BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzusiszyn Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Illegal Migration to Modern Europe : Methods, Trendenies, Trends
Nielegalna migracja do współczesnej Europy : metody, tendencje, trendy
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2016, nr 13, s. 253-268, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Przestępczość zorganizowana, Przemyt, Migracja nielegalna, Handel ludźmi
Organised crime, Smuggling, Illegal migration, Human trafficking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nielegalna migracja jest palącym problemem dzisiejszej Europy. Uskarżają się na nią głównie Włosi, Hiszpanie, Grecy, ale także wiele innych krajów. Szlaki przemytu ludzi ciągle ewaluują, a warunki ich przerzutu urągają ludzkiej godności. Korzystają na tym przede wszystkim gangi przemytnicze, które inkasują ogromne zyski. Ocena skali nielegalnych migrantów przybywających do Europy nie jest możliwa ze względu na ukryty charakter zjawiska, a publikowane informacje zawierają dane szacunkowe. Procederowi towarzyszą zagrożenia takie jak: handel ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, eksploatacja seksualna kobiet i dzieci, handel organami ludzkimi, wykorzystanie do przestępczości o charakterze rabunkowym, rozbójniczym, narkotykowym czy terrorystycznym. Priorytetem zatem staje się przywrócenie rzeczywistej polityki imigracyjnej, co oznacza dla Europy pilną potrzebę odzyskania bezpieczeństwa swoich zewnętrznych granic.(abstrakt oryginalny)

Illegal migration is a burning issue of the present Europe. Not only do Italians, Spaniards, Greeks complain about it, but also many other countries. Human beings' smuggling routes are constantly evolving, and the conditions of smuggling insult human dignity. It is smuggling gangs which benefit primarily and collect huge profits. The assessment of the scale of illegal migrants coming to Europe is not possible because of the hidden nature of the phenomenon. Moreover, published information includes estimated data. The practice is accompanied by threats such as human trafficking, particularly women and children, sexual exploitation of women and children, human organs trafficking, exploiting for crime purposes such as robbery, assault, drug dealing or terrorism. The priority, therefore, is to restore the real immigration policy, which means the urgent need for Europe to recover the security of its external borders. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamson F.B., Crossing Borders: International Migration and National security, "International Security" 31/1.
 2. Castles S., Miller M.J., The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, 4thed., Palgrave Mcmilan, London 2009.
 3. Clandestino Project. Final Report. Undokumentend migration: Counting the undocountable. Data und trends across Europe, European Commision, Brussels 2009.
 4. Jorry H., Construction of a European Institutional Model for Managing Operational Cooperation at the EU's External Borders: Is the FRONTEX Agency a decisive step forward?, Challenge Liberty and Security, "Research Paper" March 2007, No 6.
 5. Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa, Part 1, Szczytno 2016.
 6. Morozowski T., Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego, "Biuletyn Instytutu Zachodniego Seria Specjalna" - Uchodźcy w Europie, no 224/2016.
 7. Wawrzusiszyn A., Transgraniczny charakter współczesnych zagrożeń, [in:] Mię- dzynarodowe konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, J. Piwowarski, P. Bogdalski (edited), Kracow 2014.
 8. Wawrzusiszyn A., Współczesne tendencje i kierunki rozwoju nielegalnej migracji, [in:] Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, O. Łachacz, J. Galster (edited), Olsztyn 2013.
 9. Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warsaw 2012.
 10. Wróbel I., Wspólnotowe prawo imigracyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2008.
 11. Directive of the European Parliament and the Council 2008/115 / EC of 16 December 2008 on Community standards and procedures used by the third-country nationals, Journal of Laws, EU L 348/98 of 24 December 2008.
 12. Statement of the Commission on policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals from 19 July 2006, Brussels, COM (2006) 402.
 13. Convention concerning Migration in Abusive Conditions and promoting equality of opportunity and treatment of migrant workers of 1975, Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, Convention No. 143 of the International Labour Organisation. Migration for Employment Convention of 1949, Convention No. 97 of the International Labour Organisation.
 14. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, approved by the United Nations General Assembly on 15 November 2000, Journal of Laws of 2005 No. 18, item 158.
 15. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, pdf accepted by United Nations in resolution No. 45/158 of 18 December
 16. International Covenant on Civil and Political Rights opened for signature in New York on 19 December 1966, Journal of Laws 1977 No. 38, item. 167.
 17. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime New York 15 November 2000, accepted by United Nations on 15 November 2000, Journal of Laws 2005 No.18, item 162
 18. El Ghamari M., Europejskie trendy migracyjne i statystyki, http://el-karama. pl/europejskie-trendy-migracyjne-i-statystyki/ http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
 19. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Pra w_Czlowieka
 20. https://poland.iom.int/
 21. https://www.google.pl/search?q=szlaki+uchod%C5%BAc%C3%B3w+mapa&rlz=1
 22. C2LDJZ_enPL498PL518&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa= X&ved=0ahUKEwiK4PnDuXQAhUH3SwKHeMvBhAQsAQIKw#imgrc=ri8BDQ_fe 7TaSM%3A
 23. Rujevic N., The Balkan route: A train passes through!, http://www.dw.com/en/thebalkan-route-a-train-passes-through/a-18809756
 24. Stefanicki R., Wojna z przemytnikami, http://wyborcza.pl/1,76842,17927054,Wojna_z_przemytnikami_Wojna_z_przemytnikami_ W_samej.html
 25. Twitter.com, https://twitter.com/MalteHenk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu