BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiak Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena ryzyka wystąpienia wybranych zdarzeń drogowych na obszarze województwa łódzkiego
Risk Assessment of Selected Road Events in the Region of Lodz
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 359-371, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Wypadki drogowe, Ocena ryzyka, Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo w transporcie
Road accidents, Risk assessment, Safety management, Transport safety
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Transport jest istotnym czynnikiem determinującym rozwój państwa. Jednym z jego elementów jest ruch drogowy ściśle związany z uczestnikami, którzy wykazują się zróżnicowanym stopniem znajomości i zasad w jego korzystaniu. Z racji jego występowania ludność narażona jest na ryzyko zdarzenia związanego w jego uczestniczeniu, a negatywne skutki odczuwane przez społeczeństwo. Zastosowane metody badawcze zostają oparte na określonych rodzajach wypadków drogowych monitorowanych w danym okresie czasu. Uwzględniają one miary związane z udziałem osób śmiertelnych i ciężko rannych. W celu zobrazowania stopnia nasilenia zjawiska zostaje zastosowana odpowiednia skala. Zróżnicowanie stopnia rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Polski wpływa min. na stan i rozwój infrastruktury drogowej. Dodatkowym czynnikiem jest położenie czy gęstość zaludnienia. Województwo łódzkie ze względu na centralne usytuowanie, znaczną ilość środków transportu szczególnie narażone jest na ryzyko zdarzeń drogowych, które negatywnie wpływają na jego rozwój. (abstrakt oryginalny)

Transport is an important factor in determining the development of the state. One of its elements is the traffic closely related to the participants who exhibit various degrees of knowledge and rules in its usage. Because of its prevalence, the population is at risk to events related to participation in road events and their the negative effects. The research methods used are based on specific types of accidents monitored in a given period of time. These shall include measures relating to the participation of people killed and seriously injured. In order to illustrate the severity of the phenomenon an appropriate scale is applied. Variations in the degree of economic development of individual Polish regions affect the state and development of road infrastructure. Another factors are the location and the density of population .The province of Lodz is due to its central location and a significant amount of means of transport particularly exposed to the risk of road accidents, which negatively affect its development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jamroz K. (2015), Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach. Etap I. Metoda klasyfikacji ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi na obszarach województw i powiatów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  2. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa.
  3. Parlament Europejski i Rada Europy,(2008), Dyrektywa 2008,96,WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.
  4. Sejm RP, (2012), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustaw o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu