BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita
Comparison of Polish Voivodships on the Basis of Distributions of Disposable Income Per Capita
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 131-147, rys., tab., bibliogr. s. 146-147
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Taksonomia wrocławska, Analiza porównawcza
Disposable income, Wroclaw taxonomy, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule określono stopień podobieństwa rozkładu dochodu rozporządzalnego na osobę w poszczególnych województwach Polski. Podobieństwo rozkładu zmierzono za pomocą metryki D, przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym D miało mniejszą wartość. W wyniku przeprowadzenia procedury klasyfikacji wyodrębniono dwie grupy jednoelementowe z województwami: mazowieckim i podkarpackim, jedną grupę czteroelementową z województwami: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim oraz jedną grupę z pozostałymi dziesięcioma województwami. Dla każdej z czterech wyróżnionych klas obliczono średni dochód rozporządzalny per capita oraz ustalono wielkość rozrzutu wewnątrz grup. Następnie przeanalizowano rozrzut dochodu między grupami. W drodze zrealizowanego badania wskazano, że w strukturze wariancji obliczonej dla całej przebadanej próby tylko kilka procent stanowi wariancja międzygrupowa, a pozostałą część - czyli ponad dziewięćdziesiąt procent - średnia wariancja wewnątrzgrupowa. Pozwoliło to na sformułowanie ostatecznego wniosku, że przeciętne różnice między dochodami gospodarstw domowych znajdujących się wewnątrz zidentyfikowanych grup: A, B, C i D są dużo większe niż różnice między średnimi dochodami gospodarstw należących do różnych grup. (abstrakt oryginalny)

In the article the degree of similarity between distributions of disposable income per capita in Polish voivodships was determined. The similarity of distributions was measured by metric D and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic D had. The classification procedure that was carried out resulted in forming two one-element groups - with the Mazovian voivodship and the Podkarpackie voivodship - one four-elements group with the Lower Silesian, Lubuskie, Opole, Silesian voivodships and one group with remaining ten voivodships. For each of the four separated classes the average disposable income per capita was calculated and the variability within groups was determined. Then the dispersion of income between groups was analysed. The study indicated that in the structure of variance calculated for the entire statistical sample examined the intergroup variance represents only a few percent, and the rest - that is, more than ninety percent - is the average intragroup variance. This allowed to formulate the final conclusion that the average differences in income between households belonging to identified groups A, B, C and D are much larger than the differences between the average values of income of households belonging to different groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advances in data analysis, 2007, R. Decker, H.J. Lenz (red.), Wydawnictwo Springer, Berlin.
 2. Bal I., 2012, Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 28.
 3. Bartosiewicz S., 1984, Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Brandt S., 1999, Analiza danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Budżety gospodarstw domowych 2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978, Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", r. XXV, nr 2.
 7. Esteban J., Ray D., 1994, On the measurement of polarization, "Econometrica", vol. 62, no. 4.
 8. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., 1951, Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny", vol. 17.
 9. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 11. Kot S. M., 2008, Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kruszka K., 1989, Miary podobieństwa struktury obiektów społeczno-ekonomicznych (studium porównawcze), Zeszyty Naukowe, Seria I, z. 159, Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Leszczyńska M., 2014, Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dynamiki dochodów gospodarstw domowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 37.
 14. Malina A., Zeliaś A., 1998, On building taxonometric measures on living conditions, "Statistics in Transition", vol. 3, no. 3.
 15. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w  statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Nowak E., 1989, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Panek T., 2008, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 18. Panek T., 2011, Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 19. Pluta W., 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Pociecha J., 1986, Statystyczne metody segmentacji rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 21. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 22. Podolec B., Zając K., 1978, Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Sawiński Z., 2012, Ocena rozmiarów nierówności, [w:] Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, H. Domański, Z. Karpiński, A. Pokropek, D. Przybysz, Z. Sawiński, K.M. Słomczyński, R. Trzciński (red.), Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.
 24. Słaby T., 2006, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Wydawnictwo Difn, Warszawa.
 25. Strahl D., 1987, Dyskryminacja struktur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Szulc A., 2007, Dochód i konsumpcja, [w:] Statystyka społeczna, T. Panek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Taksonomia 14. Klasyfikacja i analizą danych - teoria i zastosowania, 2007, K. Jajuga, M. Wa-lesiak (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, 2000, A. Zeliaś (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 29. Walesiak M., 2004, Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, "Ekonometria", nr 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 30. Wydymus S., 1984, Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 31. Zajączkowski S., 2004, Wykorzystanie analizy skupień w badaniach struktury wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998-2002, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr  52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu