BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jakub (University of Agriculture in Krakow), Niemiec Marcin (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Cracow, Poland), Gródek-Szostak Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Concepts of Innovation in Technology Transfer on the Example of Selected Countries
Koncepcje innowacji w zakresie transferu technologii na przykładzie wybranych krajów
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 83-92, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Transfer technologii, Innowacje
Strategic management, Technology transfer (TT), Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transfer technologii, jako system kreowania efektów z innowacji, to proces, który przebiega w różny sposób w zależności od charakteru i intensywności oddziaływania wielu czynników go determinujących. W literaturze wyróżnia się wiele podejść do analizy tego procesu. Celem pracy jest analiza istniejących koncepcji transferu technologii oraz doświadczeń wybranych krajów. Punktem wyjścia było na kreślenie istoty paradygmatu strategicznego teorii innowacji i transferu technologii. Dokonano także interpretacji koncepcji podmiotowo terytorialnego pochodzenia innowacji, akcentując fakt, że małe firmy, powiązane w sieć relacji biznesowych, tworzą struktury wiążące je z otoczeniem, w którym funkcjonują, co przekłada się na efektywność procesów transferu technologii. W pracy dokonano także analizy dynamicznych i interaktywnych modeli transferu technologii w wybranych krajach o długoletniej tradycji o zauważalnych efektach w zakresie transferów innowacyjnych rozwiązań technologicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyse the existing concept of technology transfer and the experience of selected countries. The starting point was outlining the essence of the strategic paradigm of the innovation and technology transfer theory. The concept of the subject-territorial origin of innovation was also interpreted, emphasizing the fact that small companies, linked to one another in a network of business relationships, form structures that bind them to the environment in which they operate, This translates into effectiveness of the processes of technology transfer. The paper also analyses the dynamic and interactive models of technology transfer in selected countries with a long tradition of noticeable effects in terms of transfers of innovative technology solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire, Y., Firsirotu, M.E. (2000). Myślenie strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Buchholz, W., Werner, H. (1998). Beschleunigte Produktentwicklung durch Vernetzung von Unternehmungsprozessen. Marktforschung & Management, 6, 42, 211-217.
 4. Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 5. Daszkiewicz, N. (2004). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 6. Domański, R. (2000). Regionalny poziom gospodarki uczącej się. Czasopismo Geograficzne, 71, 2-4.
 7. CSO (2002). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000. Warszawa.
 8. Hobcraft, P. (2011). Moving Towards a Distributed Innovation Model. Retrieved from http://www.business-strategy-innovation. com (accessed: 30.03.2014).
 9. Kline, S.J. (1985). Innovation is not linear process. Research Management, 28, 36-45.
 10. Madej, Z. (2006). Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów. [In:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania. E. Frejtag-Mikka (Ed.). Difin, Warszawa.
 11. Mierzejewska, B. (2008). Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji. E-mentor 1 (24).
 12. Mikołajczyk, B., Kurczewska, A., Fila, J. (2009). Klastry na świecie. Difin, Warszawa.
 13. Perechuda, K. (2007). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Porter, M.E. (1995). Toward a Dynamic of Strategy [In:] Fundamental Issues in Strategy. A. Research Agenda. R.P. Rumelt, D.E. Schendel, D.J. Teece (Eds). Boston-Massachusetts, 543.
 15. Przygrodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa.
 16. Rokoszewski, K. (2002). Istota i główne wyznaczniki marketingu relacji. Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi 9.
 17. Weresa, M. (2007). Transfer wiedzy z nauki do biznesu - doświadczenia regionu Mazowsze. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 18. Wojnicka, E. (2011). Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji. Prezentacja wygłoszona na spotkaniu Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu