawczym jest próba weryfikacji zastosowania zasad i instrumentów CSR w procesie podejmowania decyzji w sytuacji dylematu etycznego, związanego z działaniami marketingowymi w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, komunikacji i relacji z interesariuszami. Celem aplikacyjnym pracy jest dostarczenie podstaw do realizowania w sposób odpowiedzialny efektywnego marketingu, opierającego się na synergii wielu różnych czynników i metod. Poprzez krytyczną analizę istniejących przekonań dotyczących obecności CSR w marketingu oraz ich weryfikację w odniesieniu do praktycznych zachowań badanych firm, autorka pragnie dojść do sformułowania zaleceń, które w przyszłości mogą zmienić lub wzmocnić w jakiś sposób istniejące praktyki przedsiębiorstw w tym obszarze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones - Irwin, Homewood, Illinois 1980.
 3. Antonowicz M., Problematyka marketingu relacji w sektorze transportu kolejowego - perspektywa nabywcy, dostawcy i interesariusze [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 4. Bajdak A., Preferencje nabywców instytucjonalnych - metody badania, Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 5. Banas S., Globalizacja, jej dotychczasowe skutki i prognozowany dalszy rozwój [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 6. Banyté J., Gadeikiene A., Corporate Social Responsibility as a Marketing Means in Lithuanian Business Practice, "Economics and Management" 2008, No. 13.
 7. Baranowska-Prokop E., Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie na rynku międzynarodowym - aspekty marketingowe [w:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. E. Duliniec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 8. Barcik A., Etyka w zarządzaniu biznesem, rozprawa habilitacyjna, Politechnika Łódzka, Bielsko-Biała 1999.
 9. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 10. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in verdate, nr 25.
 11. Bernacik M., CRM - kapitał wiedzy, kapital relacji, "Modern Marketing" 2001, nr 9 [za:] M.K. Nowakowski, M.L. Rzemieniak, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003.
 12. Bernaś B., Handel zagraniczny i usługi międzynarodowe, Książka Ekonomiczna AE, Wrocław 1995.
 13. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 14. Bhattacharya C.B., Koncepcja odpowiedzialności biznesu w marketingu [w:] Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N.C. Smith. G. Lenssen, Studio Emka, Warszawa 2009.
 15. Biały A., Na dobroci można zyskać, "Rzeczpospolita" z 07.11.2005 r.
 16. Bielski I., Współczesny marketing, Filozofia, strategie i instrumenty, Studio Emka, Warszawa 2006.
 17. Biznes ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, red. E. Lorek, Wydawnictwo UE, Katowice 2015.
 18. Biznes, prawo, etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 19. Bowen H., Social Responsibilities of the Businessman, Harper, New York 1953.
 20. Bowie N., Business Ethics, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, New York.
 21. Botsman R., Rogers R., What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York 2010.
 22. Brdulak A., CSR jako nowa koncepcja rozwoju firm [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 23. Brdulak H., Gołębiowski T., Idea zrównoważonego rozwoju [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 24. Brilman J., Herard J., Management. Conception et meilleures pratiques, Editions d'Organisation, Paris 2011.
 25. Brzeziński M., Proces uczenia się zmian, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 26. Brzustewicz P., Rola współpracy z interesariuszami w realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8.
 27. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 28. Budowanie związków z klientami na tynku business to business, red. O. Witczak, CeDeWu, Warszawa 2008.
 29. Budzyński W., Wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 2002.
 30. Bunge M., Treatise on Basic Philosophy, t. 8 Ethics, Reidel, Dordrecht 1988.
 31. Carroll A.B., Buchholz A., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, College Division South - Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio 1993.
 32. Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 33. Chappell T., Dusza biznesu, Studio Emka, Warszawa 1998.
 34. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 35. Chlipała P., Kapitał intelektualny a marketing [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 36. Chlipała P., Kierunki ewolucji współczesnego marketingu-wyniki badań eksperckich [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 37. Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 38. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 39. Chwistecka-Dudek H., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowanie. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. J. Rokity, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 40. Cioch Ł., Do good or feel good, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Trend, moda, naśladownictwo czy kolejny krok w stronę dojrzałej organizacji? [w:] Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze, przestrzeń społeczna, red. A. Czech, PTE, Katowice 2008.
 41. Clark J.M., The Changing Basis of Economic Responsibility, "Journal of Political Economy", 1916, Vol. 24, No. 3.
 42. Copeland P.T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 43. Corporate Social Responsibility (CSR) and Ethics, Copyright of Managing Coiporate Reputation, The Poperty of Thorogood Publishing Ltd.
 44. Cumming J.F., Bettidge N., Toyne P., Responding to Global Business and Transformation for FTSE 350 Companies, "Corporate Governance" 2005, Vol. 5, No. 3.
 45. Cyrson E., Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 46. Czubała A., Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" czerwiec 2013, t. 22, nr 1.
 47. Czubała A., Marketingowe instrumenty budowania wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009.
 48. Czubała A., Przesłanki rozwoju i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw komercyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2009, nr 804.
 49. Czubała A., Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów [w:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE, Warszawa 2010.
 50. Ćwik N., Młodzi konsumenci o CSR - prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez Gemius SA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Artykuły FOB, 19.08.2010.
 51. Dancy J., Etyka obowiązków prima facie [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 52. De George R.T., Business Ethics, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 53. Dembiński P., Nowa gospodarka globalna. Formy współzależności, "Znak" 2003, nr 4.
 54. Dietl J., Marketing, PWN, Warszawa 1985.
 55. Dobiegała-Korona B., Istota i pomiar wartości klienta [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegala-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 56. Dolęgowski T., Od etyki gospodarczej i etyki biznesu do Corporate Social Responsibility i koncepcji rozwoju zrównoważonego [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 57. Douglas S.P., Craig C.S., Global Marketing Strategy, McGraw-Hill, New York 1995.
 58. Downie R., Roles and Values: An Introduction to Social Ethics, Methuen, London 1971.
 59. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 60. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 61. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Wydawnictwo AE, Kraków, Warszawa 1992.
 62. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 63. Drucker P.F., W kierunku organizacji nowego typu [w:] Organizacja przyszłości, red. F, Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 64. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 65. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 66. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, wyd. II uzup., PWE, Warszawa 2009.
 67. Durozoi G., Roussel A., Filozofia Słownik. Pojęcia, powstanie, problemy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 68. Dusiński A., Zasady etycznego postępowania [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 69. Dyer J.H., Effective Interfirm Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximize Transaction Value, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 70. Dylewicz R.B., Mankamenty tradycyjnych wskaźników w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 71. Dylus A., Solidarność w warunkach globalizacji, "Znak" 2003, nr 4.
 72. Dymowski J., Szymańska M., CSR, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport Specjalny, "Brief' 2009, nr 2.
 73. Eboh M.P., Philosophy, Dialogue and Universalism [w:] Filozofia. Dialog. Uniwersalizm, red. J.L. Krakowiak, W. Lorenc, A. Miś, Scholar, Warszawa 2001.
 74. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 75. Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, N. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 76. Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.
 77. Elms H., Brammer S., Harris J.D., Phillips R.A., New Directions in Strategie Management and Business, "Ethics Quarterly" July 2010, Vol. 20.
 78. Encyklopedia Gazety Wyborczej, oprac. przez PWN, Mediasat Poland, Kraków 2005.
 79. Etyka biznesu po Enronie, red. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005.
 80. Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 81. Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych - inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN &WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 82. Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan, J. Sójka, "W drodze", Poznań 1997.
 83. Farmer R.N., Would You Want Your Daughter to Marry a Marketing Man?, "Journal of Marketing" 1967, Vol. 31.
 84. Filek J., Jeśli biznesem biznesu jest biznes, "Tygodnik Powszechny" 24.04.2005.
 85. Filek J., Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego [w:] Biznes, prawo, etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 86. Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
 87. Filipek J., Reputacja tworzy kapitał firmy, "Forum Odpowiedzialnego Biznesu" 2002, nr 2.
 88. Filutkowska K., Etyka zawodowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2009.
 89. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 90. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, wyd. 2., Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 91. Frąckiewicz E., Zmiana pozycji tynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa, Odpowiedzialny biznes w Polsce, Raport 2005.
 92. Frąckiewicz E., Rudawska E., Analiza informacji o klientach jako podstawa procesu zarządzania relacjami z klientami, "Marketing i Rynek" 2005, nr 7.
 93. Frąckiewicz E., Rudawska E., CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 94. Friedman M., Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan, J. Sójka, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 1997.
 95. Friedman A.L., Miles S., Stakeholder. Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2006.
 96. Gableta M., Potencjał pracy i jego znaczenie. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 97. Galata S., Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, perspektywy, Difin, Warszawa 2006.
 98. Gasparski W., Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzenie i stosowanie, "Annales. Etyka. Gospodarka" 2000, Vol. 3, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
 99. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski Cz., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych [w:] Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN &WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 100. Gellert G., Nowak C., Zespól, GWP, Gdańsk 2008.
 101. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 102. Geuns O. van i in., Marketing międzynarodowy i handel zagraniczny, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin 1993.
 103. Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Baliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 104. Gołębiowski T., Marketing wartości na rynku i instytucjonalnym [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, N. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 105. Goodin R.E., Użyteczność i dobro [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 106. Goodpaster K.E., Matthews J.B., Czy osoba prawna może mieć świadomość? [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Onepress, Gliwice 1997.
 107. Gonciarski W., Gospodarka cyfrowa - powstanie i etapy rozwoju [w:] Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, red. W. Gonciarski, WAT, Warszawa 2010.
 108. Gregor B., Gregorczyk M., Pomiar w zarządzaniu relacjami z klientem [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 109. Greszta M., Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju, "Odpowiedzialny Biznes" 2009, "Harvard Business Review Polska" 2009, nr 3.
 110. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 111. Grimshaw J., Czy istnieje etyka kobiet [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 112. Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005.
 113. Gupta S., Pirsch J., The Company - Cause - Customer Fit Decision in Cause - Related Marketing, "Journal of Consumer Marketing" 2006, No. 23.
 114. Gwiazda A., Etyczny menedżer, "Manager" 2002, nr 10.
 115. Gwiazda A,, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, t. 1, Wydawnicto A. Marszałek, Toruń 1998.
 116. Haber L.H., Działania przedsiębiorcze w biznesie, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1996, nr 1.
 117. Hajdas M., Tożsamość marki korporacyjnej a wybór idei w marketingu zaangażowanym, "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 3(137).
 118. Hackley Ch., Marketing. A Critical Introduction, Sage Publications, London 2009.
 119. Hamel G., Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania, "Harvard Business Review", maj 2009.
 120. Hartley R.F., Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, Helion, Gliwice 2004.
 121. Hentze L, Personalwirtschaftslehre, Paul Hampt Berne, Stuttgart 1989.
 122. Hereźniak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w perspektywie zarządzania marką - dlaczego warto uczynić z etyki fundament biznesu? [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 123. Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników, GWP, Gdańsk 2008.
 124. Hoffmann F., Erfassung, Bewertung und Gestaltung von Unternehmungskulturen, "ZFO" 1989, nr 3.
 125. Hofstede G., Kul tuty i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 126. Hooley G.J., Piercy N.V., Nicoulaud B., Marketing Strategy and Compétitive Positioning, FT Prentice Hall, Harlow 2008.
 127. Informatyka ekonomiczna, red. E. Niedzielska, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 128. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnicto Literackie, Kraków 2009.
 129. Ingber D.E., Architektura Życia, 1, "Świat Nauki", marzec 1998.
 130. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 131. Jackson J., Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 132. Jain S.C., International Marketing Management, PWS Kent, Publ., Boston 1987.
 133. Jan Paweł II, Przemówienie pt.: Globalizacja będzie tym, co uczynią z niej ludzie, "Więź" 2001, nr 10.
 134. Janeczek U., Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing relacji [w:] Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania, red. M. Mitręga, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe" 2014, nr 182, UE, Katowice.
 135. Janeczek U., Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w marketingu międzynarodowym - wybrane zagadnienia [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki, IV Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010.
 136. Janeczek U., Koszty konfliktów etycznych w kontekście społeczne odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, red. M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
 137. Janeczek U., Nowe media w komunikacji marketingowej a koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2015, nr 8.
 138. Janeczek U., Wpływ zachowań nabywczych konsumentów na zmiany zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności [w:] Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 15.
 139. Janeczek U., Janeczek Z., Koncepcja społecznej odpowiedzialności a proces internacjonalizacji i globalizacji [w:] Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie, red. M. Kopias, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2014.
 140. Jarmołowicz W., Kościński M., Menedżerowie - ich rola i pozycja we współczesnej gospodarce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2004, z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/03_Jarmolowicz_Koscinski.pdf.
 141. Jasiakiewicz M., Oczachowski M., Soroka J.M., Menedżer-przywódca w organizacji gospodarczej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
 142. Jaworowska-Obłój Z., Obłój K., Budowa efektywnej konfiguracji społecznej firmy, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 3.
 143. Jędralska K., Żabiński L., Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji rynków, PTE, Katowice 1998.
 144. Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym, Centrum Strategii i Rozwoju Impast, Łódź 2011.
 145. Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka cywilizacji technologicznej, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
 146. Jurek P., Filipowicz G., Personel i Zarządzanie. Awans bez zmian, INFOR, wrzesień 2005.
 147. Kachniewska M., Zapewnienie wartości dla stron zainteresowanych jako przedmiot normy IS9004 [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 148. Kaku R., Ścieżka kyosei [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2007.
 149. Kalyanam K., Zweben M., Przełomowe idee na rok 2005, "Harvard Business Review Polska" 2005, No. 3.
 150. Kamiński J., Stakeholder marketing - w poszukiwaniu nowej roli marketingu w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie, "Marketing i Rynek" 2015, nr 6.
 151. Kant .I,, Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1971.
 152. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 153. Karcz K., Uwarunkowania ekspansji i marketingu relacji w sferze B2C [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, N. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE Warszawa 2006.
 154. Karcz K., Mitręga M., Marketing relacji w otoczeniu wielokulturowym [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 155. Kasser T., Ryan R.M, A Dark Side of the American Dream. Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration, "Journal of Personality and Social Psychology" 1993, Vol. 65, No. 2.
 156. Katsioloudes M., Grant J., McKechnie D.S., Social Marketing: Strengthening Company - Customer Bonds, "Journal of Business Strategy" 2007, Vol. 28, No. 3.
 157. Kędzior Z., Relacje konsument - gospodarstwo domowe jako obiekt badań marketingowych [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 158. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 159. Kitson A., Campbell R., The Ethical Organisation. Ethic Theory and Corporate Behaviour, Macmillan Press, Ltd, Houdmil & London 1996.
 160. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 161. Klincewicz K., Etyka w marketingu i marketing w etyce biznesu - metaforyczność, konwencja i zakorzenienie, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007.
 162. Kołakowski L., Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak, Kraków 2009.
 163. Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 164. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 165. Kosycarz M., Koturbasz D., Marczuk P., Praktyczne zastosowanie standardu AA 1000 w dialogu społecznym prowadzonym przez British American Tobacco Polska jako narzędzie kształtowania długotrwałych relacji z interesariuszami [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Red. H. Brdulak i T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 166. Kotler Ph., Kotler o marketingu, Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, One Press, Warszawa 2010.
 167. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 168. Kotler Ph., Principles of Marketing, Prentice Hall, New York 1991.
 169. Kotler Ph., Hessekiel D., Lee N.R., Dobro popłaca. Inicjatywy marketingowe i korporacyjne, dzięki którym świat staje się lepszy...a zyski rosną, MT Biznes, Warszawa 2012.
 170. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010.
 171. Kowal W., Dylematy ewolucji koncepcji marketingowej w kontekście starej i nowej ekonomii, [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, N. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 172. Kowalski P., Marketing a orientacja rynkowa przedsiębiorstwa - ewolucja podejścia [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009.
 173. Kozielecki J., Magnus Papa Viator, "Nauka" 2005, nr 3.
 174. Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym, PWN, Warszawa 1987.
 175. Kozyra G., CRM -ewolucjasystemu, "Gazeta Prawna", 29.04.2001.
 176. Koźmińska I., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Świat Książki, Warszawa 2007.
 177. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE. Warszawa 1999.
 178. Kramer J., Orientacja na klienta a jej ograniczenia [w:] Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań, red. L. Żabiński, Wydawnictwo AE, Katowice 1999.
 179. Krawiec F., Krawiec S., Koncepcja marketingu w firmie relacji [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 180. Kubot Z., Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Klemar, Wrocław 1999.
 181. Kumar V., Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 182. Lamin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 183. Laczniak G.R., Murphy P.E., Stakeholder Theory and Marketing: Moving from a Firm-Centric to a Societal Perspective, "Journal of Public Policy & Marketing" 2012. Vol. 31(2).
 184. Laszczak M., Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 185. Laszlo C., Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Studio Emka, Warszawa 2008.
 186. Lazari-Pawłowska I., Etyki zawodowe jako role społeczne [w:] Etyka. Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Ossolineum. Wrocław 1992.
 187. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 188. Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 189. Lewicka-Strzalecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 190. Lewicka-Strzalecka A., W poszukiwaniu nowych instrumentów legitymizacji przedsiębiorstw [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 191. Levitt T., Marketing Myopia, "Harvard Business Review" June-August 1960.
 192. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
 193. Lipka A., Strategie personalne firm, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 194. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 195. Łaskawiec K., Rola prosumenta na rynku energii elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2014, z. 73.
 196. MacIntyre A., Dlaczego problemy etyki biznesu sq nierozwiązywalne? [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan, J. Sójka, "W drodze", Poznań 1997.
 197. Majecka B., Kształtowanie zachowań warunkujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 198. Małecka M., Mitręga M., Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. RIDE SHARING, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2016, nr 39, t. 2.
 199. Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 1989.
 200. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowani, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011.
 201. Marshall J., The Gendering of Leadership in Corporate Social Responsibility, "Journal of Organizational Change Management" 2007, Vol. 20, No. 2.
 202. Martin R.L., Macierz prawości. Obliczanie korzyści płynących ze społecznie odpowiedzialnego postępowania [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2007.
 203. Mayor F. i in., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 204. Mazurek-Łopacińska K., Marketing doznań i do świadczeń - zasady i rola w oddziaływaniu na klientów [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, N. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE Warszawa 2006.
 205. McGahan A.M., Porter M.E., How Much Does Industry Master, Really?, "Strategie Management Journal" 1997, Vol. 18(1).
 206. Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2003.
 207. Michalski E., Przesłanki rozwoju potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 208. Michałowska G., Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm kulturowy a globalizacja [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 209. Mick D., The End(s) of Marketing and the Neglect of Moral Responsibility, "Journal of Public Policy & Marketing" Fall 2007, Vol. 26.
 210. Midgley M., Pochodzenie etyki [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 211. Miecznikowska H., Jak wykorzystać siłę i wiedzę aktywnych konsumentów?, "Harvard Business Review Polska", kwiecień 2008.
 212. Mintzberg H., The Manager's Job: Folklore and Fact, "Harvard Business Review" July-August 1975.
 213. Mises L. von, Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii, "Prakseologia" 1995, nr 3-4.
 214. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
 215. Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2006.
 216. Moore G.E., Zasady etyki, Drukarnia M. ARCTA, Warszawa 1919.
 217. Moore K., Lewis D., Birth of Multinational, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 1999.
 218. Moriez D.Ch., DRH, Ethique et développement durable; la leçon d'herman Cortes.." CRISC "Cahier de la Recherche de I'ISC Paris" 2007,No l8: Outlis d'analyse stratégiques et opérationnels en marketing, 4éme trimestre 2007.
 219. Motylski K., Kodeks etyczny - pierwszy krok na krętej drodze ku stworzeniu etycznej kultury organizacji. Spirit&Lester - kodeks etyczny korporacji GE [w:] Biznes, prawo, etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 220. Mruk H., Pilarczyk P., Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 221. Murphy P.E., Bloom P.N., Ethical Issues in Social Marketing [w:] Social Marketing: Pro- moting the Causes of Public and Nonprofit Agencies, red. S.H. Fine, Allyn and Bacon, Boston 1989.
 222. Myśliwiec G., Elementy etyki gospodarowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 223. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność - nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2004.
 224. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 225. Nelson W.A., The Organizational Costs of Ethical Conflicts, "Journal of Healthcare Management" 2008, Vol. 53(1).
 226. Nowacka A., Nowacki R., Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2004.
 227. Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L., Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003.
 228. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 229. Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N.C. Smith. G. Lenssen, Studio Emka, Warszawa 2009.
 230. Ojciec Święty Franciszek, Encyklika Laudato Si'. W trosce o wspólny dom, Wydawnictwo M, Kraków 2015.
 231. Olbrycht K., Edukacja kulturowa a wychowanie do szacunku dla praw narodowych, "Człowiek w kulturze, Kwartalnik Filozoficzno-Kulturalny" 1996, nr 8, GUTENBERG-PRINT, Lublin.
 232. Oleś P., Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 1989.
 233. Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 234. Otto J., CRM- dobre relacje z klientami, "Marketing w Praktyce", 2001, nr 8.
 235. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 236. Pac R., Controling narzędzie podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 1997.
 237. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 238. Paliwoda-Matiolańska A., Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 239. Parzydło M., Kowale i alchemicy, "Marketing Serwis" 2000, nr 11.
 240. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze, zmiany i rozwój organizacji, Placet, Warszawa 2001.
 241. Penc J., Role i umiejętności menedżerski. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa 2005.
 242. Peppers D., Rogers M., Managing Customer Relationship a Strategic Framework, John Wiley and Sons, New Jersey 2004.
 243. Pettit Ph., Konsekwencjalizm [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 244. Pietrzkiewicz T., Etyka zarządzania działalnością gospodarczą, Orgmasz, Warszawa 1995.
 245. Pietrzkiewicz T., Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Orgmasz, Warszawa 1997.
 246. Piper T.R., Odnaleziony cel: przywództwo, etyka i odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.U. Ryan, J. Sójka, "W drodze", Poznań 1997.
 247. Polok G., Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 248. Porębski Cz., Czy etyka się opłaca, Znak, Kraków 1998.
 249. Porter M.E., Kramer M.R., Creating Shared Value, "Harvard Business Review" 2011, Vol. 89(1/2).
 250. Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2007.
 251. Prahalad C.K., Rola menedżerów Nowej Ery na konkurencyjnym rynku [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.
 252. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review" January-February 2000.
 253. Przebinda G., Myśl rosyjska z perspektywy Isaiaha Berlina. Rosyjskie idee i wojska, http://www.rubl.uj.edu.pl/pracownicy/fiszka.php?os=01_przebinda&jed=KKSW& opis=przeb_tp3&w=l.
 254. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 255. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004.
 256. Ricken F., Etyka ogólna, Antyk, Kęty 2001.
 257. Rogali H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i Ska, Poznań 2010.
 258. Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w opinii pracowników z wyższymi wykształceniem [w:] Regionalna polityka ekonomiczna, red. R. Rakliński, T. Sołdra-Gwiżdż, PIN, Opole 2008.
 259. Rok B., Audyt etyczny według reguł AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej, www .cebi.pl/epublikacjeceb.php.
 260. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 261. Rok B., Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 2013.
 262. Rok B., Systemy społecznej odpowiedzialności [w:] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2000.
 263. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach klientów firmy [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 264. Rudawska E., Podwyższenie atrakcyjności klienta jako narzędzie optymalizacji portfela klientów [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegala-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 265. Rudawska E., Zmiany zachowań konsumenckich kryzysie-mity czy fakty?, "Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, nr 15.
 266. Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 267. Rudolf W., Marketing interesariuszy - nowy wymiar marketingu relacji, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8.
 268. Rupik K., Żyminkowski T., Wartość portfela klientów w zintegrowanym planowaniu marketingowymi [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 269. Rybak M., Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 270. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 271. Ryfkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 272. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 273. Schaefer B.F., Shareholders and Social Responsibility, "Journal of Business Ethics" 2008, Vol. 81, No. 2.
 274. Schlegelmilch B.B., Götze E., Marketing-Ethik Am Beginn des Z. Jahrtausends, Marketing ZFP Heft 1.1 Quartal 1999.
 275. Schmitt B., Simonson A., Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 276. Scholz Ch., Visionäres Personal management Vision oder Illusion, "Die Unternehmung" 1991, nr. 4.
 277. Schwartz M., The "Business Ethics" of Management Theory, "Journal of Management History" 2007, Vol. 13, No. 1.
 278. Simon H.A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice 2007.
 279. Smith N.C., Granice dobroci. Marketingowe implikacje Druckera a odpowiedzialność społeczna [w:] Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N.C. Smith, G. Lenssen, Studio Emka, Warszawa 2009.
 280. Smith N.C., Palazzo G., Bhattacharya C.B., Marketing's Consequences: Stakeholder Marketing and Supply Chain Corporate Social Responsibility Issues, "Business Ethics Quarterly" October 2010, Vol. 20, No. 4.
 281. Sobotnik R., Pomiar rentowności inwestycji w działania marketingowe przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 282. Solomon R.C., Etyka biznesu [w:] Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 283. Sójka J., Doświadczenia EBEN w promowaniu etycznego biznesu [w:] Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych - inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN &WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 284. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harward Business Review, Helion, Gliwice 2007.
 285. Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 286. Svensson G., Wood, The Dynamics of Business Ethics: A Function of Time and Culture - Cases and Models, "Management Decision" 2003, Vol. 41(4).
 287. Sweney M., Has Innocent Smoothies Sold its Soul by Hooking up with McDonald's?, http://www.theguardian.com/media/organgrinder/2007/may/02/hasinnocentsmoothi essoldit.
 288. Styś A., Marketing w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 3(137).
 289. Styś A., Wartość w marketingu [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, N. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 290. Szczepański M.S., Pokusy nowoczesności, AMP, Katowice 1992.
 291. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 292. Sztumski J., Społeczeństwo i wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992.
 293. Szymczak M., Internacjonalizacja logistyki, istota i cechy logistyki międzynarodowej [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 294. Szymura-Tyc E., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 295. Szymusiak T., Prosumpcja - wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta. Studium przypadku: Polska a Niemcy [w:] Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, red. D. Adrianowski, K. Patora, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 296. Talar S., Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej jako internacjonalizacja [w:] Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Spo- rek, Wydawnictwo AE, Katowice 2000.
 297. Tetlock P.E., Mellers B., Rohrbaugh N., Chen E., Forecasting Tournaments: Tools for Increasing Transparency and the Quality of Debate, "Current Directions in Psychological Science" 2014, Vol. 23(4).
 298. Thompson A.A,. Strickland A.J., Strategic Management, Concept and Causes, ed. 13, MacGraw Hill/Irwin, Boston 2003.
 299. Toffler A., The Third Wave, Wiliam Collins Sons & Co., New York 1980.
 300. Toyne B., Walters P.G.P., Global Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1993.
 301. Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009.
 302. Varandarajan P., Menon A., Cause Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy, "Journal of Marketing" 1989, No. 52.
 303. Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" January 2004, Vol. 68.
 304. Visser W., The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibility [w:] M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, Wiley, London 2010.
 305. Walkowiak J., Misja firmy a etyka biznesu, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1998.
 306. Wałkowski Z., Kształtowanie i zakres kompetencji menedżerów marketingu w przedsiębiorstwach działających na tynku business to business, "Marketing i Rynek" 2014, nr 8.
 307. Wardak P., Zalega T., Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego" 2013, nr 16.
 308. Wawro E., Dylematy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle teorii i praktyki, "Studia Ekonomiczne" 2005, nr 35, Wydawnictwo AE, Katowice.
 309. Wiktor J. W., Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy. Przesłanki zagranicznej orientacji przedsiębiorstw [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, red. J.W. Wiktor, Wydawnictwo AE, Kraków 1998.
 310. Wiktor J.W., Refleksje o naturze i tożsamości marketingu na kanwie pracy G. Gerkena Abschied vom Marketing. Interfusion statt Marketing [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
 311. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 312. Wildowicz-Giegiel A., Etyczny wymiar konsumpcji w świetle wyzwań XXI wieku, "OPTIMUM Studia Ekonomiczne" 2009, nr 1(41).
 313. Witek-Hajduk M.K., Społeczne wartości marki [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 314. World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, May 1997.
 315. Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 316. Young S., Etyczny kapitalizm, Metamorfoza, Wrocław 2005.
 317. Zaborek M., Etyka i wartości w działalności firm [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 318. Zachara M., Strategia CRM - pomysł na biznes czy system informatyczny, "Modem Marketing" 2001, nr 10.
 319. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 320. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Wydawnictwo GIM, Warszawa 1997.
 321. Zdybicka Z.J., Religia formująca naród, "Człowiek w kulturze. Kwartalnik Filozoficzno-Kulturalny" 1996, nr 8, GUTENBERG-PRINT, Lublin.
 322. Zieliński W., Kodeks etyczny firmy - regulator postaw czy zabieg marketingowy [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 323. Zrałek J., Konsumenci wobec PR i komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych, Wydawnictwo AE, Katowice, 2007.
 324. Zych A., Nieuczciwa konkurencja jako element nieetycznego zachowania przedsiębiorstw w życiu gospodarczym [w:] Wspólna Europa: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 325. Żabiński L., Obrazy marketingu w jego paradygmatach [w:] Marketing przełomu wieków, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Wydawnictwo AE, Wrocław, Jelenia Góra 2000.
 326. Żemigła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu