BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (University of Life Sciences in Warsaw, Poland)
Tytuł
Categorisation of Rural Accommodation Facilities and its Popularity Among Polish Citizens
Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej i wiedza na jej temat wśród Polaków
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 101-109, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zaplecze noclegowe turystyki, Turystyka wiejska, Agroturystyka
Tourism accommodation facilities, Rural tourism, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej funkcjonuje od 1997 roku. Niestety, zainteresowanie usługodawców poddaniem swoich obiektów ocenie jest niewielkie. Powodem tego może być fakt, iż przeciętny mieszkaniec Polski nie ma świadomości istnienia takiego systemu. W pracy omówiono istotę systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczące wiedzy Polaków na jego temat. Dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym na próbie 830 respondentów można stwierdzić, że świadomość istnienia systemu kategoryzacji i wiedza na jego temat jest wśród Polaków bardzo mała. (abstrakt oryginalny)

The categorization of rural accommodation facilities has been operating since 1997. Unfortunately, the popularity among farmers in rating their accommodation facilities is very low. The reason of this may be in fact that the average Polish citizen has no awareness of existence of such system. This article discusses the essence of the categorization system of rural accommodation facilities and presents the results of the research on the level of knowledge of Polish citizens about the subject. Through questionnaire research carried out on a sample of 830 respondents can be concluded, that awareness of the existence of the categorization system and knowledge about it is among the Poles very small. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dorobek Programu rozwoju turystyki PHARE - TOURIN: analiza treści udostępnionych raportów, projektów, programów i innych opracowań wykonanych w ramach realizacji przedsięwzięć finansowych ze środków programu. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Turystyki, Warszawa 2003.
  2. Majewski, J. (2003). Turystyka wiejska w programie PHARE TOURIN - kierunki strategiczne i ich realizacja. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa, 90.
  3. Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na interpelację nr 8799 w sprawie opłat za wydanie dokumentów określających kategorię obiektu zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych. Warszawa, 17 grudzień 2004.
  4. Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji obiektów agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Dokument opracowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem Iwony Majewskiej. Nałęczów, grudzień 2014.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Dz.U. 2004, nr 188, poz. 1945.
  6. Seroka-Stolka, O. (2007). Wsparcie rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej. [In:] S. Lachiewicz, M. Matejun (Eds). Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Tom II. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 97.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dz.U. 2004 nr 223, poz. 2268.
  8. Wyrwicz, E. (1998). System klasyfikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce oraz jej wymogi w wybranych krajach. [In:] U. Świetlikowska (Ed.). Agroturystyka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 446.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu