BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makarzec Piotr (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Kształtowanie się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako podmiotu ubezpieczeń społecznych w Polsce
The development of the Social Security Institution as a social security entity in Poland
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017, T. 9, nr 2, s. 7 - 27, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Budżet, Polityka społeczna, Instytucje finansowe
Budget, Social policy, Financial institutions
Uwagi
summ. streszcz.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Jednym z elementów polityki społecznej państwa jest funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma on na celu zabezpieczenie bytu oraz podstawowych potrzeb materialnych świadczeniobiorców. Zakład jest instytucją, która obsługuje system ubezpieczeń społecznych. Zapewnia on bezpieczeństwo socjalne na wypadek choroby, inwalidztwa, starości oraz śmierci. ZUS jest połączeniem instytucji finansowej (pobór składek, wypłata świadczeń, pobór podatków od emerytur i rencistów) z instytucją społeczną. Do ZUS-u każdego miesiąca wpłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za 14,5 mln osób, które wpłaca ponad 2 mln płatników. Z ZUS-u wypłacane jest co miesiąc 7,3 mln emerytur i rent oraz 400 tys. zasiłków i innych świadczeń krótkoterminowych wynoszących łącznie około 14 mln zł. Funkcjonowanie Zakładu kosztuje niewiele ponad 2% obsługiwanych pieniędzy. W stosunku do skali realizowanych zadań jest to kwota niska. Kwota ta praktycznie nie zmieniała się od lat ze względu na zamrożenie płac budżetówki. (abstrakt oryginalny)

The functioning of the Social Security Institution (ZUS) is one of the elements of social policy of the State It aims at securing existence and fundamental needs of benefit recipients. The Institution is an entity which handles the social security system. It ensures social security in case of sickness, disability, old age or death. The Social Security Institution is a combination of a financial institution (contribution collection, payment of benefits, tax collection from old-age pensioners and recipients of sickness allowances) with a social institution. Every month social security contributions are paid to ZUS for 14,5 million persons; they are contributed by over 2 million taxpayers. Every month 7,3 million pensions and sickness allowances are paid from ZUS as well as 400 thousand securities and short-term benefits which total around PLN 14 million. The functioning of the Institution cost little, i.e. over 2 % of money in its operations. In relation to the scale of tasks performed, this amount is low. It has stood practically at the same level for years due to a public sector pay freeze. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerski S.: Geneza i zakres działania Izby Ubezpieczeń Społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 2.
 2. Bober T.: Sytuacja finansowo-majątkowa ubezpieczeń społecznych w okresie okupacji, "Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce" 1986, z. 4.
 3. Bruner W., Kopankiewicz Z.: Nowe ubezpieczenia społeczne: ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa, ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalne robotników, ubezpieczenie pracowników umysłowych, Izba Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 1934.
 4. Derdziuk Z.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 80 lat ciągłości ubezpieczeń społecznych, w: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian, red. K.W. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa: IPiSS 2014.
 5. Jarzębowski M., Reforma ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Gospodarczy" 1933, nr 8.
 6. Jędrasik-Jankowska I.: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa: LexisNexis 2009.
 7. Jędrasik-Jankowska I.: Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 2001.
 8. Kąkol K.: Ubezpieczenia społeczne w Polsce, Łódź 1950.
 9. Krupski A.: Proces scalania ubezpieczeń społecznych w okresie II Rzeczpospolitej - utworzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2012, nr 10.
 10. Landau Z.: Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach kryzysu gospodarczego 1930-1935, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1968, nr 10-11.
 11. Liszcz T.: Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce. Zagadnienia prawne, Kraków: Zakamycze 1997.
 12. Muszalski W.: Prawo socjalne, Warszawa: PWN 2010.
 13. Muszalski W.: Ubezpieczenia społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 14. Panejko J.: Spór o charakter prawny instytucji ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1939, nr 3-4.
 15. Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne, Warszawa 1994.
 16. Sadowska J.: Prawnoorganizacyjne podstawy ubezpieczenia na wypadek choroby w Polsce (1920-1939), "Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych" 1993, z. 9.
 17. Sprawozdanie z działalności Izby Ubezpieczeń Społecznych za rok 1934, Warszawa 1937.
 18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 1935, Warszawa 1937.
 19. System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor [i in.], Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 20. Szyburska-Walczak G.: Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.2-1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu