BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ekonomiczna analiza prawa ochrony konsumentów
Law & Economics of the Consumer Protection
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (10), 2017, nr 321, s. 118-135, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Analiza ekonomiczna
Consumer protection, Consumer law, Economic analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K32, A12, Q4, R20
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza ekonomiczna przepisów dotyczących ochrony konsumentów w szczególności w aspekcie prawa do informacji ma istotne znaczenie dla nas wszystkich. Ważne jest ustalenie, czy konsumenci rozumieją przepisy prawa i zapisy umów, a tym samym, czy ochrona konsumentów jest ekonomicznie efektywna. Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie są dostosowane do sytuacji rynkowej. Konsumenci nie znają swoich praw, a także instytucji, które mają na celu ich ochronę. Przepisy te są nadmiernie skomplikowane i nieefektywne ekonomicznie. Konsument pozostaje podmiotem wymagającym wsparcia, nakierowania na odpowiednie działania i należy zapewnić mu dostęp do cennych informacji dotyczących poruszania się na rynku.(abstrakt oryginalny)

The economic analysis of protecting consumers in the context of the right to information is important to us all. It is important for consumers to understand the law and regulations of contracts and whether consumer protection is economically useful. The provisions of the Consumer Rights Act are not adjusted to the market situation. Consumers do not know their rights, they have no meaning which are intended to protect. These regulations are economically inefficient. A balance is established between consumers and entrepreneurs where equality is not achieved because of asymmetry which may result in market abuse. The consumer is required to become acquainted with the project, to focus on far-reaching actions, and to provide access to valuable information about the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 2. Bouckaert B., de Geest G., red. (2000), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 3. Brennam N., Connell B. (2001), Intellectual Capital: Current Issues and Policy Implications, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, Iss. 3, s. 206-240.
 4. Coase R. (1993), Law and Economics at Chicago, "Journal of Law and Economics", Vol. 1, s. 239-254.
 5. Cooter R., Ulen T. (2009), Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 7. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, Dz.U. L 149, s. 22).
 8. Fazlagić J.A. (2010), Zjawisko "nadmiaru informacji" a współczesna edukacja, "eMentor", nr 4(36), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/773 (dostęp: 18.12.2016).
 9. Gnela B. (2013), Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Jagielska M., Sługocka-Krupa E., Podgórski K., Biskup R., red. (2016), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D., red. (2014), Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, www.legalis.pl (dostęp: 18.12.2016).
 12. Kaczorowska S., Kurzyńska-Lipniewicz A. (2009), Prawne aspekty ochrony konsumentów Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Legnica.
 13. Karczewska D., Namysłowska M., Skoczny T., red. (2015), Ustawa o prawach konsumenta, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Kerkmeester H. (2000), Methodology: General [w:] B. Bouckaert, G. de Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham, s. 383-401.
 15. Kocot W.J., Kondek J.M. (2014), Nowe zasady zawierania umów z konsumentem (cz. II), "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12, s. 4-10.
 16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 17. Kufel J., Mruk H. (1998). Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych, Zeszyty Naukowe, nr 264, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 18. Kunkiel-Kryńska A. (2012), Prawo konsumenckie UE - nieuczciwe klauzule w umowach konsumenckich - wprowadzenie i wyrok TS z 27.06.2000 r. w sprawach połączonych: od C-240/98 do C-244/98,Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano Quintero (C-240/98) i Salvat Editores SA v. José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) i Emilio Viñas Feliú (C-244/98), "Europejski Przegląd Sądowy" maj, s. 54-57.
 19. Łazarewicz S. (2013), Rozdział III. Konsument - pojęcie i jego europejski model [w:] M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Łętowska E. (1999), Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa, s. 25-37.
 21. Łętowska E. (2004), Europejskie prawo umów konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Mackaay E. (2000), History of Law & Economics [w:] B. Bouckaert, G. de Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltenham, s. 65-115.
 23. Mankiw N.G. (2001), Principles of Economics, 2nd edition, Harcourt College Publishers, Forth Worth.
 24. Michalak A. (2008), Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 25. Mikłaszewicz P. (2008), Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 26. Orzeczenie TK z 13 września 2005 r., K 38/04, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 92.
 27. Posner R.A. (1987) The Law and Economics Movement, "American Economic Review", Vol. 77, No. 2, s. 1-13.
 28. Rowley Ch. (2005), An Intellectual History of Law and Economics: 1739-2003 [w:] E. Parisi, Ch. Rowley (eds.), The Origins of Law and Economics. Essays by the Founding Fathers, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, s. 3-32.
 29. Samson M. (2013), Rozwój idei ochrony konsumenta po 1962 r. Konsument w ujęciu prawnym i ekonomicznym, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(63), s. 163-174.
 30. Sieradzka M. (2008), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 31. Sieradzka M. (2014), Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej, Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014r. II SK 34/13, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", t. 3, nr 6, s. 127-133.
 32. Stefanicki R. (2009), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, LexisNexis, Warszawa.
 33. Sokołowski T. (2012), Komentarz do art. 221 KC, Nb 4, www.legalis.pl (dostęp: 18.12.2016).
 34. Stelmach J., Brożek B., Załuski W. (2007), Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 35. Stelmach J., Soniewska M. (2007), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 36. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r., poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 683.
 37. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, tj. z dnia 10 grudnia 2015 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 3.
 38. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331, tj. z dnia 26 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 184, tj. z dnia 26 stycznia 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 229.
 39. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. Nr 47, poz. 211, tj. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503.
 40. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93, tj. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459.
 41. Wiewiórowska-Domagalska A. (2014), Refleksje na tle orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie sprzedaży konsumenckiej, "Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne", nr 20, s. 206-279.
 42. Wyrok ETS z 13 stycznia 2000 r. w sprawie C-220/98, Estée Lauder Cosmetics GmbH& Co.OHG v. Lancaster Group GmbH, ECR 1994, s. I-117.
 43. Wyrok ETS z 26 listopada 1996 r. w sprawie C-313/94, F.Iii Graffione SNC v. Ditta Fransa, ECR 1996, s. I-06039.
 44. Wyrok ETS z 6 lipca 1995 r. w sprawie C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln v. Mars GmbH, ECR 1995, s. I-1923.
 45. Wyrok ETS z 2 lutego 1994 r. w sprawie C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb v. Clinique Laboratoires SNC Lauder Cosmetics GmbH, ECR 1994, s. I-317.
 46. Wyrok ETS z 22 maja 1992 r. w sprawie C-290/90, Komisja v. Niemcy, ECR 1992, s. I-3874.
 47. Wyrok ETS z 16 maja 1989 r. w sprawie C-382/87, R. Buet i Educational Business Services (EBS) SARL v. Ministere public, ECR 1989, s. 1235.
 48. Wyrok SA w Warszawie z 29 września 2011 r., VI ACA 747/11, www.legalis.pl (dostęp: 18.12.2016).
 49. Wyrok Trento Sviluppo i Centrale Adriatica, C 281/12, EU:C:2013:859, pkt 32 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C 59/12, EU:C:2013:634, pkt 36.
 50. Wyrok TSUE z 4 kwietnia 2000 r., C-465/98, Darbo, Zb.Orz. 2000, s. I-2297.
 51. Wyrok TSUE z 16 lipca 1998 r., C-210/96, Gut Springenheide, Zb.Orz. 1998, s. I-4657.
 52. Wyrok TSUE z 6 lipca 1995 r., C-470/93, Mars, Zb.Orz. 1995, s. I-1923.
 53. Wyrok TSUE z 16 maja 1989 r., C-382/87, Buet, Zb.Orz. 1989, s. 1235.
 54. Zdyb M., Sieradzka M., red. (2016), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 55. [www 1] http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment//docs/report_eurobarometer_342_en.pdf (dostęp: 12.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu