BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełczyk-Dura Kamila
Tytuł
Gorzkie słowo prawdy", czyli członkowie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej naocznymi świadkami narodzin państwa komunistycznego
The "Bitter Word of Truth", That is the Members of Russian Orthodox Church as the Witnesses Eye of Births of You Communist
Źródło
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2012, nr 9, s. 239-248, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Słowa kluczowe
Komunizm, Krytyka polityki, Kościół Prawosławny
Communism, Criticism of policy, Orthodox Church
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stosunek członków Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do rodzącego się państwa komunistycznego. Czasy, w których formowała się federacja sowiecka był jednocześnie okresem "odrodzenia" Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Te dwa nowopowstałe organizmy - świecki, ateistyczny i duchowy, religijny - w burzliwym roku 1917 stanęły w obliczu nowych zadań. Rewolucja dla bolszewików była początkiem nowej epoki - okresu władzy ludu, licznych przemian, odrzucenia "zgniłego kapitalizmu" i dekadencji związanej z systemem wolnorynkowym. Natomiast dla prawosławnych szczególnym wydarzeniem stał się Sobór Lokalny, upamiętniający zakończenie "epoki synodalnej". Duchowni, uczestniczący w pracach soborowych, mimo własnej woli stali się świadkami początków państwa komunistycznego i jako tacy zabierali głos w szerokiej dyskusji na temat narodzin nowej władzy. Ich komentarze stanowią jasny obraz działań władzy ludowej u zarania państwowości sowieckiej. Obraz o tyle czytelny, że pozbawiony fałszywej propagandy "komunistycznego raju". Jeszcze w roku 1917 i 1918 Cerkiew prawosławna mogła pozwolić sobie na "gorzkie słowo prawdy" o nowym reżimie i jego bohaterach. po pewnym czasie ów głos zostanie zagłuszony represjami i cenzurą. Tym cenniejsze wydają się być świadectwa tego okresu - autentyczne wspomnienia i relacje, ilustrujące narodziny państwa sowieckiego. Zostały one ukazane w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)

The relation of members of Russian Orthodox Church to the communist borning state was introduced in this article. Times in which there was formed the Soviet Union Republic it was also the period of "rebirth" of Russian Orthodox church. These two new shaped organisms - secular, atheistic and spiritual, religious were - in stormy year 1917 stood up in face of new tasks. The revolution for Bolsheviks marked the beginning of new epoch - period of the power of nation, numerous changes, rejection of "rotten capitalism" and the connected with the free-market system decadence. However, for orthodox the Local Council stood for the special event, commemorating the end of "synodal epoch". The clericals, participating in council works, unintentionally were the witnesses of beginnings of the communist state and they took the voice in wide discussion on the subject of the new power birth. Their comments make up the bright painting of the activities of the new power of the Soviet state. This picture was such readable and avoided the false propaganda of "communist paradise". Yet in 1917 and 1918 the Orthodox church could permit on the "bitter word of truth" about new regime and its heroes. With time that voice was stifled by repressions and censorship. So these certificates of this period seems to be more valuable - the authentic remembrances and the reports, illustrating births of the Soviet Union . They were showed in present article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003; R. Stobiecki, Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998.
 2. 3 Д. Поспеловский, Русская православная церковь в ХХ веке, Москва 1995, c. 36
 3. Л. Регелсон, Трагедия Русской Церкви, Париж 1977, c. 26-27, 202-207; Государствен- ный Архив Российской Федерации (ГАРФ), Совет по делам религий при Совете Министров СССР 1943-1991, ф. 6991, oп. 2, д. 4, л. 24.
 4. Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния, т. 1, Москвa 1994, c. 119-133.
 5. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.
 6. Обзор деяний. Сессия третья, ред. А. Г. Кравецкий, Г. Шульц, Москвa 2002, c. 229-411
 7. А. В. Карташев, Временное Правительство и Русская Цер- ковь. Из истории христианской Церкви на родине и за рубежом в ХХ столетии, Москвa 1995, c. 10.
 8. Поместный собор 1917-1918 гг. и дело о церковно-богослужебном языке. Докумен- ты Государственного архива Российской Федерации, // Богослужебный язык Русской Церкви. История. Попытки реформации, ред. Н. Каверин, Москва 1999, с. 137- 146
 9. С. Л. Фирсов, Русская Церковь накануне перемен (кон. 1890-х-1918 гг.), Москвa 2002, c. 228-229
 10. Ф. А. Гайда, Русская Церковь и поли- тическая ситуация после Февральской революции (к постановке вопроса), // Материа- лы по истории русской иерархии. Статьи и документы, Москвa 2002, c. 60-68
 11. И. В. Лобанова, Восстановление патриаршества в России в контексте политических событий начала XX века, "Отечественная история", 2005, № 3, c. 139-143;
 12. М. И. Одинцов, На пути к Поместному Собору (февраль-август 1917 г.), "Религиоведение", 2001, № 2, c. 9-30
 13. Вениамин (Федченков), Россия между верой и безверием, Москвa 2000, c. 56
 14. Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния, т. 4, Москвa 1996, с. 134
 15. С. Н. Булгаков, О правовом положении Церкви в государстве. Доклад в заседании Священного Собора, "Церковные ведомости", 1917, № 11, с. 23-26.
 16. ГАРФ, Совет Народных Комиссаров РСФСР, Заявления члена Всероссийского цер- ковного собора Н. Кузнецова и переписка о НКЮ о закрытии церквей и реквизиции церков- ного имущества, ф. 130, оп. 2, д. 156, л. 1- 25
 17. ГАРФ, Совет Народных Комиссаров РСФСР, Заявления члена Всероссийского церковного собора Н. Кузнецова о недопустимо- сти реквизиции помещений Рогожско-Симоновского, Ивановского и др. монастырей, ф. 130, оп. 2, д. 159, л. 1- 20
 18. ГАРФ, Совет Народных Комиссаров РСФСР, Заявления члена Всероссийского церковного собора Кузнецова об оставлении монахов в Чудовом и Вознесен- ском монастырях, ф. 130, оп. 2, д. 160, л. 1- 2
 19. ГАРФ, Совет Народных Комиссаров РСФСР, Заявления члена Всероссийского церковного собора Н. Кузнецова и др. об освобож- дении от воинской повинности лиц духовного звания, ф. 130, оп. 2, д. 164, л. 1- 39
 20. ГАРФ, Совет Министров РСФСР, Докладные записки эксперта VIII отдела Наркомата юсти- ции по делу о событиях в Саввинско-Сторожевском монастыре с приложением заявления эксперта того же отдела о произведенном следствии по жалобе члена Всероссийского цер- ковного собора Кузнецова на действия Смекалова, занявшего Рыбинский женский Софий- ский монастырь для детских приютов, ф. A353, оп. 3, д. 741, л. 1- 30
 21. ГАРФ, Совет Ми- нистров РСФСР, Дело по расследованию жалобы члена Всероссийского церковного собора Кузнецова на неправильные действия советского работника Смекалова в отношении Ры- бинского женского Софийского монастыря, ф. A353, оп. 3, д. 742, л. 1- 13
 22. А. Бронзов, Пастырь-мученик. Памяти прот. Петра Скипетрова, "Прибав- ления к Церковным ведомостям", 1918, № 2, с. 87-90; Нестор (Кумыш), Новомуче- ники Санкт-Петербургской епархии, Санкт-Петербург 2003, с. 23-33.
 23. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Протокол и стенограмма заседания Собора от 22 (9) апреля 1918 года посвященного вопросу о второбрачии духо- венства и принятии священства в безбрачном состоянии. Сообщение делегации Собора о переговорах в Совнарком по вопросу о перенесении ценных предметов культа из Крем- лёвских храмов в приходские. Материалы к протоколу, ф. 3431, оп. 1, д. 135, л. 1-124.
 24. Нестор (Камчатский), Расстрел Московского Кремля (27 октября - 3 ноября 1917 г.), Москва 1917
 25. A. Денисов, Первые дни Февральской и Октябрьской революций 1917 года в Московском Кремле, Москва 1932.
 26. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Протокол и стенограмма заседания Собора от 4 ноября 1917 года посвященного назначении сроков выборов патриарха и заслушиванию совещания о состоянии памятников Кремля. Ма- териалы к протоколу, ф. 3431, оп. 1, д. 36, л. 1-77
 27. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Протокол и стенограмма утреннего заседания Собора от 17 ноября 1917 года посвященного рассмотрению вопроса о состоянии памятников Кремля, об от- ношении церкви к государству и к заключению советским правительством мирного до- говора с Германией. Материалы к протоколу, ф. 3431, оп. 1, д. 45, л. 1-128.
 28. Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния, т. 3, Москвa 1996, с. 185.
 29. Послание патр. Тихона с анафемой на революционеров oт 19 января 1918 г., "Вестник русского христианского движения ", 1975, № 115, с. 20-21
 30. ГАРФ, Коллекция листовок совет- ского периодa, Смиренный Тихон. Божиею милостию патриарх Московский и Всея Ру- си... Тяжкое время переживает ныне святая православная церковь... /Москва/, 19 января 1918 г., ф. 9550, оп. 15, д. 5, л. 1-2.
 31. "В годину гнева Божия...". Послания, слова и речи св. Патриарха Тихона, сост. Н. А. Кривошеева, Москва 2009, с. 87-113
 32. Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ России, ред. В. Воробьёв, Москва 2000, с. 838-840.
 33. Послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров, "Вестник русского студенческого христианского движения", 1968, № 89-90, с. 19-23.
 34. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Протокол и стенограмма заседания Собора от 17 августа 1917 года посвященного выборам предсе- дателя Собора и обсуждению вопросов о печатном органе Собора, об обращении Собора к народу с призывом к прекращению революционного движения. Материалы к протоколу, ф. 3431, оп. 1, д. 8, л. 1-76;
 35. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Прото- кол и стенограмма заседания Собора от 24 августа 1917 года посвященного выборам в отделы Собора и обсуждению текста воззвании Собора к народу и армии с призывом к прекращению революционной борьбы. Материалы к протоколу, ф. 3431, оп. 1, д. 14, л. 1-108
 36. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Протокол и стенограмма заседания Собора от 8 ноября 1917 года посвященного рассмотрению вопроса о "успокое- нии" революционных масс, об усилении церковного проповедничества, об улучшении ра- боты газеты "Церковно-общественный вестник". Материалы к протоколу, ф. 3431, оп. 1, д. 38, л. 1-105
 37. ГАРФ, Всероссийский Церковный Поместный Собор, Письма об отно- шении Собора к революции, ф. 3431, оп. 1, д. 184, л. 1-112
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0274
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu