BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (University of Life Sciences in Lublin), Kobiałka Anna (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Options for the Development of an Agricultural Region in the Lublin Voivodeship on the Basis of the Concept of Bio-Economy
Możliwości rozwoju regionu rolniczego na podstawie koncepcji biogospodarki województwa lubelskiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 63-72, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Region rolniczy, Rozwój regionalny, Biogospodarka
Agricultural region, Regional development, Bioeconomy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja roli instytucji w rozwoju województwa lubelskiego według koncepcji biogospodarki. Praca swym zakresem obejmuje analizę struktury gospodarki badanego regionu, wyposażenia instytucjonalnego przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności w regionie, a także instytucji administracyjno-politycznych i gospodarczych w kontekście realizacji założeń omawianej koncepcji rozwoju. Materiał źródłowy stanowią dokumenty strategiczne województwa lubelskiego, a także raporty oraz informacje udostępnione przez instytucje samorządowe. Wyniki badań wskazują, że za mocną stronę regionu z punktu widzenia wsparcia rozwoju biogospodarki należy uznać kompetencje naukowe i technologiczne, kształtowane m.in. przez 97 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Niekorzystnie wypada natomiast badany region pod względem liczebności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

This study aims to present the role of an institution in the development of Lublin Voivodeship based on the concept of bio-economy. The work covers an analysis of the structure of economy in the analysed region, institutional infrastructure, entrepreneurship, innovativeness and competitiveness in the region as well as administrative, political and economic institutions in the context of implementing the assumptions of the discussed concept of development. The source material comprises strategic documents of Lublin Voivodeship as well as reports and information made available by the analysed institutions. The results of research indicate that scientific and engineering skills, shaped by 97 schools and research and development units, are a strong point of the region as far as supporting the development of bio-economy is concerned. However, the region does not look good in terms of the number of centres for innovation and entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use. Economic and Regional Studies 7 (4), 5-21.
 2. Bartoszczuk, P. (2014). Perspektywy rozwoju biogospodarki. Zeszyty Naukowe WSH - Zarządzanie, 1, 357-364.
 3. von Braun, J. (2013). Bioeconomy - science and technology policy for agricultural development and food security. Paper presented at Festschrift seminar in honor of Per Pinstrup-Andersen on "New directions in the fight against hunger and malnutrition". Cornell University [manuscript].
 4. Chyłek, E.K., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, 7, 3-13.
 5. Czyżewski, A., Kułyk, P. (2015). Public goods in agriculture of the European Union. Funding and social meaning. Economic and Regional Studies, 8 (1), 5-18.
 6. ETP (2011). The European Bioeconomy in 2030. Deliversing Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challeanges. The White Paper. ECOTEPS-Bio-Economy Technology Platform. European Technology Platform.
 7. Foray, D., David, P.A., Hall, B. (2009). Smart Specialisation - The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, 9. Retrived from http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/knowledge_en.htm.
 8. Gołębiewski, J., (2015). Instrumenty wsparcia badań i innowacji w zakresie biogospodarki w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 17 (6), 88-93.
 9. GUS (2011). Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku. Warszawa.
 10. GUS (2015). Produkt krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku. Warszawa.
 11. Gustafsson, M., Stoor, R., Tsvetkova, A. (2011). Sustainable Bio-economy: Potential, Challenges and Opportunities in Finland. Sitra studies 51. PBI Research Institute, Helsinki.
 12. Kalbarczyk, E., Woźniak, E., Kalbarczyk, R. (2015). Institutional support for bioeconomy in the wielkopolska region - initial research results. Economic and Regional Studies, 8 (3), 31-50.
 13. Krasowicz, S. (2016). Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (1), 138-144.
 14. Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wyd. Edukacyjne, Kraków.
 15. Maciejczak, M., Hofreiter K. (2013). How to define bioeconomy. Roczniki Naukowe SERiA, 15 (4), 243-248.
 16. McCormick, K., Kautto, N. (2013). The Bioeconomy in Europe: An Overview. Sustainability, 5 (6), 2589-2608.
 17. Mempel-Śnieżyk, A. (2013). Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji. Biblioteka Regionalisty, 13, 107-121.
 18. Nowińska-Łaźniewska, E., Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 19. Strzelecki, Z. (2011). Strategiczne wyzwania Polski a polityka regionalna (wybrane problemy). [In:] M. Kolczyński, P. Żuber (Eds), Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 20. Stuart, T., Sorenson, O. (2003). The geography of opportunity: spatial heterogeneity in founding rates and the performance of biotechnology firms. Research Policy, 32 (2), 229-253.
 21. Swinnen, J., Riera, O. (2013). The global bio-economy. Agricultural Economics, 44 [supplement], 1-5.
 22. Tödtling, F., Trippl, M. (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34 (8), 1203-1219.
 23. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (2014). Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do roku 2020. Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu