BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska Mariola (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Monitorowanie spójności społecznej według MONET : szwajcarskiego systemu wskaźników zrównoważonego rozwoju
Monitoring Social Cohesion by Monet :the Swiss System of Indicators of Sustainable Development
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 162-177, rys., tab., bibliogr. s. 176-177
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Spójność społeczna
Sustainable development, Social cohesion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono szwajcarski system wskaźników zrównoważonego rozwoju - MONET. Może być on traktowany jako ujęcie komplementarne do systemów wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego lub Eurostatu. Bliżej przyjrzano się wskaźnikom spójności społecznej monitorowanych w ramach tego systemu. W miarę dostępności danych porównano wartości wskaźników dla Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej, w szczególności uwzględniając wartości dla Polski. Stwierdzono, że odpowiedników szeregu wskaźników MONET, monitorujących spójność społeczną w ramach zrównoważonego rozwoju, nie ma ani w systemie wskaźników Eurostatu, ani Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the Swiss system of indicators of sustainable development - MONET. It can be considered as a complementary approach to the system of indicators (Polish) GUS or EUROSTAT. Closer look at indicators of social cohesion monitored under this system were performed. As data availability compared to the indices for Switzerland and the EU countries, in particular taking into account the values for Poland. It was found that some of MONET indicators, as far as the monitoring of social cohesion in the framework of sustainable development is concerned, have no counterparts neither within EUROSTAT nor within GUS systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biedrunka, K., Malik K., 2012, Zintegrowana efektywność polityki rozwoju regionalnego w okresie programowania 2014 -2020, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 2.
 2. Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (69), s. 3- 21.
 3. Cele w ramach strategii ,Europa 2020", 2011, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ targets_pl.pdf, (data wejścia: 18.08.2015).
 4. Comite interdepartementalpour le developpement durable, La Suisse sur la voie du developpement durable 2012: - Points de reperes, 2012, CIDD, Berne.
 5. Constitution federale de la Confederation suisse, 1999, https://www.admin.ch/opc/fr/ classified-compilation/19995395/index.html (data wejścia: 15.05.2016).
 6. Eurostat (kod: Uc_di11), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc _di11&lang=en (data wejścia: 09.07.2015).
 7. Eurostat (kod: tsdsc410), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 1&language=en&pcode=tsdsc410&plugin=1 (data wejścia: 18.08.2015).
 8. Eumstat communique de presse, 2015, 71, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 2995521/6787431/3-20042015-BP-FR.pdf/e02e6820-9dd0-4ade-9fdf- 5458f7f08efb, (data wejścia: 14.09.2015).
 9. Greta M., Tomczak-Woźniak, E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (64).
 10. Kobiety w parlamencie, 2015, IPU, http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, (data wejścia: 30.08.2015).
 11. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, 2008, KWE, Komisja Wspólnot Europejskich.
 12. Kwestionariusz Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym, GUS, 2011, http://ccss.jhu.edu/wp- content/uploads/2014/12/Questionnaire_Poland_2011.pdf, (data wejścia: 31.08.2015).
 13. MONET, 2015, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/21/02/01. html (data wejścia: 29.08.2015).
 14. MONET: Cohesion sociale - Violence domestique, 2014, http://www.bfs.admin.ch/bfs/ portal/fr/index/themen/21/02/ind32.indicator.70614.3203.html (data wejścia: 24.08.2915).
 15. Monitoring du developpement durable MONET Rapportfinal - Methodes et resultats, 2003, Office federal de la statistique (OFS), Office federal de l'environnement, des forets et du paysage (OFEFP), Office federal du developpement territorial (ARE).
 16. OECD, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm (data wejścia: 18.08.2015).
 17. OFS, 2008, Le travail benevole en Suisse, Office federal de la statistique, Neuchätel.
 18. OFS, 2012, Lesprincipes du developpement durable, octobre 2003 / octobre 2010, Departement federal de l'interieur DFI, Office federal de la statistique OFS, Division Territoire et environnement (data wejścia: 19.08.2015).
 19. OFS, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/ monitoring-programme- legislature/indicateurs-par-lignes-directrices/cohesion/ objectif-10-cohesion-egalite/jeunes-quittant- prematurement-ecole.assetdetail.453 191.html (data wejścia: 18.08.2015).
 20. PISA, 2012, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/21/02/ind32. indicator.70802.3203.html (data wejścia: 9.09.2015).
 21. PISA, 2012a, PISA 2012 Results, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm (data wejścia: 18.08.2015).
 22. PISA, 2012b, Raport krajowy, OECD PISA; Programme for international student assessment, Wyniki badania 2012 w Polsce, MEN, 2012.
 23. Policja, 2014, http://statystyka.policja.pl/st/informacje, (data wejścia: 24.08.2014).
 24. Słownik języka polskiego, 1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t. 3, Warszawa.
 25. Traktat Lizboński, 2007, Dz.U. UE, t. 50, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=PL (data wejścia: 29.08.2015).
 26. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 1975, Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229pl00010331.pdf, (data wejścia: 29.08. 2015).
 27. Traktaty Rzymskie, 1957, https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/ Traktaty_rzymskie.pdf (data wejścia: 29.08. 2015).
 28. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, M.P. 2013 nr 0 poz. 121.
 29. Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011. Dane dla Polski, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 30. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju dla Polski, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 31. Zalewska, M., 2013, Paradygmat zrównoważonego rozwoju w  strategiach nowych państw członkowskich UE, "Handel Wewnętrzny", nr 6A, t. 1, s. 64-73.
 32. Zalewska, M., 2015, Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski, [w:] Modele ustroju społeczno-gospodarczego, E. Mączyńska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu