BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczewski Marian (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
Tytuł
Dzieje wyznawców islamu w Polsce : analiza socjologiczna
History of Islam Followers in Poland : Sociological Analysis
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2012, nr 9, s. 149-168, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Islam, Mniejszości religijne, Socjologia
Islam, Religious minorities, Sociology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Słowo "islam", wprowadzone przez Mahometa dla określenia nauczanej przez niego religii oznacza "poddanie się Bogu". Chociaż początki islamu sięgają nauk Mahometa w jego rodzinnym mieście Mekce, to główne zasady wiary opracowane zostały później, po przeniesieniu się Mahometa do Medyny w roku 622. Mahomet był jednocześnie liderem politycznym i przywódca państwowym. Jego sukcesorzy - kalifowie - kierowali państwem w taki sposób, że religia mogła umacniać się wewnątrz państwa i rozprzestrzeniać się poza jego granice. Islam zakłada jedność religii i państwa. Stanowi jednocześnie religię, kodeks honorowy, styl życia i zbiór praw, koncepcję ludzkiego życia i funkcjonowania państwa. Koran zawiera pojęcie wolnej woli jednostki ludzkiej, lecz koraniczna koncepcja Boga implikuje nie tylko Jego wszechobecność, lecz także permanentną interferencję w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności, co wyklucza rolę przypadku i wydaje się podważać zasadę wolnej woli i szansę swobody. Islam jest integralną, totalną i wszechogarniającą religią. Co więcej, prawie wszystkie kraje, w których dominuje ludność muzułmańska, chronią swoją religię przed wpływem innych społeczności religijnych. Duże znaczenie ma również doktryna, że Muzułmanie, przejmując nowoczesną wiedzę i naukę z Zachodu, postrzegają to jako ostateczny wkład w budowanie cywilizacji światowej. Przywiązanie do islamu to nie tylko przestrzeganie zasad kultu religijnego i pewien styl życia, ale także określone miejsce jednostki w społeczności muzułmańskiej, respektowanie prawa koranicznego, nakazy etniczne i moralne. Islam stał się potężny, dlatego że integruje rozproszone plemiona w społeczności objętej wspólnym prawem. Islam nadal odgrywa ważną rolę nie tylko w kategoriach religii, lecz także ideologii i polityki. Historyczne początki islamu mają znaczący wpływ na jego fenomen, który gromadzi pod zielonym sztandarem proroka Mahometa wielomilionowe rzesze wyznawców, także w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The word "Islam" finally taken by Muhammad to determine the faith as taught by him, means submission to God. Although the origins of Islam date back to Muhammad's teachings in his hometown of Mecca, the main principles of faith have been developed later, after Muhammad moved to Medina, which took place in 622 AD. Muhammad was at the same time the religious leader and head of state. His successors - the caliphs - were to drive the state in such a way that religion could be strengthened within the state and spread beyond its borders. Islam assumes the unity of religion and state. It is at the same time a religion, code of honor, lifestyle, and a set of rights; it is the concept of human life and functioning of the state. The Qur'an contains the notion of free will of human individuals, but the Qur'anic concept of God implies not only His omnipresence, but also the permanent interference in any human activity, which excludes the role of chance and seems to undermine the principle of free will and free choice. Islam is the integral, total, all-encompassing religion. What's more, almost all countries with dominant Muslim population, protect this religion from the influence of other religions and religious communities. Of high importance is also the doctrine that Muslims by taking over the modern knowledge and science from the West, perceive it as a result of their past contribution to the development of world civilization. Devotion to Islam is not only about fulfillment of orders of worship, it is also about the observance of certain principles as well as specific unit location within the Muslim community, respect for Qur'anic laws, precepts of ethics and moral patterns. Islam became a powerful force that integrates the scattered tribes in the community governed by common law. Islam has played and still plays an important role not only in terms of religion, but also the ideology and politics. The entire historical origins of Islam have a significant impact on its phenomenon, which assembles under the green banner of the Prophet Muhammad multimillion masses of his followers, also in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia popularna, Warszawa 1996, s. 310; Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1993, s. 123.
 2. T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1998, s. 333.
 3. Historia X-XX wieku. Polska i sąsiedzi, red. K. Grünberg, Toruń 1992, s. 76
 4. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 1991, s. 489.
 5. W. Sienkiewicz, Mały słownik historii Polski, Warszawa 1991, s. 185.
 6. Historia służby muzułmanów Tatarów w Wojsku Polskim, http:// www. mzr. pl/ pl/ info. php?id=13 (4 VIII 2007).
 7. M. Tymowski i in., Historia Polski, Warszawa 1991, s. 86.
 8. J. Pajewski, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1999, s. 241.
 9. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1971, s. 490.
 10. Dzieje Tatarów polskich XXII-XX wiek, w http:// www. tatarzy. tkb.pl / index5. php? dział=h1_c (17 VIII 2007).
 11. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego. Czasy nowożytne 1517-1758, t. 3, Warszawa 1989, s. 154.
 12. Konstytucja z dnia 23 marca 1921 r.(Konstytucja marcowa), http:// panda.bg. univ. gda.pl/-woitiki/konstytuty/km.html (29 X 2004).
 13. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935r.
 14. Ustawa z 21 kwietnia z 1936 r. o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, http:www.mzr.pl/pl/info.php?id=6 (20 VIII 2007).
 15. A. S. Nalborczyk, Islam w Polsce, http:// www. wiez.com.pl/ islam / index. php?id=24 (19 VII 2007)
 16. J. Stępień, "Dzień islamu"- po raz trzeci w Kościele katolickim w Polsce, http://www.pah.org.pl/9599.html (10 VIII 2006)
 17. M. Tobolewski, Tożsamość, http://www.tolerancja.pl/islam03.php (20 VIII 2007)
 18. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1971, s. 349.
 19. Rocznik statystyczny, Warszawa 1970, s. 432.
 20. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006, s. 364.
 21. Muzułmanie na świecie, http: // www. muzułmanie. com/ index.pho? option = com_content& task = view&id =40&Itemid (10 VI 2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu