BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rynek ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw
The Financial Insurance Market for Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 763-773, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia finansowe, Ubezpieczenie kredytu, Kredyt kupiecki, Gwarancja, Ubezpieczenia przedsiębiorstw
Insurance market, Financial insurances, Credit insurance, Trade credit, Guarantee, Business insurance
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena rozwoju rynku ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu ilościowym i wartościowym. Analizie poddano liczbę zakupywanych polis i wydatki przedsiębiorstw ponoszone na ich zakup. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodziły ze źródeł wtórnych publikowanych w opracowaniach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano także informacje z literatury przedmiotu badań. Zakres czasowy badań obejmował lata 2005-2015. W opracowaniu przedstawiono wybrane rodzaje ubezpieczeń zaliczanych do ubezpieczeń finansowych wskazując branże, do których w sposób szczególny adresowane są te produkty. Zwrócono także uwagę na podaż w ujęciu podmiotowym wskazując ubezpieczycieli, którzy zajmują pozycję lidera w sprzedaży ubezpieczeń finansowych w Polsce. Stwierdzono, że popyt na ubezpieczenia finansowe w latach 2005-2015 rósł. Kwota składki przypisanej brutto w 2015 roku była dwukrotnie wyższa niż w 2005 roku i wynosiła 1,5 mld zł, zaś liczba sprzedanych polis zwiększyła się prawie czterokrotnie (388%). Ustalono także, że najwyższa dynamika wzrostu rynku dotyczyła ubezpieczeń od różnych ryzyk finansowych (grupa 16), które oferowane są zazwyczaj łącznie z innymi produktami ubezpieczeniowymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to evaluate the development of the financial insurance market for eneterprises in Poland in terms of quantity and value. The analysis covers the number of policies purchased and the expenses incurred on their purchase. The data used in the study came from secondary sources published by the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Polish Chamber of Insurance (PIU) and the Central Statistical Office (GUS). The information from the research literature was also used. The study period covered the years 2005-2015. The paper presents selected types of financial insurance, indicating the sectors to which these products are specifically addressed. Attention has also been paid to the supply in terms of the subject, indicating the insurers, who occupy a leading position in the sale of financial insurances in Poland. It was found that the demand for financial insurance in 2005-2015 grew. The amount of gross written premium in 2015 was twice as high as in 2005 and amounted to 1.5 billion zlotys, and the number of sold policies increased almost fourfold (388%). It was also found that the highest dynamics of market growth was related to insurance against different financial risks (Group 16), which are usually offered together with other insurance products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2015). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 2. GUS (2015). Polski rynek ubezpieczeniowy 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 3. Holly, R. (red.) (2004). Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe. Warszawa: Poltext.
 4. Jaworski, M. (2009). Droższe ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Gazeta Prawna, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/348693,drozsze_ubezpieczenie_kredytu_kupieckiego.html,3 (20.10.2016).
 5. Kaniewska-Sęba, A. (2003). Postaci funkcji trendu. W: Analiza Rynku. Warszawa: PWE.
 6. Lisowski, J. (2016). Ubezpieczenia finansowe. W: Ubezpieczenia. W: Ronka-Chmielowiec (red.), Warszawa: C.H. Beck.
 7. PIU (brak daty). Kredyt kupiecki. https://piu.org.pl/knowledgebase/ubezpieczenia-dlafirm/finanse-65/kredyt-kupiecki/ (15.03.2017).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Dz.U. 2015.2189.
 9. Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dz.U.2015.1844.
 10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dz.U. 2015.1348.
 11. Vaughan, E. J., Vaughan, T. M. (2003). Fundamentals of Risks and Insurance. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 12. Wicka, A. (2012). Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 51, 157-167.
 13. Wicka, A. (red.) (2014). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 14. Wierzbicka, E. (red.) (2010). Ubezpieczenia non-life. Warszawa: CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu