BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Siedlanowski Paweł (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskie)
Tytuł
The Structure of Retail Trade and Interactions Among Retail Network Establishments : (on the Example of Biała Podlaska)
Struktura handlu detalicznego i wzajemne oddziaływania obiektów sieci handlowej : (na przykładzie miasta Biała Podlaska
Źródło
Economic and Regional Studies, 2017, vol. 10, nr 2, s. 74-95, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Sieci handlowe, Hipermarkety, Wyniki badań
Retail trade, Chain stores, Hypermarkets, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R3, M3
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach, summ., streszcz.
Kraj/Region
Biała Podlaska
Biala Podlaska
Abstrakt
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest przedstawienie współczesnych tendencji i zmian w handlu detalicznym oraz pełnionych przez ten sektor funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem handlu wielkopowierzchniowego. Celem artykułu jest ocena stanu i czynników rozwoju handlu wielkopowierzchniowego w mieście Biała Podlaska.
Materiały i metody: Artykuł powstał przy zastosowaniu metody opisowej i wykorzystaniu literatury problemu oraz badań własnych. Materiał badawczy stanowiły własne obserwacje autorów oraz badanie ankietowe na 100 osobowej grupie mieszkańców miasta.
Wyniki: Przedstawiono obszary obsługi handlowej przez sieć handlową, rozmieszczenie i wzajemne oddziaływanie głównych obiektów handlowych oraz perspektywy rozwoju sieci handlowej w mieście.
Wnioski: Badania potwierdzają ogólne zmiany w handlu ujawniające się w ekspansji super i hipermarketów oraz dyskontów także w mniejszych miastach, gdzie sieci dostosowują powierzchnie handlowe do uwarunkowań lokalnych. (abstrakt oryginalny)

Subject and purpose of work: The subject of this work is to present contemporary trends and changes in retail trade as well as functions performed by this sector, with particular focus on large-format retail facilities. The aim of this article is to assess the state and development factors of large-format retailers in Biała Podlaska.
Materials and methods: The article was created with the application of the descriptive method and based on the literature dealing with this issue and personal research. The research material was composed of the authors' observations and a questionnaire survey conducted on the group of 100 inhabitants of Biała Podlaska.
Results: The areas of retail services supplied by the retail network, distribution and mutual interaction between the main retail facilities and the development prospects of the retail network in the city were presented.
Conclusions: The research confirms general changes in trade manifested by the expansion of super and hypermarkets, as well as discount stores, also in smaller cities, where chains adjust retail space to local conditions.
(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (2015), Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce. Handel Wewnętrzny, nr 5, s. 7-11.
 2. Adamowicz M., Zaręba M. (2015), New forms of retail trade in large and small towns in Poland/ Nowe formy handlu detalicznego w dużych i małych miastach Polski. Economic and Regional Studies, vol. 8, no. 4, s. 5-27.
 3. Adamowicz M., Zaręba M. (2015), Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu detalicznego w dużych miastach Polski, Marketing i Rynek, nr 11, s. 27-39.
 4. Faliński A. (2014), Rola handlu w polskiej transformacji gospodarczej, W: Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Warszawa, s. 4-7.
 5. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania (z dnia 12.11.2016).
 6. Kaczmarek T., Szafrański T. (2007), Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 7. Kłosiewicz-Górecka U. (2014), Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego, Marketing i Rynek, nr 7, s. 2-4.
 8. Kościcka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2009), Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Kucharska B., Twardzik M. (2007), Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 10. Kucharska B. (red.) (2010), Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Pilarczyk B. Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 12. Powęska H. (2014), Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3, s. 236-241.
 13. Zakrzewski Z. (red.) (1989), Ekonomika handlu wewnętrznego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Sławińska M. (1989), Ekonomika handlu wewnętrznego. PWE.
 15. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r., s. -89.
 16. Szczepankiewicz W. (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Sulivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Szulce H. (1998), Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa.
 19. Szulce H., Chwałek J., Ciechomski W. (2008), Ekonomika handlu część 1. WSIP, Warszawa.
 20. Wrzesińska J. (2008), Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. K atedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW, Warszawa.
 21. Wygnański T. (2006), Polacy lubią małe sklepy, Media & Marketing Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu