BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar (University of Szczecin, Poland), Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Evaluation of Fundamental Strength of Food Companies on the Warsaw Stock Exchange
Ocena siły fundamentalnej spółek sektora spożywczego na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 93-100, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Spółki, Analiza porównawcza
Stock market, Companies, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania (uniwersalnej) metody oceny siły fundamentalnej spółki na przykładzie sektora spożywczego w Polsce. Proponowana metoda należy do grupy metod wielowymiarowej analizy porównawczej i ma zastosowanie do kategorii bezpośrednio niemierzalnych (kondycja ekonomiczno-finansowa, siła fundamentalna). Problem, jaki musi być rozwiązany, to sposób pomiaru siły fundamentalnej (atrakcyjności) spółki. Celem opracowania jest ocena siły fundamentalnej spółek sektora spożywczego w Polsce oraz wskazanie obszarów wykorzystania wyników badań w analizach praktycznych. W artykule opisano jak skonstruować taką miarę oraz jak wykorzystać w praktyce. W przykładzie empirycznym wykorzystano dane dla firm sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2014. Zaproponowano sposób oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw wchodzących w skład sektora spożywczego pod kątem ich siły fundamentalnej, czyli długookresowego charakteru inwestycji w ich akcje. (abstrakt oryginalny)

The article presents the proposal to apply the (universal) method of assessing the fundamental strength of a company with an example of the Polish food sector. The proposed method belongs to the group of methods of multidimensional comparative analysis and is applicable to the directly immeasurable categories (economic and financial standing, fundamental strength). The problem to be solved is the method of measuring the fundamental strength (attractiveness) of a company. The aim of the paper is to assess the fundamental strength of the food companies in Poland and to identify areas of use the results of research in practical analyses. The article describes how to construct such a measure and how to use it practically. The empirical example included data of food firms listed on the Warsaw Stock Exchange over years 2010-2014. The article presents method for assessing the investment attractiveness of enterprises comprising the food sector in terms of their fundamental strength, namely the long-term investment in their shares. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batóg, J. (1997). Propozycja klasyfikacji firm według sytuacji ekonomiczno-finansowej. Taksonomia, 4, 68-79.
 2. Beba, P., Poczta, W., 2014. Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 7-18.
 3. Bednarski, L. 1989. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. PWE, Warszawa.
 4. Gruszczyński, M. (2002). Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonometryczne. [In:] D. Zarzecki (Ed.). Zarządzanie Finansami: klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Wyd. US, Szczecin.
 5. Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Gliwa, E. (2015). Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce. Progress in Economic Sciences, 2, 239-248.
 7. Mikołajewicz, G. (2010). Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe (rozprawa doktorska). UE w Poznaniu, Poznań. Retrieved from http://www.wbc.poznan.pl/Content/161923/S4225GrzegorzMikołajewicz.pdf.
 8. Obiedziński, M., Kujawa, J. (2003). Sektor spożywczy i handel artykułami spożywczymi. Dostosowanie MSP do wymogów Unii Europejskiej: poradnik przedsiębiorcy. ARP, Warszawa.
 9. Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, A Division of Mcmillan Inc, Washington.
 10. Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń.
 11. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 12. Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275-300.
 13. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
 14. Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2005). Multidimensional Comparative Analysis Methods as an Alternative to Classical Portfolio Analysis. Folia Oeconomica Stetinensia, 3-4 (11-12), 29-42.
 15. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013a). Definition and nature of fundamental strengths. Actual Problems of Economics, 2, 1, 15-23.
 16. Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013b). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). ZAPOL, Szczecin.
 17. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1994). Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 4.
 18. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. FRR, Warszawa
 19. Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 20. Zarzecki, D. (1997). Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu