BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
The Innovative Dimension of Environmental Certificates in Companies Activity
Innowacyjny wymiar certyfikacji ekologicznej w działalności przedsiębiorstw
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 797-808, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Certyfikaty, Ekologia, Ekoinnowacje, Ochrona środowiska, Przedsiębiorstwo
Certificate, Ecology, Eco-innovation, Environmental protection, Enterprises
Uwagi
summ., streszcz.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym artykule przedmiotem dyskusji uczyniono wskazanie innowacyjnego charakteru certyfikatów ekologicznych w odniesieniu do przedsiębiorstw, zwracając jednocześnie uwagę, iż ich posiadanie ma istotny wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa w kategorii podmiotu społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego, co może pozytywnie rzutować na wizerunek środowiskowy oraz wyniki finansowe. W efekcie, przedsiębiorstwa decydujące się na implementację tego typu ekoinnowacji marketingowych wykazują się nie tylko, tak potrzebną obecnie, aktywnością innowacyjną, ale i przyczyniają się do świadomego działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, gdyż w zakresie swojego rozwoju kwestie środowiskowe traktują na równi z biznesowymi. (abstrakt oryginalny)

The subject of discussion in the hereby article shall be the description of innovative character of ecological certification of products. Implementation of this type of solutions gains particular importance in relation to companies due to the fact, that possession of certificates has significant influence onto the perception of a company in the category of socially and environmentally responsible entity, which undoubtedly effects the ecological image of the company and in consequence it may also affect the financial results. Thus companies, which decide to implement this type of marketing eco-innovations not only manifest the currently desired innovative activity, but also contribute to conscious actions for environmental protection, as within their growth they treat environmental issues as equally important as business ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, W. (2004). Ekologia wyrobów. Warszawa: PWE.
 2. Bartoszczuk, P. (2016). Innowacje w gospodarce wodnej. Gospodarka w Praktyce i Teorii nr 3(44).
 3. Fijał, T. (2005). Ekologiczne i ekonomiczne aspekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Klooster, D. (2010). Standardizing sustainable development? The Forest Stewardship Council's plantation policy review process as neoliberal environmental governance, Geoforum 41.
 5. Kowal, E., Kucińska-Landwójtowicz, A., Misiołek, A. (2013). Zarządzanie środowiskowe. Warszawa: PWE.
 6. Kryński, A., Kramer M., Caekelberg A.F. (red.). (2013). Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Wolter's Kluwer Business.
 7. Leszczyńska, A. (2011). Absorbcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Lublin: UMCS.
 8. Lim, W. M., Ting, D. H. (2011). Green marketing: issues, developments and avenues for future research. International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 11(2).
 9. Marx A., Cuypers D. (2010). Forest certification as a global environmental governance tool: What is the macro-effectiveness of the Forest Stewardship Council?, Regulation & Governance, Vol. 4.
 10. Matuszczak-Flejszman, A. (2010). Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. Nierzwicki, W. (2006). Zarządzanie środowiskowe. Warszawa: PWE.
 12. Overdevest, C., Rickenbach, M. G. (2006). Forest certification and institutional governance: An empirical study of forest stewardship council certificate holders in the United States. Forest Policy and Economics, Vol. 9.
 13. Piontka, F. (red). (2001). Ekonomia a zrównoważony rozwój. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 14. Proto, M., Malandrino, O., Supino, S., (2007). Eco-labels: a sustainability performance in benchmarking? Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol. 18(6).
 15. Referowska-Chodak, E. (2010). Ochrona różnorodności biologicznej w systemach certyfikacji FSC i PEFC a gospodarka leśna w Polsce. Leśne Prace Badawcze, Vol. 71(4).
 16. Rozporządzenie. (2010). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego. UE: Dz. U. L 027, 30/1/2010.
 17. Sarkar, N. (2012). Eco-innovation: The New frontier of Eco-industry and Green Growth. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
 18. Strykowski, W. (2015). Dokąd zmierza polski sektor leśno-drzewny w warunkach rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Referat wygłoszony na: Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z dn. 9 kwietnia 2015 r. Poznań.
 19. Szpor, A., Śniegocki A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 20. Wysocki, J. (2016). Eco-innovations in the development of companies. Marketing i Rynek nr 07/2016.
 21. Zaremba-Warnke, S. (2009). Marketing ekologiczny. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 22. http://www.ic.fsc.org/FSC-Market-Info-Pack_2015/ (26.11.2016).
 23. https://www.blauer-engel.de/en/ (27.02.2017).
 24. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ (27.02.2017).
 25. http://www.rainforest-alliance.org/ (27.02.2017).
 26. http://www.fairtrade.net/ (27.02.2017).
 27. https://ic.fsc.org/ (27.02.2017).
 28. http://www.pefc.org/ (27.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu