BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicki Ludwik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom zaawansowania zarządzania przepływem materiałów i informacji w firmach sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
Evaluation of Advancement of the Solutions for Material and Information Flow in Food Processing Companies
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 4, CD 4, s. 3745-3759, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy materiałowe, Przepływ informacji, Logistyka, Logistyka w łańcuchu dostaw, Rynek żywności, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przetwórstwo rolno-spożywcze
Material flows, Data flow, Logistics, Logistics in supply chain, Food market, Agri-food company, Agricultural and food processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie poziomu zaawansowania rozwiązań dotyczących zarządzania przepływem materiałów i informacji, stosowanych w logistyce przedsiębiorstw. Badaniami objęto 422 przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa żywności. Badania zostały przeprowadzone w latach 2011 i 2012. Rozwiązania w tym obszarze są coraz ważniejsze ze względu na coraz większy rozmiar obsługiwanych rynków i wymóg śledzenia pochodzenia surowców do produkcji żywności. Stwierdzono, że poziom ocenianych rozwiązań wzrastał wraz z wielkością firm i wynosił: w mikroprzedsiębiorstwach - 89, w małych przedsiębiorstwach - 105, w średnich - 139 i w dużych -176 punktów (na 300). Wśród branż najwyższą ocenę uzyskały firmy z branży przetwórstwa mleka oraz owoców i warzy (ponad 150). Wraz ze wzrostem wielkości firmy zwiększał się poziom wewnętrznej integracji procesów logistycznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the level of advancement of solutions used in food processing companies to manage the flow of materials and information. The study included 422 enterprises form food processing the sector of. The research was conducted in the years 2011 and 2012. Solutions in this area are becoming increasingly important due to the increasing markets size and increasing requirements for traceability of raw materials for food production as well as food products. Evaluated level of flow management solutions increased with the size of companies and amounted to: in micro-enterprises - 89, in small enterprises - 105, in the medium - 139 and in large ones -176 points (out of 300). Among the food processing industries highest rating was granted to milk processing companies and companies of fruits and vegetables processing (more than 150). The level of internal integration of logistics processes increases significantly with the size of companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Abad E., Palacio F., Nuin M., González de Zárate A., Juarros A., Gómez J.M., Marco S.: RFID smart tag for traceability and cold chain monitoring of foods: Demonstration in an intercontinental fresh fish logistic chain, "Journal of Food Engineering", 93, 2009, s. 394-399.
 2. Barge P., Gay P., Merlino V., Tortia C.: Item-level Radio-Frequency IDentification for the traceability of food products: Application on a dairy product, "Journal of Food Engineering", 125, 2014, s. 119-130.
 3. Bartkowiak P., Koszel M.: Koopetycja w łańcuchu dostaw, "Przegląd Zachodniopomorski", t. XXVIII, Vol. 1, z. 3, 2013, s. 51- 63.
 4. Bertolinia M., Rizzia A., Bevilacqua M.: An alternative approach to HACCP system implementation, "Journal of Food Engineering", 79, 2007, s. 1322-1328.
 5. Bevilacqua M., Ciarapica F.E., Giacchetta G.: Business process reengineering of a supply chain and a traceability system: A case study, "Journal of Food Engineering", 93, 2009, s. 13-22.
 6. Bień S.: Usprawnienia w logistyce firm spożywczych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 12, 2007, s. 4.
 7. Chyłek E.: Forum ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, "Przegląd Spożywczy", nr 9, 2011, s. 34.
 8. Csaba I., Komaromi N., Lehota Z.: Traceability in Hungarian Fresh Vegetable and Fruit Sector: A transaction Costs Economic Approach, "Roczniki Naukowe SERiA", z. 5, t. X., 2008, s. 26-31.
 9. Davis J. H., Goldberg R. A.: A Concept of agribusiness, Division of Research. Graduate School of Business Administration. Harvard University, Boston, 1957, s. 1-135.
 10. Essential Guide to ERP for Food Processing Companies, 2010, dostępne: http://www.foodprocessing.com/whitepapers, s. 1- 24. [data odczytu 12.03.2014].
 11. Firlej K.: Analiza prospektywna sektora agrobiznesu w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 7, z. 4, 2005, s. 117-123.
 12. Firlej K.: Globalizacja i integracja europejska - szansa, czy mit dla polskiego agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 84, 2010, 23-32.
 13. Franc-Dąbrowska J., Wicki L.: The Role of IT Systems in Supporting Logistics Systems in Agribusiness Enterprises, "Issues in Information Systems", Vol. 14, Issue 2, 2013, s. 127-138.
 14. Gołębiewski J.: Systemy marketingowe produktów roślinnych, Część 1 - aspekty organizacyjne i instytucjonalne. [w:] Systemy marketingowe produktów żywnościowych - aspekty teoretyczne, J. Gołębiewski (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2007, s. 156.
 15. Hielma S., Tuominen P., Aarnisaloc K., Raaskac L., Maijala R.: Attitudes towards own-checking and HACCP plans among Finnish food industry employees, "Food control", 17, 2006, s. 402-407.
 16. ICT and e-Business in the Food and Beverages Industry. ICT adoption and e-business activity in 2006, European Commision, 2006, s. 172.
 17. Jaworska M.: Pozycja międzynarodowa głównych eksporterów artykułów rolnych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 7, z. 4, 2005, s. 95-102.
 18. Klepacki B., Wicki L., (red.): Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2014, s. 255.
 19. Kowalczyk S.: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12, 2012, s. 113-126.
 20. Kozera M.: Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i w krajach UE, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 2, 2007, s. 240-246.
 21. Krissoff B., Kuchler F., Calvin L., Nelson K., Price G.: Traceability in the US food supply: economic theory and industry studies, US Department of Agriculture, Economic Research Service, 2004, s. 3-10.
 22. Motowidlak U. Fajczak-Kowalska A.: Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 10, 2010, s. 91-99.
 23. Opara L.: Engineering and technological outlook on traceability of agricultural production and products, "International Commission of Agricultural Engineering, E-Journal" Volume 4, 2002, 1-13.
 24. Opara L. U.: Traceability in agriculture and food supply chain: a review of basic concepts, technological implications, and future prospects, "Journal of Food Agriculture and Environment", 1, 2003, s. 101-106.
 25. Regattieri A., Gamberi M., Manzini R.: Traceability of food products: General framework and experimental evidence, "Journal of Food Engineering", 81(2), 2007, s. 347-356.
 26. Rokicki T., Wicki L.: Supporting of Main Logistic Processes by IT Systems in Enterprises of Agri-Food Processing, "Information Systems in Management. e-Logistics Computer Aided Logistics", no. XV, 2011, s. 97-108.
 27. Ruiz-Garcia L., Lunadei L., Barreiro P., Robla I.: A Review Of Wireless Sensor Technologies and Applications in Agriculture and Food Industry: State of Art. and Current Trends, "Sensors", nr 9, 2009. s. 4728-4750. doi: 10.3390/s90604728.
 28. Rutkowski K.: Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2000, s. 346.
 29. Siekierski J.: Wpływ procesu i polityki globalizacji na agrobiznes w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1 (9), 2006, s. 25-46.
 30. Storøya J., Thakura M., Olsen P.: The TraceFood Framework - Principles and guidelines for implementing traceability in food value chains, "Journal of food engineering", nr 115, 2013, s. 41-48.
 31. Suchoń A.: Własność przemysłowa w sektorze rolno-spożywczym; wybrane zagadnienia prawne, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 10, 2010, s. 101-115.
 32. Tomczak F.: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 63-75.
 33. Tundys B.: Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, "Logistyka", nr 2, 2011, (wersja elektroniczna).
 34. Vorst J. van der: Performance levels in food traceability and the impact on chain design: results on an international benchmark study, [in:] Dynamics in chain and networks, (red. Bremmers, H., Omta, S., Trienkens, J., Wubben E.) Wageningen Academic Publishers. Wageningen, The Netherlands, 2004, s. 175-183.
 35. Wilkin J.: Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji, "Roczniki Naukowe SERiA" t. 3, z. 1, 2001, s. 15.
 36. Woś A.: Agrobiznes. Makroekonomia. Tom 1, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996, s. 17.
 37. Zalewski A.: Problemy gospodarki żywnościowej, PWN, Warszawa, 1989.
 38. Żelazowska-Przewłoka A.: Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12, 2012, s. 160-165.
 39. Ziętara W.: Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 02(24), 2012, s. 297-308.
 40. http://www.izz.waw.pl/pl/haccp - strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia im. Prof. dr med. Aleksandra Szczygła [data odczytu 12.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu