BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Próchniak Joanna (Uniwersytet Gdański), Dryl Wioleta (Uniwersytet Gdański), Dziadkiewicz Anna (Uniwersytet Gdański), Chmielewski Mariusz (Uniwersytet Gdański), Dryl Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Identyfikacja interesariuszy w projektach infrastrukturalnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 309-327, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Interesariusze, Infrastruktura, Projekty inwestycyjne, Konferencja naukowa
Stakeholders, Infrastructure, Investment project, Scientific conference
Abstrakt
Opóźnienia w zakresie poziomu rozwoju infrastruktury w Polsce oraz pojawienie się możliwości pozyskania środków umożliwiających jej rozwój wraz ze wstąpieniem naszego kraju do struktur Unii Europejskiej spowodowały znaczny wzrost ilości realizowanych w naszym kraju projektów infrastrukturalnych. Do projektów infrastrukturalnych zalicza się takie przedsięwzięcia, które mają znaczenie gospodarcze i społeczne oraz wspierają działania na rzecz podnoszenia jakości życia w danym regionie. Sprawna realizacja projektów infra-strukturalnych w znacznym stopniu uzależniona jest od relacji z otoczeniem, w jakim realizowany jest projekt oraz ich kształtowaniem przez zespoły projektowe. Celem artykułu było określenie postrzegania i stopnia zrozumienia pojęcia interesariuszy przez różne grupy związane z realizacją projektów infrastrukturalnych. Co w konsekwencji wpływa na proces zarządzania ryzykiem w projekcie, ponieważ umożliwia dostrzeżenie potencjalnych zagrożeń i szans związanych z poszczególnymi zidentyfikowanymi interesariuszami. Na podstawie przeglądu literatury zdefiniowano pojęcie interesariusza, a następnie na podstawie przeprowadzonych badań fokusowych określono, jak definiowane jest to pojęcie w przypadku praktyków - osób związanych z realizacją wybranych projektów infrastrukturalnych realizowanych w województwie pomorskim. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Aaltonen K., Stakeholder Management in International Projects, Doctoral Dissertation Series 2010/13, Aalto University, Espoo 2010.
  2. Aapaoja A., Haapasalo H., A Framework for Stakeholder Identification and Classification in Construction Projects, "Open Journal of Business and Management" 2014, January.
  3. Abec A., Andrejczuk M., Dialog i budowanie relacji z interesariuszami. Podręcznik dla firm, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2014.
  4. Bourne L., Stakeholder Relationship Management: A Maturity Model for Organisational Implementation, Gower, Farnham, Surrey 2009.
  5. Cummings L., Patel C. (red.), Managerial Attitudes toward a Stakeholder Prominence within a Southeast Asia Context, Book Series: Studies in Managerial and Financial Accounting, Vol. 19, Emerald Group Publishing Limited, 2009.
  6. Jepsen A.L., Eskerod P., Stakeholder Analysis in Projects: Challenges in Using Current Guidelines in the Real World, "International Journal of Project Management" 2009, No. 27.
  7. Miles S., Stakeholder Definitions: Profusion and Confusion, EIASM 1st lnterdisciplinary Conference on Stakeholder, Resources and Value Creation, IESE Business School, University of Navarra, Barcelona 2011.
  8. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "The Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4.
  9. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", Dz. Urz. UE L. 38 z 13.2.2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu