BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaros Barbara (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważona konsumpcja w praktyce. : raport z badań
Sustainable Consumption in Practice : Summary of Research Findings
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 148-161, rys., tab., bibliogr. s. 161
Słowa kluczowe
Konsumpcja zrównoważona, Zachowania konsumenta, Badania ankietowe
Sustainable consumption, Consumer behaviour, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej autorki referatu pt.: Koncepcja zrównoważonej konsumpcji - problemy implementacji w Polsce. Badania stanowiły empiryczną ilustrację realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji na przykładzie zachowań konsumpcyjnych dorosłej populacji mieszkańców województwa śląskiego. Kwestionariusz badawczy składał się z czterdziestu pytań pogrupowanych w czterech blokach tematycznych, tj.: konsumpcja żywności, konsumpcja związana z wyposażeniem i utrzymaniem mieszkania, konsumpcja związana z wykorzystaniem transportu, ogólne zagadnienia dotyczące konsumpcji. Badania ankietowe były próbą zasygnalizowania pewnych problemów, które wiążą się z konsumpcją gospodarstw domowych, posłużyły podkreśleniu wagi instrumentów ekonomicznych, informacyjno-edukacyjnych oraz regulacyjno-prawnych w kształtowaniu zrównoważonej konsumpcji, jak również ukazaniu zapatrywań mieszkańców województwa śląskiego w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a survey conducted for the author's PhD dissertation: The concept of sustainable consumption - problems of implementation in Poland. The survey was an empirical illustration of the implementation of principles of sustainable consumption on the example of the consumers' behavior - an adult population of the Silesian Voivodeship.The research questionnaire consisted of forty questions grouped in four thematic areas: food consumption, consumption associated with the equipment and maintenance of households, consumption associated with the use of transport and the general issues of consumption. The survey was an attempt to indicate some of the problems that are associated with the consumption in households - it stressed the importance of economic, regulatory and social instruments in the development of sustainable consumption and also showed the views of citizens of the Silesian Voivodeshipin this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allardt E., 1993, Heaving, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research, [in:] The Quaity of Life, M. Nussbaum, A. Sen (eds.), Oxford University Press, Oxford.
  2. Badania ankietowe, 2014, przeprowadzone w  sierpniu oraz wrześniu 2014 roku wśród 500 pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego powyżej 19. roku życia.
  3. Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(69).
  4. EEA (European Environment Agency), 2007, Środowisko Europy. Czwarty Raport Oceny, no. 2, http://www.eea.europa. eu/pl/publications/state_of_environment_report_ 2007_2 (data wejścia: 21.03.2014).
  5. Kiełczewski D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok.
  6. Kryk B., 2013, Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 6 A, t. 2.
  7. OECD, 2002, Towards Sustainable Household Consumpton? Trends and Policies in OECD Countries, Policy Brief, July 2002, www.oecd.org/greengrowth/consumption- inno-vation/1938984.pdf (data wejścia: 19.01.2015).
  8. Oslo Rountable on Sustainable Production and Consumption, 1994, http://www.iisd.ca/consume/ oslo004.html#top (data wejścia: 21.10.2015).
  9. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2013, 2013, http://katowice.stat.gov.pl/ pu-blikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik- statystyczny-wojewodztwaa-sla-skiego-2013,4,13.html (data wejścia: 30.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu