BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Ewa (Uniwersytet w Białymstoku), Filipowicz-Chomko Marzena (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju województw polski w zakresie poziomu rozwoju społecznego w roku 2005 oraz 2013
Assessment of Implementing Sustainable Development Concept in Polish Regions Regarding Social Level in 2005 and 2013 Year
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 94-118, rys., tab., bibliogr. s. 117-118
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczny, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Metoda Warda, Metoda TOPSIS
Sustainable development, Social development, Multi-dimensional comparative analysis, Ward method, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Badania zostały zrealizowane w ramach pracy statutowej nr S/WI/1/14 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą poziomu rozwoju społecznego województw Polski w kontekście postępów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w roku 2005 oraz 2013. Do analizy zastosowano metodę porządkowania liniowego TOPSIS oraz metodę porządkowania nieliniowego Warda. Metody te dzięki łącznej analizie odpowiednio dobranych wskaźników cząstkowych pozwoliły: ocenić ogólny poziom rozwoju województw, ustalić ich ranking, wyodrębnić w miarę jednorodne grupy regionów o podobnym poziomie rozwoju społecznego. Pokazano, że w 2013 roku w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost ogólnego poziomu rozwoju społecznego we wszystkich województwach. W opracowaniu wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. (abstrakt oryginalny)

The research presents multidimensional analysis of the level of social development of Polish voi-vodeships in the context of practicing the concept of sustainable development in 2005 and 2013. The analysis is based on the use of TOPSIS method of linear ordering and Ward's method of non-linear ordering. The multi-method approach resulted in the assessment of the general level of development of the studied voivodeships, their ranking, classification according to their social advancement, and spatial and temporal trend change analysis within the area of interest. The results show that the year 2013 is characterized by high level of social development of all studied voivodeships as compared to 2005. The research uses the data from Local Data Bank of Central Statistic Office of Poland (GUS). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Domańska B., 2016, Pomiar zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie Banku Danych Lokalnych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(79).
 2. Bal-Domańska B., Wilk J., 2011, Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny", r. LVIII, z. 3- 4.
 3. Bal-Domańska B., Wilk J., Bartniczak B., 2012, Pomiar postępów województw w kierunku zrównoważonego rozwoju w  zakresie zdrowia publicznego, "Econometrics", nr 3(37).
 4. Bal-Domańska B., Wilk J., Bartniczak B., 2013, Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego, "Econometrics", nr 2 (40).
 5. Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (data wejścia: 24.06.2015).
 6. Bartniczak B., 2012, Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 9.
 7. Bartniczak B., Bal-Domańska B., Wilk J., 2012, Analiza porównawcza województw w zakresie wdrażania wzorców zrównoważonego transportu, "Econometrics", nr 3(37).
 8. Borowska A., 2009, Społeczeństwo konsumpcyjne - charakterystyka,, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, nr 14.
 9. Borys T., 2003, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju - badania i implementacja, [w:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 10. Borys T., 2005, Pomiar trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. I, PAN, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa.
 11. Deklaracja z Rio de Janerio w sprawie środowiska i rozwoju, Konferencja Narodów Zjednoczonych, "Środowisko i Rozwój", 03-14.06.1992.
 12. Dylkiewicz R.B, 2014, Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (68).
 13. Hwang C., L. Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 14. Jaros B., 2014, Pomiar zrównoważonej konsumpji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(69).
 15. Kryk B., 2015, Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim na tle Polski, "Ekonomia i Środowisko", nr 3(54).
 16. Lorek E., Lorek A., 2014, Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych jako podstawa wdrażania zrównoważonej konsumpcji i _produkcji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (70).
 17. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Perło D., Roszkowska E., 2011, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, 176.
 20. Przybyłowski A., 2014, Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu w polskich województwach, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(69).
 21. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016a, Analiza wskaźnikowa zróżnicowania rozwoju społecznego Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i  Środowisko", nr 1(56).
 22. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016b, Ocena rozwoju społecznego województw Polski w  latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(57).
 23. Roszkowska E., Karwowska R., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, "Economics and Management", nr 1.
 24. Roszkowska E., Misiewicz E. I., Karwowska R., 2014, Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (49).
 25. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, Dz. U., 2013, poz. 1232.
 26. Wilk J., Bartłomowicz T., 2012, Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Studia Demograficzne", nr 2 (162).
 27. Wójcik P., 2009, Analiza skupień, [w:] Metody ilościowe w R, K. Kopczewska, T. Kopczewski, P. Wójcik (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 28. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011,Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu