BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Ada (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Postawy i preferencje młodzieży oraz ich wpływ na rozwój kadr gospodarki opartej na wiedzy
Attitudes and Preferences of Students and Their Influence on the Human Resources Development for the Knowledge-based Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 59-69, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał intelektualny, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Knowledge-based economy, Intellectual capital, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarkę Opartą na Wiedzy stanowi system ekonomiczny, który cechuje się wysokim rozwojem technologii informatycznych, postępem technicznym oraz innowacyjnością. Jednak podstawowym czynnikiem wyróżniającym GOW jest nauka i wiedza będąca podstawą wszelkich przemian gospodarczych. Z tego też powodu stawiane są ważne cele przed systemem edukacyjnym, który musi kształtować społeczeństwo uznające zasady konkurencyjności, wykazujące skłonność ku innowacjom oraz stale pomnażające swoją wiedzę i kompetencje. Celem artykułu jest poznanie postaw, preferencji, predyspozycji i orientacji uczniów w Polsce w kontekście ich przyszłego uczestniczenia w zasobach kadrowych nowoczesnej gospodarki oraz "przydatności" do kształtowania GOW.(abstrakt oryginalny)

Knowledge-based economy is an economic system that has a high development of information technology, technological progress and innovation. However, the primary distinguishing factor KBE is a science and knowledge as the basis of any economic change. This is why there are important goals for the educational system, which must shape the society that recognizes the principles of competition, showing a tendency towards innovation and constantly proliferating their knowledge and expertise. In this context, it is important to know the attitudes, preferences, aptitudes and orientation of students in Poland in the context of their future participation in the modern economy, human resources and "usefulness" for the development of knowledge-based economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski P.F., Przedsiębiorstwa XXI wieku, "Europejski Doradca Samorządowy", nr 2(17) kwiecień-czerwiec 2011, s. 12.
 2. Chiny i Indie w procesie globalizacji. potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2007, s. 29.
 3. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 13.
 4. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 5. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general _framework/ c11099_pl.htm [stan z 5.01.2015].
 6. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/824/original/22.pdf? 1315218647 [stan z 29.12.2015].
 7. http://www.instytut.info/images/stories/konferencje/01_seminarium/ Kuklinski.pdf [stan z 29.12.2015].
 8. http://www.kierunki-zamawiane.pl/serwis.php?s=2561&pok=64527 [stan z 5.01.2015].
 9. http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/kierunki-zamawiane/ [stan z 23.12.2015].
 10. http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130623/ DLASTUDENTA/130619492 [stan z 28.12.2015].
 11. http://www.obserwatorium.opole.pl/index.php?option=com_ rokdownloads&view=file&Itemid=68&id=177:badanie-losowabsolwentow- skrot [stan z 28.12.2015].
 12. http://www.studia.net/kierunki-zamawiane/1285-lista-kierunkowzamawianych [stan z 28.12.2015].
 13. Kleer J., Co to jest GOW, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, KBN, Warszawa 2003.
 14. Koźmiński A.K., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] Kołodko G.W. (red.), Rozwój polskiej gospodarki - perspektywy i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 155.
 15. Maraques D.P., Simon F.J.G., Caranana C.D., The Effect of Innovation on Intellectual Capital: an Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, "International Journal of Innovation Management" 2006, Vol. 10, No 1, s. 91.
 16. Mejer L., Turchetti P., Gere E., Trends in European education during the last decade, Statistics in focus 54/2011, EUROSTAT, s. 8.
 17. Romer P., Increasing Returns and New Development in the Theory of Growth, in: Equilibrium Theory and Applications: Proceedings of the 6th International Symposium in Economic Theory and Econometrics, William Barnett et al., 1991.
 18. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.
 19. Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, www.univ.rzeszow.pl/file/15853/ 02.pdf [stan z 28.12.2015].
 20. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 175.
 21. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996, c. 7.
 22. Third European Report on Science and Technology. Indicators - 2003. Towards a knowledge economy, European Commission, Brussels 2003, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu